Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1995

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-01-2005

Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1995

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1995 wordt de procentuele premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld op 5,42% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werkgeversbijdrage van 4,09% en een werknemersbijdrage van 1,33%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De nominale premie ten laste van verzekerden wordt samengesteld uit een nominale premie geneeskundige verzorging politie en een nominale premie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met de verdeling:

  • a. een nominale premie geneeskundige verzorging politie van f 16,50 voor de deelnemer en diens echtgenoot of echtgenote per maand, en

  • b. een nominale premie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van f 9,25 per maand per verzekerdfe van 18 jaar en ouder.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor groep A:

het salarisbedrag behorend bij het maximum van salarisschaal 8 van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantieuitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie;

voor groep B:

het salarisbedrag behorend bij schaal 11, salarisanciënniteit 7, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantieuitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1995.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 2 januari 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

plv. Directeur Politie

,

L. van Kampen

Naar boven