Wijzigingsbesluit Besluit vrijwillige verzekering AOW, AWW en AAW

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 29-12-1994 t/m 31-12-2005

Besluit van 14 december 1994, tot wijziging van het Besluit vrijwillige verzekering AOW, AWW en AAW (wijziging in de systematiek van de gecombineerde heffing)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 maart 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Nr. SZ/SV/P/94/1435;

Gelet op artikel 45 van de Algemene Ouderdomswet, artikel 47 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, artikel III, eerste lid, van de wet van 23 april 1971, Stb. 308, artikel 59a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de artikelen 25 tot en met 27 van de Wet financiering volksverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 1994, no. W12.94.0186);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/P/94/2480;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot en met 1 januari 1990.

  • 2 Een verzoek tot herziening van de premievaststelling over in het verleden gelegen tijdvakken kan binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Besluit bij de Sociale Verzekeringsbank onderscheidenlijk de bedrijfsvereniging worden ingediend.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de achtentwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven