Vaststelling eigen bijdrage bij herkeuring sollicitant

Geldend van 03-02-1995 t/m heden

Vaststelling eigen bijdrage bij herkeuring sollicitant

Circulaire aan de ministers

Bij besluit van 8 oktober 1993 (Stb. 595) is in het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Ambtenarenreglement Staten-Generaal onder meer geregeld dat de minister van Binnenlandse Zaken dient vast te stellen welk bedrag moet worden gestort indien de sollicitant een verzoek indient voor een hernieuwd geneeskundig onderzoek.

Hierbij kan ik u mededelen dat het ministeriële besluit ter uitvoering van hogergenoemde algemene maatregel van bestuur op 16 december is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 1994, 243).

Voor de precieze inhoud van het besluit verwijs ik u naar de tekst en toelichting van evengenoemd besluit die als bijlage bij deze circulaire is gevoegd.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

directeur-generaal management en personeelsbeleid

,

F. O. Vijselaar (wnd)

Terug naar begin van de pagina