Regeling vrijstelling officieel kenteken op kleine schepen

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Regeling vrijstelling officieel kenteken op kleine schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2.02, tweede lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995;

Besluit:

Artikel 1

Onverminderd de bij algemene regeling vastgestelde andere voorschriften met betrekking tot een officiëel kenteken zijn kleine schepen, als bedoeld in artikel 1.01, onder m, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, vrijgesteld van de verplichting tot het voeren van een officiëel kenteken bedoeld in artikel 2.02, eerste lid, van dat reglement.

Wel dienen de naam of een kenspreuk, op de wijze als bedoeld in artikel 2.02, tweede lid, te worden aangebracht.

Artikel 2

De Bekendmaking aan de scheepvaart van 5 oktober 1984, nr. 6/1984 (Stcrt. 1984, 199), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina