Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 106 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 27-01-1995 t/m heden

Besluit van 28 december 1994, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de artikelen 106, eerste en tweede lid, en 118, tweede lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 436) en van het koninklijk besluit van 29 april 1970, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 160, eerste lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 198), in verband met inhoudingen op het inkomen van een politieke ambtsdrager als zodanig

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 24 oktober 1994, nr. AB94/1667, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen;

Gelet op de artikelen 106 en 160 van de Algemene pensioenwet politieke ambtdragers;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1994, nr. W04.94.0649.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 december 1994, nr. AB94/1949, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Degene die op 1 januari 1995 politieke ambtsdrager is of gewezen politieke ambtsdrager met recht op uitkering ter zake van zijn ontslag dan wel aftreden als zodanig, en op die datum 58 of ouder is, wordt in aanmerking gebracht voor de verlaging, bedoeld in artikel 2, derde lid , van de besluiten, genoemd in de artikelen I en II van dit besluit, zoals die besluiten zijn gewijzigd bij dit besluit, ongeacht of vorenbedoelde persoon een keuze heeft gemaakt voor die verlaging.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1994, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 28 december 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zesentwintigste januari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven