Aanwijzing belangenbehartiger automobielbranche

[Regeling vervallen per 01-03-2007.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 28-02-2007

Regeling houdende aanwijzing belangenbehartiger automobielbranche alsmede vaststelling doeleinden gebruik gegevens kentekenregister

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 9, onderdeel d, en 15, tweede lid, van het Kentekenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

Als organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigt waaraan gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, met uitzondering van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig, wordt aangewezen de Stichting RDC.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

 • 1 Onverminderd het voor het overige in artikel 15, tweede lid, van het Kentekenreglement bepaalde, mag de Stichting RDC de uit het kentekenregister verstrekte gegevens, met uitzondering van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van motorrijtuigen, naast de in artikel 14, eerste lid, van het Kentekenreglement genoemde doeleinden, gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • a. de identificatie van motorrijtuigen voor voertuiginformatiesystemen ten behoeve van onder meer:

   • veiligheids- en milieu-inspecties,

   • het systeem van de Stichting Nationale Autopas,

   • het overschrijven van de motorrijtuigenbelasting, en

   • het bevragen van gegevens omtrent de belasting van personenauto's en motorrijwielen;

  • b. het uitvoeren van direct-marketing activiteiten ten behoeve van derden binnen de voertuigbranche;

  • c. het verstrekken van gegevens aan:

   • voertuigimporteurs en voertuigfabrikanten, voertuigbedrijven en voertuigonderdelenbedrijven, zulks ten behoeve van het onderhouden van het eigen klantenbestand en direct-marketingactiviteiten van de voertuigbranche,

   • onderzoeksbureau's, ten behoeve van marktonderzoek binnen de voertuigbranche in opdracht van voertuigimporteurs, voertuigfabrikanten, voertuigbedrijven en voertuigonderdelenbedrijven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

 • 1 De Stichting RDC draagt er zorg voor dat passende maatregelen worden genomen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen over wie gegevens, afkomstig uit het kentekenregister, worden verstrekt. Hiertoe verstrekt de Stichting RDC slechts gegevens aan derden onder voorwaarden die deze bescherming waarborgen.

 • 2 Op verzoek van de beheerder van het kentekenregister verwijdert de Stichting RDC de door de beheerder bij het verzoek aangegeven, eerder uit het kentekenregister aan de Stichting RDC verstrekte gegevens.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 oktober 1993, RV 161425, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende aanwijzing belangenbehartiger automobielbranche (Stcrt. 208) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1994

De

minister

van verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven