Vaststelling ziekenfondspremie Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 27-08-2004

Vaststelling ziekenfondspremie Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 5a, eerste en vijfde lid, onderdeel a, 6, eerste lid, 8, eerste en derde lid, 9, eerste en tweede lid, 11b, eerste en derde lid, 12, eerste en derde lid, 12b, eerste en derde lid, 13, eerste en tweede lid, en 13b, eerste en tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in de artikelen 5a, eerste lid, 6, eerste lid, 8, eerste lid, 9, eerste lid, 11b, eerste lid, 12, eerste lid, 12b, eerste lid, 13, eerste lid, en 13b, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 1995 vastgesteld op 4,2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie, genoemd in artikel 1, is 11/42 deel verschuldigd door de verzekerde en 31/42 deel door de werkgever.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Indien het op 1 november 1994 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Ziekenfondswet en de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies in verband met de invoering van een premievrije voet voor het werkgeversdeel van de procentuele premie voor de ziekenfondsverzekering (Wet invoering franchise ZFW-premie) (Kamerstukken II, 1994–1995, 23 964, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers;

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

R.L.O. Linschoten.

Naar boven