Regeling van voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan direct- en indirect-grootaandeelhouders

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2006

Regeling van voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan direct- en indirect-grootaandeelhouders

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

Gezien het advies van de Verzekeringskamer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Pensioen- en spaarfondsenwet;

b. toezegging:

de in artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de wet bedoelde toezegging;

c. vennootschap:

de naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

d. persoon:

de aan de onderneming van de vennootschap verbonden persoon, aan wie de toezegging is gedaan;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de wet is niet van toepassing op een toezegging, indien aan de volgende bepalingen wordt voldaan.

  • 1. Er wordt een bedrag gereserveerd, dat voldoende is te achten om de uit de toezegging voortspruitende verplichtingen na te komen, op de balans van één van de volgende rechtspersonen:

    • a. de vennootschap, die de toezegging doet;

    • b. de vennootschap, waarvan de aandelen worden gehouden door de persoon, welke aandelen direct of indirect ten minste een tiende gedeelte vertegenwoordigen van het geplaatste kapitaal van de vennootschap die de toezegging doet;

    • c. de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die in elk geval de uitvoering van een toezegging tot doel heeft en die geen fonds is dat ingevolge de wet aan het toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer is onderworpen.

  • 2. De betrokken persoon verkrijgt, wanneer hij ophoudt aan de onderneming van de vennootschap verbonden te zijn anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ten minste aanspraken overeenkomstig artikel 8 van de wet;

  • 3. Voor zover de toezegging weduwen- of weduwnaarspensioen omvat, vindt in geval van beëindiging van het huwelijk van de betrokken persoon door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, artikel 8a van de wet overeenkomstige toepassing;

  • 4. Voor zover de toezegging weduwen- of weduwnaarspensioen omvat vindt artikel 8c van de wet overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling van voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan direct- en indirect-grootaandeelhouders.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De regeling van voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan direct- en indirect-grootaandeelhouders die is vastgesteld op 15 juli 1994, nr. SZ/SV/P/94/3025 (Stcrt. 1994, 136) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Naar boven