Openbaarheid archiefbescheiden ‹Archiefwet 1962›

Geldend van 01-03-1995 t/m heden

Openbaarheid archiefbescheiden ‹Archiefwet 1962›

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende dat bij de overbrenging naar de algemene rijksarchiefbewaarplaats de openbaarheid van de hierna te noemen archiefbescheiden is beperkt voor een termijn aflopende op 1 januari 1995;

dat de openbaarheid van deze archiefbescheiden evenwel onevenredige schade zou kunnen toebrengen aan de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen;

Gelet op artikel 7a, tweede lid, van de Archiefwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

De in de algemene rijksarchiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van:

 • 1. NSB, kring Utrecht, 1940-1945,

 • 2. voormalig Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging, zijn onderdelen en rechtverkrijgenden, 1946-1949,

 • 3. organen, geressorteerd hebbende onder het voormalig Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (accountantsrapporten), 1944-1952,

 • 4. Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (circulaires), 1944-1948,

 • 5. voormalig Bureau Bijzondere Jeugdzorg, 1945-1949,

 • 6. Duitse verplaatsings- en grensoverschrijdingspassenadministratie, 1940-1945,

 • 7. voormalig Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers (B.O.O.M.), 1945-1950,

 • 8. Netherlands War Crimes Commission (N.W.C.C.),

 • 9. Bureau coördinatie van het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging,

 • 10. Bureau coördinatie inzake de zgn. economische collaboratie van het voormalige Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging,

 • 11. ministerie van Justitie te Londen, 1940-1945,

  mogen tot 1 januari 2020 alleen worden geraadpleegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Algemeen Rijksarchief. Voor publikatie van gegevens uit deze bescheiden is vooraf schriftelijke toestemming van de minister van Justitie vereist.

Artikel 2

Een beslissing, houdende weigering tot het verlenen van toestemming, wordt met redenen omkleed.

Artikel 3

Deze beschikking, welke zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, werkt terug tot 1 januari 1995.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

Terug naar begin van de pagina