Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet, enz.

[Regeling vervallen per 03-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2009

Wet van 22 december 1994, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wijzigingen aan te brengen in de hoogte van de kinderbijslagbedragen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, alsmede enige daarmee samenhangende wijzigingen in de nominale premies voor de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en daarmee een vermindering van de collectieve uitgavendruk te bereiken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

[Regeling vervallen per 03-03-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

  • 2 [Red: Vervallen.]

  • 4 [Red: Vervallen.]

  • 5 Op een beschikking als gevolg van een herziening van de kinderbijslag op grond van het bepaalde in artikel I, onderdeel C, zijn de artikelen 3.41 en 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te '-Gravenhage, 22 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de negenentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven