Wijzigingswet Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, enz.

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Wet van 23 december 1994, houdende overgangsregeling voor de heffing van motorrijtuigenbelasting inzake motorrijtuigen met een tenaamstelling van het kentekenbewijs van voor het kalenderjaar 1988, en vervanging van het wisseldisconto van De Nederlandsche Bank N.V. door de voorschotrente van De Nederlandsche Bank N.V. in de Wet op de accijns en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een overgangsregeling te treffen voor de heffing van motorrijtuigenbelasting inzake motorrijtuigen met een tenaamstelling van het kentekenbewijs van voor het kalenderjaar 1988 die als gevolg van wijziging van de belastingwet met ingang van 1 januari 1994 onder het begrip personenauto zijn gebracht, alsmede de Wet op de accijns en de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 aan te passen in verband met het vervallen van het wisseldisconto van De Nederlandsche Bank N.V.;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Artikel IV van de wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met verruiming van het begrip personenauto ( Stb. 1993, 673) is niet van toepassing met betrekking tot motorrijtuigen die als gevolg van die wet personenauto zijn geworden in de zin van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 en waarvan de dagtekening van deel II van het ingevolge de Wegenverkeerswet afgegeven kentekenbewijs een vroegere datum is dan 1 januari 1988.

Artikel IV

Voor de toepassing van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden motorrijtuigen als bedoeld in artikel I, aangemerkt als een bestelauto als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van die wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven