Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

[Regeling vervallen per 14-12-2019.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 25-04-2014 t/m 13-12-2019

Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4 van het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer) en op artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluiten:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. derde land: een land dat niet behoort tot het grondgebied, bedoeld in de bijlage bij deze regeling;

 • b. lidstaat:een land dat behoort tot het grondgebied, bedoeld in de bijlage bij deze regeling;

 • c. geharmoniseerde eet- en drinkwaren: rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van melk, als bedoeld in de Warenwetregeling Zuivelbereiding, eiprodukten als bedoeld in het Warenwetbesluit Eiprodukten en visserijprodukten en tweekleppige weekdieren als bedoeld in de Warenwetregeling Visserijprodukten;

 • d. eet- en drinkwaren:honing, voor menselijke consumptie bestemde kikkerbilletjes, voor menselijke consumptie bestemde slakken, en geharmoniseerde eet en drinkwaren;

 • e. partij: een hoeveelheid eet- en drinkwaren van dezelfde aard, waarvoor eenzelfde certificaat of document geldt, die afkomstig is van één inrichting van oorsprong en met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd naar een inrichting van bestemming;

 • f. gezondheidscontrole:materiële controle of administratieve formaliteiten met betrekking tot eet- en drinkwaren, die rechtstreeks of zijdelings strekken tot bescherming van de gezondheid van de mens;

 • g. inrichting:onderneming waar eet- en drinkwaren worden bereid, verwerkt, voorhanden of in voorraad gehouden;

 • h. bevoegde autoriteit:

  • 1. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; en

  • 2. met betrekking tot boerderijmelk, boterproducten, kaasproducten en poedervormige melkproducten: de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel te Leusden (COKZ), voor zover het betreft de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde controles bij de bij die stichting aangeslotenen, onderscheidenlijk de in artikel 7, derde lid, bedoelde controles bij ondernemers die door die stichting geregistreerd zijn op grond van artikel 7, tweede lid;

 • i. officiële dierenarts: de door de daartoe bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts.

§ 2. Nederland als land van oorsprong

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Een inrichting ziet er door middel van voortdurende eigen controle op toe dat de door die inrichting geproduceerde eet- en drinkwaren voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

De bevoegde autoriteit onderwerpt de inrichtingen aan regelmatige controles, teneinde na te gaan of de voor een andere lidstaat bestemde eet- en drinkwaren voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften van die lidstaat van bestemming, indien:

 • 1 de desbetreffende waren afkomstig zijn uit een derde land en op facultatieve basis binnen Nederlands grondgebied worden gebracht; of indien

 • 2 het betreft eet- en drinkwaren, niet zijnde geharmoniseerde eet- en drinkwaren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Eet- en drinkwaren voldoen aan de wettelijke voorschriften van de lidstaat van bestemming:

 • a. voor zover het geharmoniseerde eet- en drinkwaren betreft, indien normen volgens de desbetreffende bindende regeling van de Europese Unie zijn voorgeschreven maar nog niet zijn vastgesteld; dan wel

 • b. voor zover het de overige eet- en drinkwaren betreft, indien de lidstaat van bestemming zulks verlangt met inachtneming van de algemene bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Eet- en drinkwaren die afkomstig zijn uit een derde land en op facultatieve basis binnen Nederlands grondgebied worden gebracht, mogen slechts naar een andere lidstaat worden verzonden indien die lidstaat de Commissie van de Europese Gemeenschappen daarvan in kennis heeft gesteld.

§ 3. Vervoer en doorvoer over Nederlands grondgebied

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 Een partij eet- en drinkwaren heeft tijdens het vervoer slechts één bestemming en gaat daarbij vergezeld van:

  • a. een gezondheidscertificaat;

  • b. een keuringscertificaat; of

  • c. andere documenten;

   zoals voorgeschreven bij de desbetreffende wettelijke bepalingen.

 • 2 Waren als bedoeld in het eerste lid, die bestemd zijn voor een derde land, worden onder douanetoezicht vervoerd.

§ 4. Nederland als land van doorvoer of bestemming

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 Alleen geregistreerde ondernemers mogen eet- en drinkwaren, onderscheidenlijk partijen eet- en drinkwaren, afkomstig uit een andere lidstaat, naar zich laten toezenden en in ontvangst nemen onderscheidenlijk volledig verdelen.

 • 2 Een ondernemer wordt geregistreerd indien hij:

  • a. daartoe door inzending van het desbetreffende formulier een schriftelijk verzoek indient:

   • 1. bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

   • 2. voor zover hij in het kader van een andere EU-richtlijn door tussenkomst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of het COKZ, een erkenning heeft gekregen, bij die Autoriteit onderscheidenlijk die stichting; of

   • 3. voor zover hij is aangesloten bij het COKZ, bij de stichting; en

  • b. zich daarbij tegenover de bevoegde autoriteit verplicht tot:

   • 1 het bijhouden van een register waarin de in het eerste lid bedoelde leveringen worden vermeld;

   • 2 het bij de bevoegde autoriteit aanmelden van de aankomst van uit een andere lidstaat afkomstige eet- en drinkwaren, voor zover zulks noodzakelijk is voor het verrichten van wettelijk voorgeschreven controles; en

   • 3 het gedurende ten minste één jaar bewaren van certificaten en documenten die de in het eerste lid bedoelde eet- en drinkwaren volgens enig wettelijk voorschrift vergezelden en deze desgevraagd te tonen aan de bevoegde autoriteit.

 • 3 De bevoegde autoriteit onderzoekt steekproefsgewijze of het tweede lid, onder b, door de ondernemer wordt nagekomen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 De bevoegde autoriteit kan eet- en drinkwaren, afkomstig uit een andere lidstaat, op de plaats van bestemming aan steekproefsgewijze en niet-discriminerende gezondheidscontroles onderwerpen teneinde na te gaan of die waren voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften en vergezeld zijn van de bij enig wettelijk voorschrift voorgeschreven certificaten of documenten.

 • 2 Onverminderd het eerste lid kunnen de daar bedoelde waren, indien de bevoegde autoriteit over gegevens beschikt die een overtreding van enig wettelijk voorschrift ter zake doen vermoeden, tijdens het vervoer aan controles worden onderworpen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

De officiële dierenarts mag eet- en drinkwaren die:

 • a. afkomstig zijn uit een andere lidstaat; en

 • b. bestemd zijn voor een onder zijn verantwoordelijkheid staande inrichting; uitsluitend tot die inrichting toelaten, indien die waren:

  • 1 in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen zijn gemerkt en geëtiketteerd en vergezeld gaan van de wettelijk voorgeschreven certificaten en documenten; of

  • 2 voor zover het betreft eet- en drinkwaren, niet zijnde geharmoniseerde eet- en drinkwaren, voorzien zijn van het wettelijk voorgeschreven document.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 Alvorens een partij eet- en drinkwaren, afkomstig uit een andere lidstaat, verdeeld of verhandeld wordt door een op de voet van artikel 7 geregistreerde tussenpersoon, wordt door deze:

  • a. nagegaan of de wettelijk voorgeschreven merken, certificaten en documenten aanwezig zijn; en

  • b. de bevoegde autoriteit in kennis gesteld van nalatigheden of onregelmatigheden ter zake;

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inrichting die niet onder voortdurende controle staat.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Elke partij eet- en drinkwaren, afkomstig uit een andere lidstaat en bestemd voor andere afnemers dan bedoeld in de artikelen 9 en 10, gaat, met name ingeval van gedeeltelijke lossing tijdens het vervoer, vergezeld van het origineel van de wettelijk voorgeschreven certificaten en documenten.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 Eet- en drinkwaren die afkomstig zijn uit een met een epidemische dierziekte besmet gebied, of waarin aanwezig zijn:

  • a. verwekkers van de in Richtlijn nr 82/894/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap (PbEG L 378) bedoelde zoönoses; of

  • b. verwekkers van ziekten of andere aandoeningen die een ernstig gevaar voor de mens kunnen opleveren;

  worden vernietigd of worden gebruikt voor andere, wettelijk voorgeschreven doeleinden.

 • 2 De kosten, verbonden aan de in het eerste lid bedoelde vernietiging, komen voor rekening van de verzender of diens gemachtigde.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 De bevoegde autoriteit laat de verzender van uit een andere lidstaat afkomstige eet- of drinkwaren, die niet voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, of diens gemachtigde, de keuze die waren:

  • a. te laten vernietigen; of

  • b. in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke voorschriften, voor andere doeleinden te gebruiken, waaronder het met toestemming van de lidstaat van oorsprong terugzenden van die waren naar de inrichting van oorsprong.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geeft de bevoegde autoriteit geen toepassing aan dat lid, indien de verzender gebreken aan het certificaat en het vervoersdocument, die de eet- of drinkwaren vergezellen, binnen een redelijke termijn herstelt.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Indien de bevoegde autoriteit en de verzender of diens gemachtigde een tussen hen gerezen geschil inzake de toepassing van deze paragraaf, gezamenlijk ter beoordeling hebben voorgelegd aan een deskundige die voorkomt op de desbetreffende door de Commissie van de Europese Gemeenschappen opgestelde deskundigenlijst, leggen zij zich neer bij het door die deskundige ter zake uitgebrachte advies.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

 • 1 De kosten voor het terugsturen van een zending, de opslag van eet- en drinkwaren, het gebruik daarvan voor andere doeleinden of de vernietiging van eet- en drinkwaren, komen behoudens artikel 12 voor rekening van de afnemer.

 • 2 De kosten die voortvloeien uit door de Commissie van de Europese Gemeenschappen op de voet van artikel 8, eerste lid, zesde alinea, van Richtlijn nr 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395) genomen maatregelen die verband houden met herhaalde nalatigheden van een inrichting, kunnen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen op die inrichting verhaald worden.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

;
De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Deze bijlage behoort bij artikel 1, onder b.

 • 1. Het grondgebied van het Koninkrijk België.

 • 2. Het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faeröer en Groenland.

 • 3. Het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

 • 4. Het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla.

 • 5. Het grondgebied van de Helleense Republiek.

 • 6. Het grondgebied van de Franse Republiek.

 • 7. Het grondgebied van Ierland.

 • 8. Het grondgebied van de Italiaanse Republiek.

 • 9. Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

 • 10. Het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 11. Het grondgebied van de Portugese Republiek.

 • 12. Het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Naar boven