Regeling oefennaderingen

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 11-12-2014

Regeling houdende oefennaderingen alsmede aanwijzing van gebieden waarboven deze oefennaderingen mogen worden uitgevoerd

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 45, tweede lid, aanhef en onder c, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

In deze regeling wordt onder oefennadering verstaan het met een vliegtuig uitvoeren van naderingsprocedures en procedures ter voorbereiding van een landing zonder dat deze procedures gevolgd worden door een landing waarbij de wielen het aardoppervlak raken, zulks in het kader van een vliegopleiding of het onderhoud van vliegvaardigheid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

  • 1 Voor het uitvoeren van de in het tweede lid bedoelde oefennaderingen zijn de volgende gebieden aangewezen: Deventer en Flevopolder, onder verwijzing naar de luchtvaartgids, volume 1, hoofdstuk RAC-5-5-1, alwaar deze gebieden zijn gepubliceerd;

    Gouda, onder verwijzing naar de luchtvaartgids, volume 1, hoofdstuk RAC-5-5-2, alwaar dit gebied is gepubliceerd.

    Van wijzigingen in de bladzijden in de luchtvaartgids wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 2 Het bepaalde in artikel 45, eerste lid, onder b van het Luchtverkeersreglement geldt niet voor oefennaderingen voor zover deze worden uitgevoerd met een éénmotorig vliegtuig en met inachtneming van een minimum vlieghoogte van 30 meter (100 ft) boven grond of water, doch tenminste 30 meter (100 ft) boven de hoogste hindernis gelegen binnen een afstand van 600 meter van het vliegtuig, gedurende de daglichtperiode, boven de in het eerste lid genoemde gebieden.

  • 3 Oefennaderingen mogen niet worden uitgevoerd boven wegen, kanalen, meren, rivieren en gebieden ingericht voor het verblijf van personen, gelegen binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden.

  • 4 Oefennaderingen mogen niet worden uitgevoerd indien zich op het terrein personen of vee bevinden.

Artikel 3. Intrekking

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 juli 1991/nr. L91.007523 Rijksluchtvaartdienst en de Beschikkingen van 1 september 1982, nr. LT/L 24155 Rijksluchtvaartdienst en van 5 september 1983, nr. LVB/L 24529 Rijksluchtvaartdienst, worden ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 12-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling oefennaderingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven