Regeling Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

[Regeling vervallen per 01-02-2008.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-01-2008

Regeling Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen 2 en 13 van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. ministers:

de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Paragraaf 2. Instelling, aandachtsgebied en taak

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Er is een Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, hierna aan te duiden als NRLO.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Het aandachtsgebied van de NRLO omvat de volgende sectoren en facetten:

 • a. plantaardige produktie en afzet;

 • b. dierlijke produktie en afzet;

 • c. verwerking, voeding en gezondheid;

 • d. natuur, bos, landschap, recreatie en landinrichting;

 • e. visserij en

 • f. beleid met betrekking tot de onderdelen a tot en met e in relatie tot de maatschappij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

De NRLO heeft tot taak:

 • a. het verrichten van verkenningen van maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op het aandachtsgebied van de NRLO; bij deze verkenningen worden in het bijzonder de potentiële consequenties voor de richting en prioriteiten van onderzoek en technologie bezien, en

 • b. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de ministers en van de bij de in onderdeel a bedoelde verkenningen betrokken instellingen en organisaties, over de beleidsvoering inzake onderzoek en ontwikkeling op het in artikel 3 bedoelde aandachtsgebied; de NRLO brengt in elk geval eenmaal per vier jaren advies uit in de vorm van een meerjarenvisie die voorstellen bevat omtrent doeleinden van onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied en de groei, onderscheidenlijk krimp, daarin, alsmede omtrent financiële en organisatorische voorwaarden daarvoor.

Paragraaf 3. De organen

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

De NRLO heeft de volgende organen:

 • a. de raad, bedoeld in artikel 6;

 • b. het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 7;

 • c. de klankbordgroepen, bedoeld in artikel 8;

 • d. het Overlegcollege Onderzoekorganisaties, bedoeld in artikel 9 en

 • e. het bureau, bedoeld in artikel 10.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 1 De raad bestaat uit een voorzitter die tevens lid is, alsmede uit ten hoogste twaalf andere leden die bekend zijn met de gezichtspunten in kringen van organisaties en instellingen die:

  • a. gebruik maken van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied of anderszins bij de resultaten daarvan belang hebben of

  • b. onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied uitvoeren.

 • 2 De minister, handelend in overeenstemming met de andere ministers, benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter, na de leden van de raad te hebben gehoord.

 • 3 De minister benoemt, schorst en ontslaat de andere leden van de raad.

 • 4 De voorzitter en de andere leden worden benoemd op persoonlijke titel en voor een periode van vier jaren.

 • 5 De ministers wijzen elk een adviserend lid aan.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 2 Het dagelijks bestuur bereidt de werkzaamheden en bijeenkomsten van de raad voor.

 • 3 De voorzitter van de raad is tevens de voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 1 De raad stelt voor elk van de in artikel 3 genoemde sectoren en facetten een klankbordgroep in.

 • 2 Een klankbordgroep ondersteunt de raad bij:

  • a. het tot stand brengen van het werkprogramma, bedoeld in artikel 11;

  • b. het voorbereiden en verrichten van verkenningen als bedoeld in artikel 4, onderdeel a.

 • 3 Een klankbordgroep bestaat uit maximaal negen leden, een voorzitter daaronder begrepen. Een lid van de raad is niet tevens voorzitter van een klankbordgroep.

 • 4 De raad benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de andere leden van een klankbordgroep

 • 5 De voorzitter en de andere leden van een klankbordgroep worden benoemd voor een periode van vier jaren.

 • 6 De voorzitter en de secretaris van de raad en de leden van het dagelijks bestuur zijn bevoegd aan de werkzaamheden van een klankbordgroep deel te nemen.

 • 7 Op uitnodiging of met toestemming van de voorzitter van een klankbordgroep kunnen tijdelijk ook andere personen aan de werkzaamheden van een klankbordgroep deelnemen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 1 Onverminderd artikel 8, heeft de raad een Overlegcollege Onderzoekorganisaties.

 • 2 Het overlegcollege Onderzoekorganisaties ondersteunt de raad bij het tot stand brengen en uitvoeren van het werkprogramma, bedoeld in artikel 11.

 • 3 Het overlegcollege bestaat uit:

  • a. de directeur van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • b. een lid van het bestuur van de Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht;

  • c. een lid van het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit en

  • d. een lid van het de raad van bestuur van TNO.

 • 4 Het overlegcollege wijst, al dan niet uit zijn midden, de voorzitter van het overlegcollege aan.

 • 5 De voorzitter en de secretaris van de raad zijn bevoegd aan de werkzaamheden van het overlegcollege deel te nemen.

 • 6 Het overlegcollege kan andere onderzoekorganisaties uitnodigen om aan zijn werkzaamheden deel te nemen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 1 Het bureau ondersteunt de raad, het dagelijks bestuur, de klankbordgroepen en het Overlegcollege Onderzoekorganisaties.

 • 2 De minister benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het bureau, na de raad hierover te hebben gehoord.

 • 3 De directeur van het bureau is belast met de leiding van het personeel dat werkzaam is voor de NRLO. Hij is tevens secretaris van de raad en van het dagelijks bestuur.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

De raad stelt jaarlijks voor de afloop van een kalenderjaar een voortschrijdend werkprogramma voor in ieder geval het volgende jaar vast, doch niet dan nadat hij een concept-werkprogramma voor commentaar aan de minister heeft voorgelegd en over het werkprogramma met de klankbordgroepen heeft overlegd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

De minister voorziet in de personele en financiële middelen die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de NRLO.

Paragraaf 5. Overgangs- en Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 1 In afwijking van artikel 6, tweede lid, geschiedt de eerste benoeming van de voorzitter door de minister in overeenstemming met de andere ministers, zonder de raad daarover te hebben gehoord, en voor een periode tot en met 31 januari 1999.

 • 2 In afwijking van artikel 10, tweede lid, geschiedt de eerste benoeming van de directeur van het bureau, zonder de raad daarover te hebben gehoord.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

De Instellingsbeschikking Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek wordt ingetrokken.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-02-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 1994

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven