Erkenning bedrijfsverenigingen (Zuivelindustrie)

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 21-09-2004

Erkenning bedrijfsverenigingen (Zuivelindustrie)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelezen het daartoe strekkende verzoek van de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie van 21 november 1994,

Gelet op artikel 14, eerste lid, onderdeel a, vierde en vijfde lid van de Organisatiewet Sociale Verzekering;

Gehoord de Sociaal-Economische Raad (advies van 16 december 1994) en de Sociale Verzekeringsraad (advies van 15 december 1994);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De erkenning van de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie, verleend bij beschikking van 30 december 1952, nr. 7483, (Stcrt. 1953) wordt met ingang van 1 januari 1995 ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De taken en de bevoegdheden van het bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie, die voortvloeien uit de sociale verzekeringswetten over de periode gelegen vóór 1 januari 1995 worden met ingang van die datum uitgeoefend door het bestuur van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.

  • 2 Degenen, die tot 1 januari 1995 verzekerd zijn bij of uitkering ontvangen van, dan wel als werkgever aangesloten zijn bij de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie kunnen hun rechten en plichten, voortvloeiend uit de sociale verzekeringswetten met ingang van genoemde datum uitsluitend uitoefenen respectievelijk vervullen jegens de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De vermogens van de fondsen, ter uitvoering van de sociale verzekeringswetten, beheerd door de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie gaan per 1 januari 1995 onder algemene titel over naar de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Na afronding van de vermogensovergang van de Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie naar de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging legt deze laatste bedrijfsvereniging financiële verantwoording af aan het College van toezicht sociale verzekeringen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 1994

de

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Naar boven