Besluit aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties (1)

[Regeling vervallen per 01-06-2003.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-05-2003

Besluit van 14 december 1994, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 14 juli 1994, BGW 94/841;

Gelet op artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 7 september 1994, no. W06.94.0484);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 9 december 1994 (nr. BGW 94-1444-M);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2003]

Als financiële dienst in de zin van artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties wordt de volgende dienst aangewezen:

* het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard, aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, behoudens voorzover het gaat om een creditcard die alleen kan worden gebruikt bij de uitgevende onderneming of instelling of bij een onderneming of instelling die tot dezelfde groep in de zin van artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoort.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 1994

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de achtentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven