Regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

personenauto, bedrijfsauto, landbouw- of bosbouwtrekker, motorrijtuig met beperkte snelheid, mobiele machine, motorfiets, bromfiets, driewielig motorrijtuig en aanhangwagen:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Artikel 2. Modellen kentekenbewijzen en overige modellen

 • 1 Voor kentekenbewijzen en delen daarvan worden de volgende, in de bijlage bij deze regeling opgenomen, modellen vastgesteld:

  • a. een kentekencard, afgegeven voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen, een bedrijfsauto, een landbouw- of bosbouwtrekker, een motorrijtuig met beperkte snelheid of een mobiele machine: model D.1;

  • b. een na 31 december 2013 afgegeven kentekenbewijs deel II: model D.2;

  • c. een kentekenbewijs, bevattende de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers (kentekenbewijs voor weging en onderzoek): model 1.1;

  • d. een kentekenbewijs dat is afgegeven voor een voertuig dat door de Dienst Wegverkeer is gekeurd ingevolge artikel 26 van de wet, in afwachting van de verkrijging van een tweedelig kentekenbewijs (voorlopig kentekenbewijs): model 2.1;

  • e. een deel I van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I van een kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken of de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers: model 5.1;

  • f. een voor 1 juni 2004 afgegeven deel II van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een driewielig motorrijtuig of een aanhangwagen dan wel voor een bedrijfsauto: model 10.1;

  • g. een voor 1 juni 2004 afgegeven bedrijfsvoorraad deel II: model 11.1;

  • h. een overschrijvingsbewijs: model 13.1;

  • i. een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto, een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers dan wel een deel I van een na 30 mei 2004 maar voor 1 april 2015 afgegeven kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken: model 14.1;

  • j. een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers: model 15.1;

  • k. een bedrijfsvoorraad deel I B: model 16.1 of model 16.2;

  • l. een deel II van een na 30 mei 2004 afgegeven tweedelig kentekenbewijs: model 17.1;

  • m. een na 30 mei 2004 maar voor 1 april 2015 afgegeven kentekenbewijs, bevattende een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): model: 19.1;

  • n. een kentekencard bevattende een handelaarskenteken: model 5.2;

  • o. een kentekencard bevattende een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement (transitokenteken): model 19.2.

 • 2 De volgende, in de bijlage van dit besluit opgenomen, modellen worden vastgesteld:

  • a. een vrijwaringsbewijs, afgegeven door de Dienst Wegverkeer: model A.1;

  • b. een vrijwaringsbewijs, afgegeven door een erkend bedrijf: model B.1 of model B.2;

  • c. een vrijwaringsbewijs, na 30 mei 2004 afgegeven door de Dienst Wegverkeer: model A.2;

  • d. een schorsingsverslag, af te geven door de Dienst Wegverkeer: model D.3;

  • e. een tenaamstellingsverslag: af te geven door de Dienst Wegverkeer: model D.4.

Artikel 3

De afgifte van een kentekenbewijs geschiedt elektronisch in het geval de aanvraag betrekking heeft op een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement.

Artikel 5. Documenten bij tenaamstelling met incompleet kentekenbewijs

Als documenten, als bedoeld in artikel 27, achtste lid, van het Kentekenreglement, worden aangewezen:

Artikel 7. Toestemming eigenaar voor afgifte vervangend kentekenbewijs

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8. Vervallenverklaring centraal

 • 1 Indien een voertuig voorgoed buiten Nederland is gebracht en niet meer kan worden voldaan aan de artikelen 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement, verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen, indien een verklaring van een autoriteit in het buitenland bij hem is ingeleverd, waaruit blijkt dat het voertuig in het buitenland achterblijft. In dat geval behoeven de betrokken kentekenplaten niet te worden ingeleverd bij de Dienst Wegverkeer.

 • 2 Als categorieën van voertuigen bedoeld in artikel 40b, zesde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement worden aangewezen:

  • a. een motorfiets,

  • b. bromfiets op twee wielen,

  • c. een bedrijfsauto met een maximum massa van meer dan 3500 kg,

  • d. een landbouw- of bosbouwtrekker,

  • e. een motorrijtuig met beperkte snelheid,

  • f. een mobiele machine,

  • g. een aanhangwagen, of;

  • h. een ander voertuig dan de in de onderdelen a tot en met g genoemde, niet zijnde een voertuig als genoemd in artikel 1 van het Besluit beheer autowrakken, voor zover het voertuig 15 jaar of ouder is.

 • 3 Indien het voertuig definitief bestemd is voor gebruik buiten de weg, bedoeld in artikel 40b, derde lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement, verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen indien het voertuig bestemd is om als voertuig buiten de weg te worden gebruikt ten behoeve van:

  • a. bedrijfsmatig gebruik op een bedrijfsterrein dat geen deel uitmaakt van een weg en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van:

  • b. bedrijfsmatig gebruik voor landbouw of bosbouw op een terrein dat geen deel uitmaakt van een weg en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van:

  • c. educatieve doeleinden en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van een verklaring waaruit blijkt dat de melding geschiedt door een opleidingsinstituut in de autobranche of een instituut waar bijzondere rijopleidingen worden gegeven dan wel door de brandweer;

  • d. auto- of motorsport en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van een kopie van een licentie van de KNAC Nationale Autosport Federatie, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of de Motorsport Organisatie Nederland, dan wel

  • e. het gebruik als museumvoertuig.

 • 4 Indien een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht door een ander dan een erkend bedrijf en de betrokken kentekenplaten vermist zijn, verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen mits een daartoe strekkende verklaring op een door de Dienst Wegverkeer voorgeschreven wijze bij deze dienst wordt ingediend.

Artikel 9. Overgangsbepaling

 • 1 Op basis van de Wegenverkeerswet afgegeven modellen van kentekenbewijzen en delen daarvan, registratiebewijzen, kopieën deel III en ontvangstbewijzen behouden hun geldigheid tot het moment waarop zij op basis van de Wegenverkeerswet 1994 hun geldigheid verliezen. Op basis van de Wegenverkeerswet afgegeven modellen vrijwaringsbewijzen behouden hun geldigheid.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

Model 1.1 Kentekenbewijs voor weging en onderzoek

Bijlage 201016.png
Voorzijde (kleur: wit en grijs)
Bijlage 201017.png
Achterzijde (kleur: overwegend geel)

Model 2.1 Voorlopig kentekenbewijs

Bijlage 201018.png
Voorzijde (kleur: wit en grijs)
Bijlage 201019.png

Achterzijde (kleur: overwegend geel)

Model 3.1 Zevendaags kentekenbewijs

Voorzijde

kleur: wit

Bijlage 201020.png

Achterzijde

kleur: overwegend geel

Bijlage 201021.png

Model 4.1 Uitvoerkentekenbewijs

Kleur: wit

Het uitvoerkenteken moet zijn ingevuld.

Aan het uitvoerkentekenbewijs is een blad gehecht met een vertaling van de tekst

van het uitvoerkentekenbewijs in de volgende talen: Engels, Duits en Frans.

Aan het uitvoerkentekenbewijs is tevens een groene en een gele doorslag gehecht,

welke zijn bestemd voor de geregistreerde eigenaar/houder respectievelijk voor de Dienst Wegverkeer.

Bijlage 201022.png

Model 5.1 Deel I van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een driewielig motorrijtuig, een bedrijfsauto of een aanhangwagen dan wel een deel I van een kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken of de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers

Voorzijde (kleur:wit en grijs)

Bijlage 201023.png

Achterzijde (kleur: overwegend groen)

Bijlage 201024.png

Model 5.2 Kentekencard bevattende een handelaarskenteken

Bijlage 255090.png

Model 6.1

[Red: Vervallen.]

Model 7.1

[Red: Vervallen.]

Model 8.1

[Red: Vervallen.]

Model 9.1

[Red: Vervallen.]

Model 10.1 Voor 1 juni 2004 afgegeven deel II van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets of een driewielig motorrijtuig, een bedrijfsauto of een aanhangwagen

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 201025.png

Achterzijde (kleur: overwegend groen)

Bijlage 201026.png

Model 11.1 Voor 1 juni 2004 afgegeven bedrijfsvoorraad deel II

Bijlage 201027.png
Voorzijde (kleur: wit)
Bijlage 201028.png
Achterzijde (kleur: rose)

Model 12.1

[Red: Vervallen.]

Model 13.1 Overschrijvingsbewijs

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 201029.png

Achterzijde kleur: overwegend groen

Bijlage 201030.png

Model 14.1

Deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto, een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers dan wel een deel I van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken.

Voorzijde (kleur: wit en grijs)

Bijlage 201031.png

Achterzijde (kleur: overwegend groen)

Bijlage 201032.png

Model 15.1

Deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers.

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 201050.png

Achterzijde (kleur: overwegend groen)

Bijlage 201051.png

Model 16.1

Bedrijfsvoorraad deel I B

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 201052.png

Achterzijde (kleur: rose)

Bijlage 201053.png

Model 16.2 Bedrijfsvoorraad deel IB

Bijlage 242660.png

Model 17.1.

Deel II van een na 30 mei 2004 afgegeven tweedelig kentekenbewijs

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 201054.png

Achterzijde (kleur: overwegend groen)

Bijlage 201056.png

Model 18.1

[Red: Vervallen.]

Model 19.1

Deel I van een na 30 mei 2004 maar voor 1 april 2015 afgegeven, bevattende een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs)

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 241864.png

Achterzijde (kleur: overwegend blauw)

Bijlage 241865.png

Model 19.2 Kentekencard bevattende een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement (transitokenteken)

Bijlage 255091.png

Model A.1 Vrijwaringsbewijs, af te geven door de Dienst Wegverkeer

Bijlage 201040.png
Voorzijde (kleur: wit)
Bijlage 201041.png
Achterzijde (kleur: wit)

Model A.2

Vrijwaringsbewijs, na 30 mei 2004 af te geven door de Dienst Wegverkeer

Voorzijde (kleur: wit)

Bijlage 201057.png

Achterzijde (kleur: wit)

Bijlage 201043.png

Model B.1 Vrijwaringsbewijs, af te geven door een erkend bedrijf

Bijlage 201044.png

Kleur: groen

Model B.2 Vrijwaringsbewijs, af te geven door een erkend bedrijf.

Bijlage 242661.png

Model C.1

[Red: Vervallen.]

Model D.1 Kentekencard, afgegeven voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen, een bedrijfsauto, een landbouw- of bosbouwtrekker, een motorrijtuig met beperkte snelheid of een mobiele machine

Bijlage 252920.png
Bijlage 252921.png

Model D.2 Na 31 december 2013 afgegeven kentekenbewijs deel II

Bijlage 252922.png
Bijlage 252923.png

Model D.3 Schorsingsverslag afgegeven door de Dienst Wegverkeer

Bijlage 252924.png

Model D.4 Tenaamstellingsverslag afgegeven door de Dienst Wegverkeer

Bijlage 252925.png

Model E.1 Uitvoerverklaring

Kleur: wit

Aan de uitvoerverklaring is een blad gehecht met een vertaling van de tekst van de uitvoerverklaring in de volgende talen: Engels, Duits en Frans.

Aan de uitvoerverklaring is tevens een groene en een gele doorslag gehecht, welke zijn bestemd voor de geregistreerde eigenaar/houder respectievelijk voor de Dienst Wegverkeer.

Indien op de uitvoerverklaring een uitvoerkenteken is ingevuld, dient de verklaring tevens als uitvoerkentekenbewijs.

Bijlage 201049.png
Naar boven