Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 23 december 1994, tot wijziging van onder meer de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het basisonderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van een betere toerusting van het basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer samen naar school)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de voorgenomen ontwikkeling van het primair onderwijs, wenselijk is de basisscholen toe te rusten met capaciteiten en faciliteiten van (delen van) het speciaal onderwijs teneinde ervoor zorg te dragen dat meer leerlingen die thans zijn aangewezen op het speciaal onderwijs, onderwijs kunnen volgen in het basisonderwijs;

dat het met het oog op die toerusting noodzakelijk is het aantal leerlingen in het LOM, MLK en IOBK ten minste te stabiliseren en dat samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs het instrument is om de toerusting van het basisonderwijs gestalte te geven;

dat het daarom wenselijk is voorschriften van de Wet op de expertisecentra en de Wet op het primair onderwijs aan te passen teneinde die samenwerking tussen het basisonderwijs en het speciaal onderwijs te ondersteunen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V. Overgangsbepaling regionale verwijzingscommissies

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel VI. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel I, onderdelen G en H, en artikel I, onderdeel I, eerste lid voor zover het betreft de vervanging van "Tot een school mogen", en tweede lid voor zover het betreft de laatste volzin van artikel 33, tweede lid, hebben voor wat betreft de toelating van leerlingen voor het eerst betrekking op leerlingen die na 31 december 1995 worden toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de negentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven