Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-03-1995 t/m 16-10-2007

Wet van 15 december 1994, tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230) de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 2 Bestrijdingsmiddelen waarvoor voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet een aanvraag tot toelating op de dan krachtens artikel 4 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 voorgeschreven wijze is ingediend, onderscheidenlijk de procedure tot verlenging van de toelating een aanvang heeft genomen, worden gedurende twee jaar na inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel beoordeeld aan de hand van de tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zoals deze luidde voor die inwerkingtreding, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van die wet, voor zover het gewasbeschermingsmiddelen betreft.

Artikel III

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Na inwerkingtreding van deze wet:

Artikel V

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1994

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de tiende januari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven