Vaststelling overgangsregeling bijlage 1 van het VBG

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Vaststelling overgangsregeling bijlage 1 van het VBG

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bij protocol 1994-1-26 aangenomen resolutie;

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen en artikel 3 van Bijlage 1 van het VBG;

Besluit:

Artikel I

Ten aanzien van de toepassing van het bepaalde in randnummer 10 315 (5) van bijlage 1 van het VBG, geldt de volgende overgangsregeling:

Certificaten, waarvan de werkingsduur voor 1 april 1994 is verstreken blijven tot 1 juli 1995 geldig, voor zover de eigenaar van dit certificaat kan aantonen zich te hebben opgegeven voor een herhalings- en vervolgcursus, die vóór 1 juli 1995 moet aanvangen.

De geldigheidsduur van het certificaat dat na afloop van de cursus wordt afgegeven, werkt terug tot aan de afloopdatum van het voorgaande certificaat.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven