Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Wet van 23 december 1994, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het regime voor werknemersspaarregelingen in de Wet op de loonbelasting 1964 en een aantal andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XII

Ingeval de samenloop van voorstellen van wet die in december 1994 in het Staatsblad worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965 of de Successiewet 1956, niet of niet juist is geregeld of als gevolg van die samenloop onjuistheden in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke ontstaan in genoemde wetten, herstelt Onze Minister van Financiën zulks bij ministeriële regeling.

Artikel XIII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1995, met dien verstande dat artikel I, artikel III en artikel VII terugwerken tot en met 1 januari 1994 en dat de artikelen II en VIII toepassing vinden nadat artikel 66 b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij de aanvang van het kalenderjaar 1995 is toegepast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de negenentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven