Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij instellingen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 05-02-1995 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbetering bij instellingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Minister van Economische Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 25 november 1994, kenmerk Ba/th/V/94/367, vastgesteld in de vergadering van 21 november 1994);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 30 november 1994, kenmerk VMP/O-943591).

Besluiten:

Artikel 1

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) wijzigt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, de nummers 1 t/m 21, 23, en 26 t/m 31, C, de nummers 1 en 2, en D, en in artikel 2b van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1 991, 732) als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, de richtlijnen zodanig dat op de aanvaardbare kosten vanaf 1 januari 1995 ten opzichte van de aanvaardbare kosten, zoals die zijn of zullen worden goedgekeurd of vastgesteld per 31 december 1994 een verlaging wordt gerealiseerd van 0.70% van de kosten, verbonden aan het personeelsvolume (exclusief de definitieve loonbijstellingen). Voor zover op genoemde organen van gezondheidszorg geen stelsel van budgettering van toepassing is zal de korting worden toegepast op de in de tarieven ingecalculeerde loonsom.

Artikel 2

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

Naar boven