Wijzigingswet Mediawet (4)

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Wet van 21 december 1994, houdende wijziging van bepalingen in de Mediawet in verband met een herstructurering van de beheertaken van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Mediawet te wijzigen teneinde het in stand houden en exploiteren van een omroeparchief, alsmede het in stand houden en exploiteren van omroeporkesten, omroepkoren en een muziekbibliotheek, welke taken thans worden uitgevoerd door het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V., op te dragen aan door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan te wijzen instellingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

De aanwijzing van een instelling, bedoeld in artikel 28, onderdeel l, van de Mediawet, zal niet eerder plaatsvinden dan met ingang van 1 januari 1996. Totdat deze aanwijzing heeft plaatsgevonden, wordt het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. geacht te zijn aangewezen op grond van artikel 28, onderdeel l, van de Mediawet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Uitgegeven de negenentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven