Regeling rekenmethode inhoudingen

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Regeling rekenmethode inhoudingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op de artikelen 30, 31 en 32 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP;

Besluiten:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. heffingsgrondslag:

de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 29 van de wet;

b. inhouding:

een inhouding als bedoeld in de artikelen 30, 31 en 32 van de wet;

c. ontheffing:

een ontheffing van de uitoefening van de betrekking in verband met verlof, ziekte, militaire dienst of andere de werknemer persoonlijk betreffende omstandigheden;

d. werkgever:

de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel s, van de wet;

e. werknemer:

de werknemer, bedoeld in artikel 28 van de wet;

f. de wet:

de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.

Artikel 2

Het is de werkgever toegestaan een eigen rekenmethode te hanteren bij periodieke vaststelling van de inhoudingen op het loon van de werknemer ter zake van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte, mits:

  • a. de som van de bedragen van de berekende inhoudingen in een jaar gelijk zijn aan het bedrag van de inhoudingen berekend op jaarbasis; en

  • b. de door de werkgever gehanteerde franchise in evenredigheid is met de betalingstermijn.

Artikel 3

  • 1 Gedurende de tijd waarin de werknemer volledig is ontheven van de uitoefening van zijn betrekking en in verband daarmee geen loon geniet wordt bij de vaststelling van de heffingsgrondslag rekening gehouden met een aangepaste franchise en een aangepaste maximumpremiegrens.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde aanpassing is een evenredige vermindering van de franchise en de maximumpremiegrens met een bedrag dat zich in dezelfde mate tot respectievelijk de franchise en de maximumpremiegrens verhoudt, als een deel van het kalenderjaar waarin de in het eerste lid bedoelde omstandigheid zich voordoet, tot het kalenderjaar.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rekenmethode inhoudingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling

Naar boven