Instelling Stuurgroep ontvlechting parketpolitietaken

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 23-12-1994 t/m heden

Instelling Stuurgroep ontvlechting parketpolitietaken

De Minister van Justitie,

Overwegende dat een adequate rechtshandhaving een optimale uitvoering van de parketpolitietaken vereist,

Besluit:

Artikel 2

De stuurgroep heeft tot taak richting te geven aan het project. Het project omvat:

 • a. beschrijving van de organisaties waarmee een optimale uitvoering van de vervoerstaken, de bewakingstaken en de betekening- en executietaken van de voormalige parketpolitie kan worden bereikt. De beschrijving van de organisaties dient in ieder geval te omvatten: de inbedding in de departementale organisatie, de toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een organisatie- en formatieplan, de benodigde voorzieningen voor goed functioneren. Tevens dient te worden bepaald welke personele en financiële middelen benodigd zijn;

 • b. opstellen van een implementatieplan, waarin is opgenomen een sociaal plan;

 • c. verzorgen van voorlichting aan betrokken medewerkers en instanties;

 • d. het feitelijk opzetten en inrichten van de organisaties en uitvoeren van het implementatieplan;

 • e. vaststellen van stuur- en kengetallen aan de hand waarvan het functioneren van de organisaties kan worden bewaakt.

Artikel 3

In de stuurgroep hebben zitting:

 • mr. H. A. van Brummen, hoofd directoraat-generaal voor de Rechtspleging, voorzitter,

 • drs. E. G. M. Edelbroek, plv. hoofd directie Politie van het ministerie van Justitie;

 • drs. A. Rook, plv. hoofd directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het ministerie van Justitie;

 • drs. P. F. M. Jägers, hoofd directie Rechterlijke Organisatie van het ministerie van Justitie;

 • mr. D. W. Steenhuis, procureur-generaal Gerechtshof Leeuwarden;

 • P. Tieleman, korpschef regiopolitie Zuid-Holland-Zuid;

 • L. van Kampen, plv. directeur directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • mr. J. A. Blok, hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket 's-Gravenhage;

 • mr. P. Scholten, burgemeester van Arnhem, korpsbeheerder regiopolitie Gelderland-Midden;

 • mr. E. A. Maan, president arrondissementsrechtbank Zwolle;

 • S. Couperus, directeur Penitentiaire Inrichtingen Noordsingel te Rotterdam;

 • drs. R. N. van Alem, directeur Gerechtelijke Diensten arrondissement Amsterdam;

 • drs. H. Andersson, vennoot Andersson Elffers Felix bv, adviserend lid.

Artikel 4

De stuurgroep wijst een projectleider aan. De projectleiding en het secretariaat van de stuurgroep is opgedragen aan drs. H. Andersson, vennoot Andersson Elffers Felix bv.

Artikel 5

De stuurgroep kan ten behoeve van de haar gestelde taken overgaan tot het instellen van één of meer deelprojectgroepen, met door de stuurgroep nader aan te geven taakopdrachten en samenstelling.

Artikel 6

Deze beschikking, die zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad, treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 juli 1994.

's-Gravenhage, 14 december 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
De

Secretaris-Generaal,

J. J. H. Suyver

Naar boven