Wijzigingsbesluit Mediabesluit

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-11-2005

Besluit van 19 december 1994, houdende wijziging van het Mediabesluit, alsmede regels met betrekking tot de invoering van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 juli 1994, nr. MLB/J/OP/94.1996, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelet op de artikelen 33, 37b, 39b, 39c, vierde lid, 39h, eerste lid, 41a, tweede en derde lid, 41c, eerste lid, onderdeel a, 42, vijfde lid, 43b, tweede lid, 51a, eerste lid, 51b, tweede lid, 51d, tweede lid, 51e, onderdeel b, 51f, eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, onderdelen a en b, 57, vijfde lid, 58, derde en vierde lid, 71c, eerste lid, 99, vijfde lid, 99a, vierde lid, 106, eerste lid, 108, vijfde lid, 108e, eerste lid, 109, vierde lid, en 112, tweede lid, van de Mediawet;

Gelet op artikel VI van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385), houdende wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het versterken van de organisatie van de landelijke publieke omroep en het bieden van langdurige zekerheid aan omroepinstellingen;

De Raad van State gehoord (advies van 8 december 1994, nr. W13.94.0429);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 december 1994, nr. MLB/J/OP/94.3628, uitgebracht mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De leden van het bestuur van de Nederlandse Omroepprogramma Stichting, met uitzondering van de voorzitter, treden af met ingang van 1 januari 1995. Zij zijn terstond herbenoembaar als lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting.

 • 2 Alle leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting, met uitzondering van de voorzitter, treden af met ingang van 1 september 1995. De leden zijn terstond herbenoembaar. De leden van het dagelijks bestuur kunnen, in afwijking van artikel 19, vierde lid, tweede zin, van de Mediawet, na herbenoeming nog eenmaal voor een aansluitende periode worden herbenoemd.

Artikel III

[Vervallen per 01-12-2005]

Artikel IV

[Vervallen per 01-12-2005]

Voor de eerste maal na de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385):

Artikel V

[Vervallen per 01-12-2005]

Voor de eerste maal na de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385):

Artikel VI

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Besluiten tot toewijzing van zendtijd voor landelijke omroep en aanwijzing van dagen, uren en zendernetten op grond van de Mediawet zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385), blijven van kracht tot en met 31 augustus 1995. De artikelen 39, 39a en 39b van de Mediawet vinden tot dat tijdstip geen toepassing.

 • 2 Tot en met 31 augustus 1995 kan het Commissariaat voor de Media met toepassing van artikel 32 van de Mediawet, zoals deze bepaling luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385), zendtijd toewijzen, alsmede besluiten tot een afwijking van de vastgestelde hoeveelheden, uren en verhoudingen tussen de zendtijd van de verschillende categorieën instellingen.

Artikel VII

[Vervallen per 01-12-2005]

Tot en met 31 augustus 1995 geschiedt de eventuele intrekking of herziening van zendtijdtoewijzing op grond van de artikelen 44 tot en met 47 van de Mediawet, zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385).

Artikel VIII

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Op een aanvraag tot toewijzing van zendtijd aan een aspirant-omroepvereniging die voor 1 oktober 1994 bij het Commissariaat voor de Media is ingediend, besluit het Commissariaat voor 1 mei 1995 met inachtneming van de artikelen 14 en 15 van de Mediawet, zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385), en artikel 3 van het Mediabesluit, zoals deze bepaling luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2 Indien het Commissariaat besluit tot toewijzing van zendtijd aan een aspirant-omroepvereniging, bepaalt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor 1 juni 1995 op welk televisieprogrammanet de zendtijd voor televisie van de aspirant-omroepvereniging tussen 16.00 uur en 24.00 uur zal worden ingedeeld.

 • 3 De zendtijdtoewijzing gaat in op 1 september 1995. De zendtijdtoewijzing wordt met ingang van die datum van rechtswege omgezet in een tweejarige voorlopige concessie als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mediawet, die - in afwijking van artikel 37, derde lid, eerste zin, van de Mediawet - samenvalt met de eerste twee jaren van de concessieperiode, bedoeld in artikel 31, derde lid, eerste zin, van de Mediawet.

Artikel IX

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 2 Ten aanzien van het radioprogramma van de omroepverenigingen die zendtijd hebben verkregen, blijft tot en met 31 augustus 1995 gelden artikel 50, eerste lid, van de Mediawet, zoals deze bepaling luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385).

Artikel X

[Vervallen per 01-12-2005]

Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 51 van de Mediawet kan niet eerder dan met ingang van 1 september 1995 voor de toepassing van artikel 50, tweede lid, van de Mediawet in de plaats treden van de deelnemende omroepverenigingen.

Artikel XI

[Vervallen per 01-12-2005]

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bepaalt, met inachtneming van de artikelen 51b en 51d van de Mediawet, welk gedeelte van de zendtijd van de Nederlandse Omroepprogramma Stichting met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385) geacht wordt te zijn toegewezen aan de Nederlandse Omroep Stichting, onderscheidenlijk aan de Nederlandse Programma Stichting.

Artikel XII

[Vervallen per 01-12-2005]

Artikel 71m van de Mediawet, zoals deze bepaling luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385), blijft van toepassing op omroepverenigingen die:

 • a. voornemens zijn een toestemming als bedoeld in artikel 71b van de Mediawet aan te vragen dan wel een belang te verwerven in een commerciële omroepinstelling die een dergelijke toestemming heeft verkregen of zal aanvragen; en

 • b. op 15 januari 1995 geen aanvraag voor een concessie voor landelijke omroep hebben ingediend.

Artikel XIII

[Vervallen per 01-12-2005]

 • 1 De bekostiging en afrekening van de instellingen die zendtijd hebben verkregen en de Stichting Radio Nederland Wereldomroep over de kalenderjaren 1994 en 1995 geschiedt volgens de artikelen 99 tot en met 102 en 104 tot en met 109 van de Mediawet, zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van de wet van 28 april 1994 (Stb. 385).

Artikel XV

[Vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, artikelen 7, 11, 12, 13 en 14, en onderdeel I, welke onderdelen in werking treden met ingang van 1 februari 1995 en terugwerken tot en met 1 januari 1995, onverminderd artikel 175 van de Mediawet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 1994

Beatrix

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Uitgegeven de negenentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina