Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten

Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 05-01-2021 t/m heden

Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten

Hoofdstuk 2. Aanvraag tenaamstelling

Artikel 2. Aanvrager natuurlijke persoon

 • 1 Indien de aanvraag van een tenaamstelling wordt ingediend door een natuurlijke persoon, bij een erkende instantie als bedoeld in de artikelen 61a, eerste lid, of 62, eerste lid, van de wet of een daartoe door de Dienst Wegverkeer aangewezen vestiging van deze dienst, wordt het volgende legitimatiebewijs overgelegd:

  • a. een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de wet,

  • b. een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 108, eerste lid onderdeel h, van de wet,

  • c. een geldig document als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van de Paspoortwet,

  • d. een geldig buitenlands nationaal paspoort, dienstpaspoort, diplomatiek paspoort, reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen dan wel een geldige buitenlandse identiteitskaart, afgegeven door een bevoegde autoriteit in een andere lidstaat van de Europese Unie,

  • e. een geldige Europese identiteitskaart, of

  • f. een geldig persoonlijk identiteitsbewijs als bedoeld in artikel III, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten (Londen, 19 juni 1951, Trb. 1951, 114) met daarbij een geldig, ten behoeve van de aanvraag door de bevoegde commandant van een NATO-basis ingevuld en ondertekend, certificaat van stationering, dat niet ouder is dan tien dagen.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt ingediend namens een natuurlijke persoon door een erkend bedrijf, dienen de volgende documenten te worden overgelegd:

  • a. een aan het bedrijf afgegeven geldige bedrijfsvoorraadpas, en

  • b. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

Artikel 3. Aanvrager rechtspersoon

 • 1 Bij de aanvraag van een tenaamstelling ingediend door een rechtspersoon als bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de wet, bij een erkende instantie als bedoeld in artikel 61a, eerste lid, van de wet of een daartoe door de Dienst Wegverkeer aangewezen vestiging van deze dienst, worden de volgende documenten overgelegd:

  • a. bij indiening door een tekenbevoegde voor een rechtspersoon:

  • b. bij indiening door een door een tekenbevoegde gemachtigde, niet zijnde een erkend bedrijf:

   • 1°. een actueel uittreksel uit het handelsregister als bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, of een afschrift daarvan, dat niet ouder is dan een jaar en waaruit blijkt dat de tekenbevoegde bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen;

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de tekenbevoegde, of een afschrift daarvan, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1 behoeft te worden overgelegd;

   • 3°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de door de tekenbevoegde gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1 behoeft te worden overgelegd, en

   • 4°. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

  • c. bij indiening door een tekenbevoegde gemachtigd erkend bedrijf:

   • 1°. de aan het bedrijf afgegeven bedrijfsvoorraadpas;

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de door de tekenbevoegde gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1 behoeft te worden overgelegd, en

   • 3°. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

  • d. bij indiening door een erkend bedrijf dat is gemachtigd door een gemachtigde als bedoeld in onderdeel b:

   • 1°. een aan het bedrijf afgegeven geldige bedrijfsvoorraadpas,

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1 behoeft te worden overgelegd, en

   • 3°. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

Hoofdstuk 3. Aanvraag vervangend kentekenbewijs met contante of electronische betaling

[Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 4. Aanvraag schorsing tenaamstelling en aanvraag beëindiging schorsing tenaamstelling

Artikel 8a. Aanvrager natuurlijke persoon

 • 1 Indien de aanvraag wordt ingediend door een natuurlijke persoon, dient bij de aanvraag een van de in artikel 2, eerste lid, genoemde legitimatiebewijzen van de aanvrager te worden overgelegd, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1 behoeft te worden overgelegd.

 • 2 Indien de aanvraag wordt ingediend namens een natuurlijke persoon door een door deze gemachtigde, dienen bij de aanvraag de volgende documenten te worden overgelegd:

Artikel 8b. Aanvrager rechtspersoon

 • 2 Indien de aanvraag wordt ingediend door een door een tekenbevoegde gemachtigde, dienen bij de aanvraag de in artikel 3, tweede lid, genoemde documenten te worden overgelegd.

Hoofdstuk 5. Aanvraag verval tenaamstelling bij voorgoed buiten Nederland brengen en bij aanvraag transitokenteken

Artikel 9

Bij de aanvraag tot verval van de tenaamstelling op grond van de artikelen 31, 32, en 33 van het Kentekenreglement dan wel bij de aanvraag van een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement, legt de aanvrager een van de in artikel 2, eerste lid, genoemde legitimatiebewijzen over, met dien verstande dat:

 • a. geen afschrift als bedoeld in artikel 1 behoeft te worden overgelegd,

 • b. ook een ander in Nederland geldig buitenlands reisdocument kan worden overgelegd dan de in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, genoemde, en

 • c. indien de in de aanhef bedoelde verklaring wordt overgelegd door een erkend bedrijf, uitsluitend een aan het bedrijf afgegeven geldige bedrijfsvoorraadpas dient te worden overgelegd.

Hoofdstuk 5 a. Verkrijging kentekenplaten

Artikel 9 a. Verkrijging door een natuurlijk persoon

Bij de verkrijging van kentekenplaten door een natuurlijk persoon worden overgelegd:

 • a. een van de in artikel 2, eerste lid, genoemde legitimatiebewijzen ten name van die natuurlijk persoon of, indien de kentekenplaten namens hem in ontvangst worden genomen, ten name van de gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid hoeft te worden overgelegd,

  en

 • b. de kentekencard, het deel IA of het deel I van het kentekenbewijs, afgegeven voor het kenteken dat op de kentekenplaten is vermeld.

Artikel 9 b. Verkrijging door een rechtspersoon

Bij de verkrijging van kentekenplaten door een rechtspersoon worden overgelegd:

 • a. een van de in artikel 2, eerste lid genoemd legitimatiebewijzen van de persoon die de kentekenplaten namens de rechtspersoon in ontvangst neemt, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1 hoeft te worden overgelegd, en

 • b. de kentekencard, het deel IA of het deel I van het kentekenbewijs, afgegeven voor het kenteken dat op de kentekenplaten is vermeld.

Artikel 9 c. Verkrijging met de bevoegdheid versneld aanvragen van inschrijving

Indien een erkend bedrijf dat beschikt over de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder a, van het Kentekenreglement, verzoekt om verkrijging van kentekenplaten worden bij de verkrijging overgelegd:

 • a. een van de in artikel 2, eerste lid, genoemde legitimatiebewijzen van degene die de kentekenplaten namens het erkend bedrijf in ontvangst neemt, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, hoeft te worden overgelegd, en

 • b. een aan het bedrijf afgegeven geldige bedrijfsvoorraadpas.

Artikel 9d. Uitzonderingen

 • 3 Een kentekenbewijs als bedoeld in onderdeel b van de artikelen 9 a, 9 b en 9 c hoeft niet te worden overgelegd bij vervanging van beschadigde kentekenplaten

 • 4 Bij de verkrijging van kentekenplaten volgens de modellen 27.15A tot 27.17E, 30.7 en 30.8 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten kan in plaats van het kentekenbewijs een proces-verbaal van aangifte van vermissing of diefstal van het kentekenbewijs en de desbetreffende kentekenplaten worden overgelegd.

Artikel 9e. Verkrijging van een taxikentekenplaat

 • 1 In afwijking in zoverre van de artikelen 9a tot en met 9c, worden bij de verkrijging van kentekenplaten volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2E met lichtblauwe kleur, en 27.30A tot en met 27.31E door een natuurlijke persoon, respectievelijk een rechtspersoon, overgelegd:

  • a. de in de artikelen 9a, respectievelijk 9b, bedoelde documenten, en

  • b. voor elk voertuig waarvoor kentekenplaten als bedoeld in het eerste lid, worden verkregen, een verklaring van de Dienst Wegverkeer, inhoudende dat aan de vereisten in het tweede lid is voldaan.

 • 2 Ter verkrijging van de verklaring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden bij de Dienst Wegverkeer overgelegd:

  • a. een geldige vergunning voor het verrichten van taxivervoer als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer;

  • b. een actueel uittreksel uit het handelsregister als bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, of een kopie daarvan, dat niet ouder is dan een jaar en waaruit blijkt dat een onderneming wordt gedreven waarin taxivervoer plaatsvindt;

  • c. voor wat betreft:

   • 1°. na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijzen, een afschrift van een te naam gesteld kentekenbewijs, niet zijnde een kentekenbewijs dat is afgegeven voor een voertuig in bedrijfsvoorraad, delen I A en I B, afgegeven voor het betrokken voertuig, waarbij op het deel I A of deel I een aantekening moet zijn geplaatst waaruit blijkt dat het voertuig als taxi is goedgekeurd dan wel een aanvraag voor een zodanig kentekenbewijs dan wel

   • 2°. voor 31 mei 2004 afgegeven kentekenbewijzen, een afschrift van een te naam gesteld kentekenbewijs, niet zijnde een kentekenbewijs dat is afgegeven voor een voertuig in bedrijfsvoorraad, delen I en II, afgegeven voor het betrokken voertuig, waarbij op het deel I een aantekening moet zijn geplaatst waaruit blijkt dat het voertuig als taxi is goedgekeurd dan wel een aanvraag voor een zodanig kentekenbewijs, en

  • d. ingeval de tenaamstelling op het kentekenbewijs en die op de in onderdeel a bedoelde vergunning niet overeenkomen, een gezamenlijke verklaring van de vergunninghouder en de tenaamgestelde op het kentekenbewijs, inhoudende dat het voertuig waarvoor de kentekenplaten worden verkregen, voor taxivervoer wordt gebruikt in het kader van de onderneming van de vergunninghouder.

 • 3 Bij vervanging van de in het eerste lid bedoelde kentekenplaten na beëindiging van het gebruik van het voertuig als taxi, door andere kentekenplaten dient een legitimatiebewijs als bedoeld in onderdeel a van de artikelen 9a of 9b overgelegd te worden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven