Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 27-01-1995 t/m 01-01-2005

Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr. J. Kohnstamm,

Overwegende, dat op grond van artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een verslag binnen drie jaar na inwerkingtreding van die wet aan de Staten-Generaal moet worden gezonden aangaande de wijze waarop de Algemene wet bestuursrecht is toegepast;

dat naar de wijze waarop de wet is toegepast thans onderzoek wordt gedaan door een viertal universiteiten; dat het object van onderzoek is onderverdeeld in een drietal deelonderzoeken;

dat het wenselijk is een algemeen begeleidingscommissie in te stellen, zonodig ook bijzondere begeleidingscommissies, teneinde toezicht op de juiste uitvoering van de onderzoeken uit te kunnen oefenen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Er is een Algemene Begeleidingscommissie Evaluatieonderzoek Algemene wet bestuursrecht, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie heeft tot taak:

 • a. toezicht houden op de uitvoering van de diverse onderzoeken conform de goedgekeurde offertes, inclusief de tijdschema's en begrotingen;

 • b. toezicht houden op de samenhang tussen de diverse onderzoeken;

 • c. coördineren van de werkzaamheden van de bijzondere begeleidingscommissies;

 • d. adviseren over het concept van het verslag dat door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan de Staten-Generaal zal worden gezonden ter voldoening aan artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

In de commissie hebben zitting:

a. als voorzitter:

mr. J. M. Polak, oud-lid van de Raad van State;

b. als leden:
 • mr. J. E. M. Polak, advocaat te Amsterdam;

 • prof. mr. P. C. Gilhuis, Katholieke Universiteit Brabant, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht;

 • mr. J. W. Edinga, medewerker Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • mw. prof. mr. I. C. van der Vlies, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht;

 • mr. D. Allewijn, Vice-president Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage;

 • mr. J. W. Ilsink, Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage;

 • drs. C. J. N. Versteden, Griffier van de Staten van Noord-Holland;

 • mr. J. J. Wiarda, raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van Justitie;

 • mw. mr. M. L. Haimé, wetgevingsjuriste bij de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • mw. drs. A. J. J. Slotboom, beleidsmedewerkster bij de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministerie van Justitie;

 • mr. N. Verheij, raadadviseur bij de Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Justitie;

c. als leden, tevens secretarissen:
 • mr. L. F. M. Verhey, wetgevingsjurist bij de Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Justitie;

 • drs. R. J. I. Dielemans, wetgevingsjurist bij de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgevingsbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie is bevoegd om zo nodig een of meer bijzondere begeleidingscommissies in te stellen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie of een bijzondere begeleidingscommissie is bevoegd deskundigen uit te nodigen om aan de beraadslagingen van de desbetreffende commissie deel te nemen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publikatie in de Staatscourant.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1994.

's-Gravenhage, 20 december 1994

De

Minister

van Justitie voornoemd,

W. Sorgdrager

.
De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken voornoemd,

J. Kohnstamm

Naar boven