Regeling aanwijzing belanghebbenden verstrekking diefstalgegevens kentekenregister

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 01-09-2002 t/m 30-06-2008

Regeling houdende gezamenlijke aanwijzing belanghebbenden verstrekking gegevens kentekenregister omtrent aangifte van diefstal of verduistering van motorrijtuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 9, onderdelen b en d, van het Kentekenreglement;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

houder van het kentekenregister:

de Dienst Wegverkeer

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 Als categorieën van beroepsbeoefenaren, aan welke gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig of een aanhangwagen, worden aangewezen:

  • verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden, mits door de Verzekeringskamer aangewezen,

  • advocatuur en stichtingen rechtsbijstand,

  • deurwaarders, en

  • fabrikanten en importeurs van motorrijtuigen.

 • 2 De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

  • a. wat betreft verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden: ten behoeve van schade-afwikkeling,

  • b. wat betreft de advocatuur en stichtingen rechtsbijstand: ten behoeve van eigendomsgeschillen omtrent motorrijtuigen of een aanhangwagen, gerechtelijke procedures alsmede voor zover het de advocatuur betreft ten behoeve van faillissementen waarbij motorrijtuigen of een aanhangwagen zijn betrokken,

  • c. wat betreft deurwaarders: ten behoeve van de betekening en uitvoering van rechterlijke besluiten, en

  • d. wat betreft fabrikanten en importeurs van motorrijtuigen: ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De eerste aanvraag tot verstrekking van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig of een aanhangwagen, geschiedt, voor zover de aanvrager behoort tot één van de in artikel 2, eerste lid genoemde categorieën van beroepsbeoefenaren, door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de houder van het kentekenregister onder opgave van de naam en het adres van de aanvrager alsmede de redenen van de aanvraag. De houder kan in het kader van de beoordeling van het verzoek het overleggen van bescheiden verlangen waaruit blijkt dat de aanvrager behoort tot één van de in artikel 2, eerste lid genoemde categorieën van beroepsbeoefenaren.

 • 2 De aanvraag tot aanwijzing als beroepsbeoefenaar of als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt, waaraan gegevens kunnen worden verstrekt omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig of een aanhangwagen, geschiedt, voor zover de aanvrager niet behoort tot de in artikel 2, eerste lid, genoemde categorieën van beroepsbeoefenaren, door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat onder opgave van de naam en het adres van de aanvrager, alsmede de redenen van de aanvraag.

 • 3 De houder van het kentekenregister bepaalt de wijze waarop de procedure van vervolgaanvragen en vervolgverstrekkingen van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig of een aanhangwagen voor de aangewezen belanghebbenden verloopt. De houder vergewist zich daarbij in elk geval van de identiteit van de aanvrager.

 • 4 De houder van het kentekenregister laat de verstrekking van de in de voorgaande leden bedoelde gegevens aan een belanghebbende achterwege, indien hem is gebleken dat de belanghebbende in strijd met het bepaalde in artikel 15 van het Kentekenreglement heeft gehandeld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie van 26 oktober 1993, RV 161571, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende regels omtrent aanwijzing belanghebbenden verstrekking gegevens kentekenregister, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling aanwijzing belanghebbenden verstrekking diefstalgegevens kentekenregister.

's-Gravenhage, 22 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven