Regeling vaststelling formulier Mestafzetplan 1995, 1996, 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 27-01-1995 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling formulier Mestafzetplan 1995, 1996, 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11, vierde lid, onderdelen b en d, en 13 van de Wet verplaatsing mestproduktie en 2, eerste lid, van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproduktie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het formulier, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproduktie, wordt vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het in artikel 1 bedoelde formulier kan worden opgevraagd bij Bureau Heffingen te Assen en ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Deze regeling, met uitzondering van de in artikel 1 genoemde bijlage, zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 januari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven