Uitvoeringsbesluit ex art. 28a Boek 1 Burgerlijk Wetboek

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-06-2014

Besluit van 21 december 1994, tot uitvoering van artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 15 november 1994, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 467129/94/6;

Gelet op artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als vastgesteld bij de Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 12 november 1994, nr. W03.94.0705);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 1994, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 472601/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Als deskundigen bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangewezen:

 • a. voor het opstellen van het onder a van dat artikel bedoelde onderdeel van de verklaring:

  • 1°. artsen die voor het specialisme psychiatrie of voor het specialisme zenuw- en zielsziekten, hoofdrichting psychiatrie, staan ingeschreven in het register van erkende specialisten, gehouden door een door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport representatief geoordeelde beroepsorganisatie van artsen;

  • 2°. personen die de hoedanigheid van psycholoog hebben verkregen en als zodanig een belangrijk deel van hun werk uitoefenen binnen een instelling van gezondheidszorg;

 • b. voor het opstellen van het onder b van dat artikel bedoelde onderdeel van de verklaring:

  • 1°. voor wat betreft het medische onderdeel van de verklaring: artsen die voor het specialisme inwendige geneeskunde of voor het specialisme chirurgie staan ingeschreven in het onder a bedoelde register van erkende specialisten;

  • 2°. voor wat betreft het psychologische onderdeel van de verklaring: psychologen als bedoeld onder a;

 • c. voor het opstellen van het onder c van dat artikel bedoelde onderdeel van de verklaring: artsen die voor het specialisme inwendige geneeskunde of voor het specialisme chirurgie staan ingeschreven in het onder a bedoelde register van erkende specialisten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de negenentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven