Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15.05, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het eerste olie-afgifte boekje dient te worden aangevraagd:

  • a. voor schepen die zijn voorzien van een certificaat van onderzoek, bij de autoriteit die het Certificaat van Onderzoek heeft afgegeven. Indien dit de Commissie van Deskundigen te Rotterdam is, treedt de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart namens deze op;

  • b. voor schepen die behoren tot het Rijnkruisend of binnenlands verkeer, bij de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart, tegen overlegging van het bewijs van inschrijving in het register waar het schip is teboekgesteld dan wel de meetbrief;

  • c. voor schepen waarvoor de aanvraag niet verplicht is en die behoren tot overheidsdiensten, bij de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart, tegen overlegging van een der bewijsstukken als genoemd onder a of b dan wel een ander bewijsstuk waaruit de herkomst van het schip blijkt.

 • 2 Ieder volgend olie-afgifteboekje kan, na overlegging van het vorige boekje, worden aangevraagd bij de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart dan wel, voorzover het betreft de in het eerste lid, onder a, bedoelde schepen, bij een andere, in het kader van de uitvoering van artikel 15.05, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 aangewezen bevoegde autoriteit. Het vorige boekje wordt, nadat het op onuitwisbare wijze als ongeldig is aangemerkt, aan de schipper teruggegeven.

Artikel 3

 • 1 Voor een olie-afgifteboekje dat geheel of ten dele onleesbaar is dan wel verloren is geraakt of teniet gegaan wordt tegen betaling van het tarief voor een aanvraag tot afgifte van een olie-afgifteboekje zoals vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren een vervangend exemplaar afgegeven.

 • 2 Het vervangend exemplaar treedt in plaats van het eerder afgegeven olie-afgifteboekje en wordt niet eerder afgegeven dan nadat het geheel of ten dele onleesbaar geworden exemplaar, waarvoor het wordt afgegeven is ingeleverd.

  Ingeval een boekje verloren is geraakt of teniet is gegaan dient bij de betrokken bevoegde autoriteit een bewijs te worden overgelegd dat daarvan aangifte is gedaan bij een der ambtenaren belast met de handhaving van het Rijnvaartpolitiereglement dan wel bij een ambtenaar bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering. Op blz.1 van het vervangende exemplaar wordt aangetekend dat het hiervoor bedoelde bewijs is overgelegd.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven