Regeling frequentiegebruik ERMES

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 17-09-1998 t/m 26-09-2012

Regeling frequentiegebruik ERMES

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 21 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. ERMES:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder f, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

d. vergunninghouder:

de houder van een ERMES-vergunning, verleend op grond van artikel 13a, eerste lid, dan wel artikel 13i, eerste lid, van de wet, of van de tijdelijke ERMES-vergunning, verleend bij artikel 13i, derde lid, van de wet;

e. CEPT:

Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling is van toepassing op het gebruik van de radio-frequenties die met toepassing van artikel 13k van de wet aan een vergunninghouder zijn toegewezen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

  • 1 De vergunninghouder is, behoudens het bepaalde in het tweede lid, verplicht de multilaterale voorkeursverdeling van ERMES-frequenties zoals overeengekomen met de buurlanden, in de grensgebieden toe te passen.

  • 2 Het is de vergunninghouder toegestaan van de voorkeursverdeling af te wijken, onder de voorwaarde dat daartoe in overeenstemming met Recommandatie T/R 25/07 van de CEPT de noodzakelijke coördinatie-procedures met de buurlanden zijn gevolgd en met gunstig resultaat zijn afgerond.

  • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen afspraken tussen de vergunninghouder en een vergunninghouder in een van de buurlanden leiden tot afwijking van de voorkeursverdeling, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daartoe de in het tweede lid bedoelde coördinatie-procedures zijn vereist, mits de bevoegde autoriteiten en de betrokken vergunninghouders of exploitanten met deze afspraken akkoord gaan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De vergunninghouder is verplicht de resultaten van de, overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het Radioreglement 1979, door de minister ten aanzien van het voorgenomen frequentiegebruik ter uitvoering van de vergunning met de buurlanden uitgevoerde coördinatieprocedures in acht te nemen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Teneinde een doeltreffend en doelmatig frequentiegebruik te realiseren, dient de vergunninghouder met de andere gebruikers in dezelfde frequentiebanden samen te werken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling frequentiegebruik ERMES.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat
Naar boven