Vrijstellingsregeling ectoparasiticiden

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 12-01-2006

Vrijstellingsregeling ectoparasiticiden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 3 en 45 van de Diergeneesmiddelenwet;

Gezien het advies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), het Landbouwschap en de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin);

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Diergeneesmiddelenwet;

regeling:

Regeling registratie diergeneesmiddelen 1995;

commissie:

Commissie Registratie Diergeneesmiddelen;

bureau:

Bureau Registratie Diergeneesmiddelen;

ectoparasiticiden:

middelen die door uitwendige toepassing op dieren dienen tot bestrijding of afwering van op dieren voorkomende insekten of mijten.

§ 2. Registratie

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

 • 2 De vrijstelling vervalt indien:

  • a. geen melding als bedoeld in artikel 4 is gedaan;

  • b. geen aanvraag als bedoeld in artikel 5 is ingediend, of

  • c. op de onder b bedoelde aanvraag een beslissing ingevolge artikel 3 van de wet is genomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

 • 1 De behandeling van ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in behandeling genomen aanvragen tot eerste toelating van ectoparasiticiden wordt door de commissie overgenomen.

 • 2 De commissie schorst vóór 1 maart 1995 de behandeling van deze aanvragen.

 • 3 Bij de schorsing doet de commissie opgave van de gegevens en de kosten die de in het eerste lid bedoelde aanvraag tot een geldige aanvraag als bedoeld in artikel 8 van de regeling maken.

 • 4 Vanaf het moment van de schorsing van de behandeling is de regeling van toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

 • 1 Degene die op 31 december 1994 ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 houder was van een toelating van ectoparasiticiden meldt vóór 1 maart 1995 aan het bureau dat voor die middelen een aanvraag overeenkomstig artikel 5 wordt ingediend.

 • 2 Onverminderd artikel 22 van de regeling is voor het behandelen van de melding een bedrag van € 408,40 verschuldigd.

 • 3 Bij de melding wordt gevoegd:

  • a. een ingevuld meldingsformulier;

  • b. een kopie van het toelatingsbesluit ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

  • c. het etiket dat op 31 december 1994 is gevoerd, en

  • d. een betalingsbewijs van het in het tweede lid bedoelde bedrag.

 • 4 In afwijking van artikel 5 van de regeling geldt de melding als voorlopige aanvraag.

 • 5 Het meldingsformulier is als bijlage opgenomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

 • 1 Uiterlijk op 30 juni 1997 wordt een volledige aanvraag tot registratie als bedoeld in artikel 5 van de regeling van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde ectoparasiticiden ingediend.

 • 2 In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de regeling worden de dossiers binnen twee weken na de eerste oproep aan het bureau gezonden, maar uiterlijk op 30 juni 1998, waarna een beslissing omtrent de behandeling van de aanvraag wordt genomen.

 • 3 In afwijking van artikel 14 van de regeling kan de commissie in bijzondere omstandigheden eenmaal de behandeling schorsen voor maximaal zes maanden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

De bij de toelating ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 vastgestelde voorwaarden zijn van toepassing op ectoparasiticiden als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

§ 3. Vergunning voor het bereiden, verpakken, etiketteren of afleveren

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

 • 1 Degenen die op 31 december 1994 ectoparasiticiden bereiden, verpakken, etiketteren of afleveren zijn vanaf 1 januari 1995 voor die middelen vrijgesteld van een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de wet.

§ 5. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling ectoparasiticiden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 december 1994

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

FORMULIER VOOR DE AANMELDING ECTOPARASITICIDEN

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

behorend bij artikel 4 van de Vrijstellingsregeling ectoparasiticiden

Naam diergeneesmiddel (ectoparasiticide): .................................................................................

Toelatingsnummer ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 op 31 december 1994: ............

Naam/adres/telefoonmummer aanvrager:

.....................................................................................

(indien bekend: vergunningnummer)

.....................................................................................

Naam/adres/telefoonmummer contactpersoon:

.....................................................................................

 

.....................................................................................

Naam, adres van de fabrikant(en) van het produkt en eventuele tussenprodukten en (eventueel) vergunningnummer(s):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Samenstelling van het middel, kwalitatief en kwantitatief:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doeldieren, indicaties, toedieningswijze, dosering en doseringsduur:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

DAGTEKENING

...................

19 ..

............................................................ (Handtekening)

   

............................................................ (Naam ondertekenaar)

   

............................................................ (Functie ondertekenaar)

Bijlagen (conform artikel 4 lid 3 van de Vrijstellingsregeling ectoparasiticiden)

- Een kopie van het toelatingsbesluit ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet:

0

- Een etiket dat op 31 december 1994 is gevoerd:

0

- Een betalingsbewijs van de behandelingskosten van de aanmelding:

0

(Deze ruimte niet beschrijven)

Datum binnenkomst:

Archiefnummer:

Bijzonderheden:

Naar boven