Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-06-2004 t/m 31-12-2005

Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 18 juli 1994 met nummer 14779/(4/6)5;

Besluit:

§ 1:. Definities en algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. primaire produktie:

handelingen als melken, oogsten en slachten;

b. hygiëne:

alle maatregelen die, na de primaire produktie, noodzakelijk zijn om de veiligheid en deugdelijkheid van eet- en drinkwaren te waarborgen tijdens bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer, distributie en verhandeling daarvan;

c. levensmiddelenbedrijf:

elke onderneming die eet- of drinkwaren bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een levensmiddelenbedrijf accepteert geen grondstoffen of eet- en drinkwaren waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zodanig besmet zijn met parasieten, pathogene micro-organismen of toxische, in ontbinding verkerende of vreemde substanties, dat de daarmee op een hygiënische wijze bereide en behandelde eet- en drinkwaren ongeschikt zouden zijn voor menselijke consumptie.

 • 2 Gevaarlijke of oneetbare waren, met inbegrip van diervoeders, worden op passende wijze geëtiketteerd, en bewaard in deugdelijk afgesloten veilige recipiënten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Eet- of drinkwaren, welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf of de uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, worden zo snel mogelijk na de laatste warmtebehandeling of de laatste bereidingsfase daarvan, afgekoeld tot de in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen bedoelde temperatuur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven bewerkstelligen dat personen die eet- en drinkwaren bereiden en behandelen:

 • a. worden onderworpen aan toezicht ter zake; en

 • b. een op hun werkzaamheden afgestemde instructie of opleiding ontvangen inzake de hygiëne van eet- en drinkwaren.

§ 2:. Algemene voorschriften voor bedrijfsruimten

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze paragraaf heeft geen betrekking op:

 • a. mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten zoals tenten, marktkramen en winkelwagens;

 • b. ruimten die af en toe voor catering worden gebruikt; en

 • c. automaten die eet- of drinkwaren verstrekken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bedrijfsruimten zijn schoon, goed onderhouden en voldoende verlicht door dag- of kunstlicht.

 • 2 In bedrijfsruimten zijn adequate maatregelen getroffen teneinde ongedierte uit deze ruimten te weren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Bedrijfsruimten zijn zodanig gebouwd en ingericht dat:

 • a. zij goed kunnen worden schoongemaakt en, indien noodzakelijk, gedesinfecteerd;

 • b. voorkómen worden:

  • ophoping van vuil;

  • contact met toxische materialen;

  • verontreiniging van eet- en drinkwaren met ongewenste deeltjes; en

  • vorming van condens of ongewenste schimmel op oppervlakten;

 • c. een hygiënische bereiding en behandeling van eet- en drinkwaren mogelijk is, onder andere door bescherming tegen wederzijdse besmetting tussen en tijdens processtappen door eet- of drinkwaren, uitrusting, materialen, water, luchttoevoer of personeel en externe bronnen van verontreiniging zoals ongedierte;

 • d. eet- en drinkwaren kunnen worden bereid, behandeld en bewaard bij de ter zake voorgeschreven temperaturen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In bedrijfsruimten zijn voor het wassen van de handen voldoende wastafels aanwezig met:

  • a. warm en koud stromend water; en

  • b. materiaal voor het wassen en hygiënisch drogen van de handen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde wastafels zijn afgescheiden van de voorzieningen voor het wassen van voedsel, indien zulks noodzakelijk is voor de veiligheid van eet- en drinkwaren.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In bedrijfsruimten zijn voldoende toiletten met spoeling aanwezig die zijn aangesloten op een adequaat afvoersysteem. Deze toiletten verkeren in zindelijke en goed onderhouden staat.

 • 2 Toiletten komen niet rechtstreeks uit in bereidplaatsen. Voor zover toiletten, waaronder begrepen urinoirs, vanuit de bereidplaats bereikbaar zijn, zijn zij eerst na het passeren van twee deuren voor de gebruikers ervan toegankelijk. In de ruimte tussen beide deuren, dan wel op het toilet zelve, is aanwezig een in artikel 8 bedoelde handenwasgelegenheid.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een bedrijfsruimte, en sanitaire installaties daarin, zijn voldoende geventileerd. Geforceerde luchtstromen van besmette naar schone ruimten worden voorkómen.

 • 2 De ventilatiesystemen zijn zodanig geconstrueerd dat filters en andere onderdelen die regelmatig schoongemaakt of vervangen moeten worden, gemakkelijk toegankelijk zijn.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Afvoervoorzieningen in de bedrijfsruimte zijn geschikt voor het beoogde doel en zijn zodanig ontworpen en geconstrueerd dat ieder risico van besmetting van de eet- en drinkwaren wordt voorkómen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien het personeel van een levensmiddelenbedrijf zich met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van een eet- of drinkwaar dient om te kleden, zijn daartoe geschikte kleedruimtes aanwezig bij de bedrijfsruimte.

§ 3:. Specifieke voorschriften voor bedrijfsruimten die niet behoren tot (a) een restauratie-ruimte of (b) de ruimten en automaten waarop § 4 betrekking heeft

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze paragraaf heeft geen betrekking op:

 • a. mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten zoals tenten, marktkramen en winkelwagens;

 • b. ruimten die af en toe voor catering worden gebruikt;

 • c. automaten die eet- of drinkwaren verstrekken; en

 • d. bedrijfsruimten die behoren tot een restauratie-ruimte.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Vloeroppervlakten in bedrijfsruimten:

 • a. verkeren in deugdelijke en goed onderhouden staat;

 • b. zijn eenvoudig schoon te maken en, indien noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, te desinfecteren; en

 • c. zijn, waar passend, voorzien van een goede waterafvoer via het vloeroppervlak.

Zij zijn daartoe vervaardigd van ondoordringbaar, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal, tenzij de exploitant van het desbetreffende levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaar aantoont dat het door hem gebruikte andere materiaal voldoet aan b.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Muuroppervlakten in bedrijfsruimten:

 • a. verkeren in deugdelijke en goed onderhouden staat; en

 • b. zijn eenvoudig schoon te maken en, indien noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, te desinfecteren.

Zij zijn daartoe vervaardigd van ondoordringbaar, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal, met een glad oppervlak tot op een aan de werkzaamheden aangepaste hoogte, tenzij de exploitant van het desbetreffende levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaar aantoont dat het door hem gebruikte andere materiaal voldoet aan b.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In bedrijfsruimten zijn plafonds en voorzieningen aan het plafond zodanig ontworpen, geconstrueerd en afgewerkt dat zich geen vuil kan ophopen en dat condens, ongewenste schimmelvorming en het loskomen van deeltjes worden beperkt.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In bedrijfsruimten zijn ramen en andere openingen zodanig ontworpen, geconstrueerd en afgewerkt dat zich geen vuil kan ophopen.

 • 2 Ramen die bij opening leiden tot direct contact van de bedrijfsruimte met de buitenomgeving, zijn voorzien van horren die op eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd voor schoonmaak. Deze ramen worden niet geopend, indien zulks zou kunnen leiden tot besmetting van eet- of drinkwaren.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In bedrijfsruimten kunnen deuren op eenvoudige wijze worden schoongemaakt en, voor zover noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, gedesinfecteerd. Deze deuren bevatten daartoe gladde en niet-absorberende oppervlakten, tenzij de exploitant van het desbetreffende levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaar aantoont dat de door hem gebruikte andere oppervlakten voldoen aan de eerste volzin van dit artikel.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Oppervlakten in bedrijfsruimten, waaronder oppervlakten van apparatuur, die in aanraking kunnen komen met eet- en drinkwaren:

 • a. verkeren in deugdelijke en goed onderhouden staat; en

 • b. zijn op eenvoudige wijze schoon te maken en, indien noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, te desinfecteren.

Zij zijn daartoe vervaardigd van glad, afwasbaar en niet-toxisch materiaal, tenzij de exploitant van het desbetreffende levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaar aantoont dat het door hem gebruikte andere materiaal voldoet aan de eerste volzin van dit artikel.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een bedrijfsruimte bevat doeltreffend voorzieningen voor het schoonmaken en desinfecteren van gereedschap en apparatuur. Deze voorzieningen zijn vervaardigd van roestvrij materiaal, zijn op eenvoudige wijze schoon te maken en zijn voorzien van een voldoende ononderbroken aanvoer van warm en koud water van drinkwaterkwaliteit.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In een bedrijfsruimte zijn, waar nodig met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, doeltreffende voorzieningen aanwezig voor het wassen van eet- en drinkwaren. Deze voorzieningen zijn voorzien van een voldoende ononderbroken aanvoer van warm of koud water van drinkwaterkwaliteit.

§ 4:. Eisen voor (a) mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten zoals tenten, marktkramen en winkelwagens, (b) ruimten die af en toe voor catering worden gebruikt, en (c) automaten die eet- of drinkwaren verstrekken

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Mobiele en tijdelijke bedrijfsruimten, ruimten die af en toe worden gebruikt voor catering, en automaten die eet- of drinkwaren verstrekken:

  • a. zijn zodanig geplaatst, ontworpen en geconstrueerd; en

  • b. worden op zodanige wijze schoongemaakt en onderhouden, dat het risico van besmetting van eet- en drinkwaren en de aanwezigheid van ongedierte, voor zover redelijkerwijze mogelijk wordt uitgesloten.

 • 2 Marktkramen zijn, met uitzondering van de voorkant, afgesloten met schoon winddicht zeildoek.

 • 3 In mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten mogen slechts eenvoudige handelingen verricht worden inzake het bereiden, behandelen, verpakken of bewaren van eet- of drinkwaren, gericht op de onmiddellijke verkoop van de waar.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor zover noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, voldoen de in artikel 22 bedoelde ruimten aan de volgende eisen:

 • a. met het oog op een goede persoonlijke hygiëne van het personeel zijn ten minste aanwezig:

  • voorzieningen voor het hygiënisch wassen en drogen van de handen;

  • schone sanitaire voorzieningen; en

  • voorzieningen voor het personeel om zich om te kleden;

 • b. oppervlakten die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren:

  • verkeren in deugdelijke en goed onderhouden staat; en

  • zijn op eenvoudige wijze schoon te maken en, indien noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, te desinfecteren;

  en zijn vervaardigd van glad, afwasbaar, niet-toxisch materiaal, tenzij de exploitant van een desbetreffend levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaar aantoont dat het door hem gebruikte andere materiaal eveneens geschikt is voor het beoogde gebruik;

 • c. passende voorzieningen zijn aanwezig voor:

  • het reinigen en, waar nodig met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, desinfecteren van de gereedschappen en materialen;

  • het schoonmaken van de eet- en drinkwaren;

  • een hygiënische opslag en verwijdering van gevaarlijke of oneetbare waren en al dan niet vloeibaar afval; en

  • het handhaven en bewaken van gewenste temperaturen van eet- en drinkwaren; en

 • d. voldoende warm of koud water van drinkwaterkwaliteit is beschikbaar.

§ 5:. Eisen inzake de bereidplaats

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In winkels aanwezige bereidplaatsen zijn vanuit de verkoopruimte niet vrij toegankelijk voor het publiek.

 • 2 In bereidplaatsen zijn geen huisdieren aanwezig.

§ 6:. Eisen inzake het materiaal en de apparatuur

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Materiaal en apparatuur die met levensmiddelen in aanraking kunnen komen:

 • a. worden schoongehouden; en

 • b. zijn zodanig geïnstalleerd dat de omringende ruimten goed kunnen worden schoongemaakt;

  en zijn van een zodanige samenstelling en constructie en worden zodanig onderhouden en gerepareerd dat:

 • c. het risico van besmetting van levensmiddelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en

 • d. zij grondig schoon kunnen worden gehouden en, voor zover noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- en drinkwaren, gedesinfecteerd, rekening houdende met het beoogde gebruik ervan.

§ 7:. Watervoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Stoom die rechtstreeks in aanraking kan komen met eet- en drinkwaren, bevat geen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Niet voor menselijke consumptie geschikt water dat wordt gebruikt voor stoomopwekking, koeling, brandbestrijding en andere soortgelijke toepassingen waarbij het niet in aanraking kan komen met eet- en drinkwaren, wordt getransporteerd in aparte, op duidelijke wijze te herkennen leidingen die:

 • a. op duidelijke wijze geïdentificeerd kunnen worden;

 • b. niet verbonden zijn met de drinkwaterleiding; en

 • c. zo zijn geconstrueerd dat water uit die leiding niet in het drinkwatersysteem terecht kan komen.

§ 8:. Voedselafval

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voedsel- en ander afval:

 • a. hoopt zich niet op in ruimten waarin eveneens levensmiddelen aanwezig zijn, behalve voorzover zulks onvermijdelijk is voor het goede functioneren van het levensmiddelenbedrijf; en

 • b. wordt gedeponeerd in deugdelijk afsluitbare recipiënten waardoor zij geen onaangename geuren kunnen verspreiden, tenzij de exploitant van het desbetreffende levensmiddelenbedrijf ten genoegen van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaar heeft aangetoond dat het door hem gebruikte andere type recipiënt eveneens geschikt is voor dit gebruik.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Opslagplaatsen van afval worden zodanig ontworpen en beheerd dat:

  • a. zij kunnen worden schoongehouden en ongedierte kan worden geweerd; en

  • b. besmetting kan worden voorkómen van eet- en drinkwaren, materiaal en bedrijfsruimten.

 • 2 De exploitant van een levensmiddelenbedrijf treft passende voorzieningen voor de verwijdering en opslag van voedsel- en ander afval. Opslagplaatsen van afval worden schoongehouden en ongedierte wordt daar geweerd.

§ 9:. Kritische controlepunten en hygiënecodes

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De exploitant van een levensmiddelenbedrijf identificeert ieder aspect van zijn werkzaamheden dat bepalend is voor de veiligheid van de eet- en drinkwaren die in dat bedrijf worden bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld.

 • 2 Teneinde de in het eerste lid bedoelde veiligheid van eet- en drinkwaren te realiseren, verricht de exploitant van een levensmiddelenbedrijf de volgende werkzaamheden die zijn gehanteerd voor de ontwikkeling van het HACCP-systeem:

  • a. het analyseren van de potentiële risico's voor eet- en drinkwaren bij bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer, distributie of verhandeling in zijn levensmiddelenbedrijf;

  • b. het nagaan op welke punten tijdens bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer, distributie of verhandeling van eet- en drinkwaren zich risico's voor eet- en drinkwaren voor kunnen doen;

  • c. het aanwijzen van de kritische punten, zijnde de onder b bedoelde punten die kritisch zijn voor de veiligheid van eet- en drinkwaren;

  • d. het omschrijven en ten uitvoer leggen van doeltreffende controle- en bewakingsprocedures op die kritische punten; en

  • e. het op gezette tijden, en telkens wanneer het proces van bereiden, verwerken, behandelen, verpakken, vervoeren, distribueren of verhandelen van een eet- of drinkwaar wordt gewijzigd, herhalen van de onder a tot en met d bedoelde werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage die desgevraagd ter beschikking wordt gesteld van de met het toezicht ter zake belaste ambtenaren.

 • 3 Door de exploitant van een levensmiddelenbedrijf worden, met inachtneming van het tweede lid, passende veiligheidsprocedures vastgesteld, toegepast, gehandhaafd en herzien, teneinde de veiligheid van de eet- en drinkwaren die in dat bedrijf worden bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld te waarborgen.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde hygiënecodes kunnen worden opgesteld met inachtneming van de Aanbevolen Internationale Richtlijnen voor de Praktijk – Grondbeginselen van de levensmiddelenhygiëne, van de Codex Alimentarius.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde hygiënecodes worden op initiatief van de opstellers ervan:

  • a. besproken in een overleg tussen vertegenwoordigers van:

   • -

    organisaties van ondernemers (industrie en handel);

   • -

    organisaties van consumenten;

   • -

    de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

   • -

    de Voedsel en Waren Autoriteit; en

   • -

    het relevante bedrijfschap of productschap; en

  • b. vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 4 De exploitant van een levensmiddelenbedrijf wordt bij controle door een met het toezicht op de naleving van deze regeling belaste ambtenaar, vóóraf door die ambtenaar in de gelegenheid gesteld te kennen te geven of door dat bedrijf gebruik wordt gemaakt van de voor zijn sector van de levensmiddelenindustrie vastgestelde en goedgekeurde hygiënecode, bedoeld in het derde lid.

 • 5 De exploitant van een levensmiddelenbedrijf dat gebruik maakt van de hygiënecode, bedoeld in het vierde lid:

  • a. voldoet aan de desbetreffende bepaling(en) in het eerste lid indien hij handelt volgens de voorschriften in die hygiënecode die daarop betrekking hebben;

  • b. voldoet niet aan de desbetreffende bepaling(en) in het eerste lid indien hij niet handelt volgens de voorschriften in die hygiënecode die daarop betrekking hebben.

 • 6 Een in dit artikel bedoelde goedkeuring kan, voor zover die goedkeuring betrekking heeft op een in artikel 30 omschreven onderwerp, door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden ingetrokken indien:

  • a. de desbetreffende hygiënecode niet waar mogelijk en zinvol is voorzien van microbiologische richtwaarden, bedoeld in paragraaf III van de Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 februari 1999/GZB/VVB/99551, Stcrt. 35; of

  • b. de desbetreffende hygiënecode herzien dient te worden overeenkomstig artikel 30, derde lid.

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt een besluit, gehoord het schriftelijk advies van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De met het toezicht op de naleving van deze regeling belaste ambtenaren houden naar behoren rekening met, voor zover vastgesteld, Europese gidsen voor goede hygiënische praktijken, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van richtlijn nr. 93/43/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEG L 175).

§ 10:. Vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Vervoermiddelen en recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van eet- of drinkwaren zijn:

 • a. zodanig ontworpen en geconstrueerd dat zij goed kunnen worden schoongemaakt en, voor zover noodzakelijk met het oog op de veiligheid of de deugdelijkheid van eet- of drinkwaren, gedesinfecteerd; en

 • b. schoon en worden in goede staat van onderhoud gehouden;

zodat de vervoerde eet- of drinkwaren worden beschermd tegen besmetting.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ruimten en recipiënten waarin eet- of drinkwaren vervoerd worden, worden niet gebruikt voor het vervoer van andere waren indien zulks kan leiden tot besmetting van de eet- of drinkwaren.

 • 2 Eet- of drinkwaren in bulk in vloeibare, gegranuleerde of poedervormige staat worden vervoerd in ruimten, containers of tanks die voorbehouden zijn aan het vervoer van eet- of drinkwaren.

 • 3 Op een in het tweede lid bedoelde container wordt in één of meer talen van de Europese Unie de vermelding gebezigd: ‘uitsluitend voor levensmiddelen’, of woorden van gelijke strekking.

Artikel 34a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In afwijking van artikel 34, tweede en derde lid, kan het bulkvervoer van vloeibare oliën of vetten die zullen worden bewerkt en zijn bestemd of waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor menselijke consumptie, plaatsvinden in zeeschepen in tanks die niet uitsluitend zijn voorbehouden aan het vervoer van eet- of drinkwaren, op de voorwaarden dat:

  • a. de oliën of vetten in een roestvrij stalen tank of een met epoxyhars of een technisch equivalent beklede tank worden vervoerd en de laatste lading die in de tank is vervoerd, een eet- of drinkwaar is dan wel op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen lijst van aanvaardbare vorige ladingen voorkomt; of

  • b. de oliën of vetten worden vervoerd in een andere tank dan in onderdeel a van dit lid is bedoeld en de drie laatste ladingen die in de tank zijn vervoerd, eet- of drinkwaren zijn of voorkomen op de in de bijlage opgenomen lijst van aanvaardbare vorige ladingen.

 • 2 In afwijking van artikel 34, tweede en derde lid, kan het bulkvervoer van vloeibare oliën of vetten die niet verder zullen worden bewerkt en bestemd zijn of waarschijnlijk zullen worden gebruikt voor menselijke consumptie, plaatsvinden in zeeschepen in tanks die niet uitsluitend zijn voorbehouden aan het vervoer van eet- of drinkwaren, op de voorwaarden dat:

  • a. de tank van roestvrij staal is vervaardigd of met epoxyhars of een technisch equivalent is bekleed; en

  • b. de drie laatste ladingen die in de tank zijn vervoerd, eet- of drinkwaren zijn geweest.

 • 3 De kapitein van het zeeschip dat in bulktanks vloeibare oliën of vetten als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel vervoert, beschikt over nauwkeurige schriftelijke bewijzen betreffende de doeltreffendheid van het tussen deze ladingen uitgevoerde schoonmaakproces.

 • 4 In het geval dat de lading is overgeslagen, beschikt de kapitein van het ontvangende schip naast de in het derde lid van dit artikel bedoelde bewijzen over nauwkeurige schriftelijke bewijzen dat het bulkvervoer van de vloeibare oliën of vetten tijdens het vorige vervoer aan de in het eerste en tweede lid van dit artikel vermelde bepalingen voldeed en betreffende de doeltreffendheid van het tussen deze ladingen op het andere schip uitgevoerde schoonmaakproces.

Artikel 34b

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In afwijking van artikel 34, tweede en derde lid, mag het bulkvervoer over zee van ruwe suiker die zonder dat deze een volledig en effectief raffinageproces heeft ondergaan niet bestemd is voor gebruik als eetwaar of als ingrediënt van een eet- of drinkwaar, plaatsvinden in ruimten, containers of tanks die niet uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de lading die onmiddellijk aan de ruwe suiker vooraf is gegaan, een in bulk vervoerde vloeistof is geweest.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ruimten, containers of tanks worden voordat de ruwe suiker wordt geladen doeltreffend schoongemaakt om residuen van de vorige lading en andere verontreinigingen te verwijderen. Het levensmiddelenbedrijf dat de ruwe suiker overeenkomstig het eerste lid vervoert, controleert of deze residuen na het schoonmaken daadwerkelijk verwijderd zijn.

 • 3 Het in het tweede lid bedoelde schoonmaakproces is een kritisch punt zoals bedoeld in artikel 30, tweede lid, onder c, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de vorige lading die in de ruimte, container of tank vervoerd is.

 • 4 Het levensmiddelenbedrijf dat verantwoordelijk is voor het in het eerste lid bedoelde vervoer over zee van ruwe suiker, houdt bewijsstukken bij waarin een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving is opgenomen van de vorige lading die in de desbetreffende ruimte, container of tank is vervoerd, en van het type en de doeltreffendheid van het schoonmaakproces dat onmiddellijk voorafgaand aan het vervoer van de ruwe suiker is toegepast.

 • 5 De in het vierde lid bedoelde bewijsstukken vergezellen de zending ruwe suiker tijdens alle fases van het vervoer naar de raffinaderij. Op deze bewijsstukken staat in één of meer talen van de Europese Unie de vermelding ‘Dit product moet worden geraffineerd vóór gebruik voor menselijke consumptie’. De raffinaderij bewaart een kopie van deze bewijsstukken voor een periode van ten minste vijf jaar na het uitvoeren van de raffinage.

 • 6 Het levensmiddelenbedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoer van de ruwe suiker of voor het raffinageproces, stelt desgevraagd de in het vierde lid bedoelde bewijsstukken ter beschikking van de met het toezicht op de naleving van deze voorschriften belaste ambtenaren.

 • 7 Ruwe suiker die over zee is vervoerd in ruimten, containers of tanks die niet uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen, wordt pas na een volledig en effectief raffinageproces gebruikt als eetwaar of als ingrediënt van een eet- of drinkwaar.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In vervoermiddelen of recipiënten die worden gebruikt voor het gelijktijdige vervoer van eet- of drinkwaren en andere waren of van verschillende eet- of drinkwaren, worden de eet- of drinkwaren en andere waren voor zover noodzakelijk afdoende van elkaar gescheiden, teneinde besmetting van eet- of drinkwaren tegen te gaan.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Vervoermiddelen en recipiënten die zijn gebruikt voor het vervoer van andere waren dan eet- of drinkwaren of voor het vervoer van verschillende eet- of drinkwaren, worden tussen de verschillende vrachten zodanig schoongemaakt dat ieder gevaar voor besmetting van eet- of drinkwaren wordt voorkómen.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Eet- of drinkwaren worden tijdens het vervoer zodanig geplaatst en beschermd in vervoermiddelen of recipiënten, dat het risico van besmetting daarvan zoveel mogelijk wordt beperkt. Adequate maatregelen zijn getroffen teneinde ongedierte tijdens het vervoer onder controle te houden.

 • 2 Vervoermiddelen en recipiënten die worden gebruikt voor het vervoer van eet- of drinkwaren, zijn zodanig ontworpen dat de temperatuur waarbij die eet- of drinkwaren ten hoogste onderscheidenlijk ten minste vervoerd moeten worden, kan worden gehandhaafd en bewaakt.

§ 11:. Besmettelijke ziekten en persoonlijke hygiëne

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het bereiden, behandelen, verpakken en bewaren van eet- of drinkwaren en grondstoffen geschiedt niet in bedrijfsruimten voor zover die zich bevinden in percelen waarin gevallen van tyfus, paratyfus, dysenterie of cholera, dan wel andere, in hun effect vergelijkbare besmettelijke ziekten voorkomen, en ter zake in overleg met de GGD geen toereikende maatregelen zijn getroffen.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het bereiden, behandelen, verpakken en bewaren van eet- of drinkwaren en grondstoffen geschiedt op zindelijke wijze.

 • 2 Het bereiden, behandelen, verpakken en bewaren van eet- of drinkwaren en grondstoffen geschiedt uitsluitend door personen wier hoofd, handen en armen schoon zijn.

 • 3 Personen die werkzaam zijn in een bedrijfsruimte, betrachten een zeer goede persoonlijke hygiëne en dragen passende, schone en, waar nodig met het oog op de veiligheid en deugdelijkheid van eet- of drinkwaren, beschermende kleding.

 • 4 Personen met diarree, ontstekingen, open wonden of huidziekten aan hoofd, hals, armen of handen, houden zich niet bezig met het bereiden, behandelen of verpakken van eet- of drinkwaren en grondstoffen, voor zover de waar daardoor verontreinigd kan worden.

 • 5 Personen die lijden aan een van de in artikel 38 bedoelde besmettelijke ziekten, salmonellosen of andere ziekten waarvoor een aangifteplicht bestaat, houden zich niet bezig met het bereiden, behandelen of verpakken van eet- of drinkwaren, en grondstoffen daarvoor, tenzij ter zake in overleg met de GGD toereikende maatregelen zijn getroffen.

§ 12:. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Warenwetregeling Levensmiddelenhygiëne wordt ingetrokken.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 14 december 1995.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze bijlage behoort bij artikel 34a van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen

Lijst van aanvaardbare vorige ladingen

Stof (synoniemen)

CAS nr.

Azijnzuur

64-19-7

Azijnzuuranhydride (ethaanzuuranhydride)

108-24-7

Aceton (dimethylketon, propaan-2-on)

67-64-1

Zure oliën en vetzuurdestillaten (uit plantaardige oliën en vetten en/of mengsels daarvan en dierlijke en mariene oliën en vetten)

 

Ammoniumhydroxide (ammonia, ammoniakoplossing)

1336-21-6

Ammoniumpolyfosfaat

68333-79-9

10124-31-9

Dierlijke, mariene en plantaardige en gehydrogeneerde oliën en vetten (met uitzondering van cashewnotendopolie en ruwe tallolie)

 

Bijenwas (wit en geel)

8006-40-4

8012-89-3

Benzylalcohol (uitsluitend farmaceutische kwaliteit en p.a.)

100-51-6

Butylacetaat (n-, sec-, tert-butylacetaat)

123-86-4

105-46-4

540-88-5

Stof (synoniemen)

CAS nr.

Calciumchloride-oplossing is als vorige lading alleen aanvaardbaar wanneer de onmiddellijk daaraan voorafgaande lading op de lijst staat en daarvoor geen soortgelijke beperking geldt

10043-52-4

Calciumlignosulfonaat

8061-52-7

Candelillawas

8006-44-8

Carnaubawas

8015-86-9

Cyclohexaan (hexamethyleen, hexanafteen, hexahydrobenzeen)

110-82-7

Geëpoxideerde sojaolie (minimaal 7 % – maximaal 8 % oxiraan-zuurstof)

8013-07-8

Ethanol (ethylalcohol)

64-17-5

Ethylacetaat (azijnzure ethylester)

141-78-6

2-Ethylhexanol (2-ethylhexylalcohol)

104-76-7

Stof (synoniemen)

CAS nr.

   

Vetzuren:

 

Arachinezuur (arachidezuur, icosaanzuur)

506-30-9

Beheenzuur (docosaanzuur)

112-85-6

Boterzuur (n-boterzuur, butaanzuur, ethylazijnzuur, propaancarbonzuur)

107-92-6

Caprinezuur (n-decaanzuur)

334-48-5

Capronzuur (n-hexaanzuur)

42-62-1

Caprylzuur (n-octaanzuur)

124-07-2

Erucazuur (cis-docos-13-eenzuur)

112-86-7

Heptaanzuur (n-heptaanzuur)

111-14-8

Laurinezuur (n-dodecaanzuur)

143-07-7

Lauroleïnezuur (dodeceenzuur)

4998-71-4

Linolzuur (octadeca-9,12-dieenzuur)

60-33-3

Linoleenzuur (octadeca-9,12,15-trieenzuur)

463-40-1

Stof (synoniemen)

CAS nr.

Myristinezuur (n-tetradecaanzuur)

544-63-8

Myristoleïnezuur (n-tetradeceenzuur)

544-64-9

Oliezuur (n-octadeceenzuur)

112-80-1

Palmitinezuur (n-hexadecaanzuur)

57-10-3

Palmitoleïnezuur (cis-hexadec-9-eenzuur)

373-49-9

Pelargonzuur (n-nonaanzuur)

112-05-0

Ricinolzuur (cis-12-hydroxyoctadec-9-eenzuur, castoroliezuur)

141-22-0

Stearinezuur (n-octadecaanzuur)

57-11-4

Valeriaanzuur (n-pentaanzuur)

109-52-4

Stof (synoniemen)

CAS nr.

   

Vetalcoholen:

 

Butylalcohol (butaan-1-ol)

71-36-3

Hexylalcohol (hexaan-1-ol)

111-27-3

Octylalcohol (octaan-1-ol)

111-87-5

Hexadecylalcohol (hexadecaan-1-ol, cetylalcohol)

36653-82-4

Decylalcohol (decaan-1-ol)

112-30-1

Heptylalcohol (heptaan-1-ol)

111-70-6

Laurylalcohol (dodecylalcohol, dodecaan-1-ol)

112-53-8

Tetradecylalcohol (tetradecaan-1-ol)

112-72-1

Nonylalcohol (nonaan-1-ol)

143-08-8

Oleylalcohol (cis-octadec-9-enol)

143-28-2

Octadecylalcohol (octadecaan-1-ol, stearylalcohol)

112-92-5

Tridecylalcohol (tridecaan-1-ol)

27458-92-0

112-70-9

Stof (synoniemen)

CAS nr.

   

Mengsels van vetalcoholen:

 

Lauryl-myristylalcohol (C12/C14)

 

Cetyl-stearylalcohol (C16/C18)

 

Vetzuuresters: esters die ontstaan bij de reactie van een van bovengenoemde vetzuren met een van bovengenoemde vetalcoholen, zoals butylmyristaat, oleylpalmitaat of cetylstearaat

 
   

Vetzuren – methylesters:

 

Methyllauraat (methyldodecanoaat)

111-82-0

Methylpalmitaat (methylhexadecanoaat)

112-39-0

Methylstearaat (methyloctadecanoaat)

112-61-8

Methyloleaat (methyloctadecenoaat)*

112-62-9

Mierenzuur (methaanzuur, waterstofcarbonzuur)

64-18-6

Glycerine (glycerol)

56-81-5

Stof (synoniemen)

CAS nr.

   

Glycolen:

 

Butaandiol:

 

– butaan-1,3-diol (1,3-butyleenglycol)

107-88-0

– butaan-1,4-diol (1,4-butyleenglycol)

110-63-4

Polypropyleenglycol (molecuulgewicht groter dan 400)

25322-69-4

Propyleenglycol (1,2-propyleenglycol, propaan-1,2-diol,

 

1,2-dihydroxypropaan, monopropyleenglycol (MPG), methylglycol)

57-55-6

1,3-Propyleenglycol (trimethyleenglycol, propaan-1,3-diol)

504-63-2

n-Heptaan

142-82-5

n-Hexaan (technisch zuiver)

110-54-3

64742-49-0

Stof (synoniemen)

CAS nr.

Isobutylacetaat

110-19-0

Isodecanol (isodecylalcohol)

25339-17-7

Isononanol (isononylalcohol)

27458-94-2

Isooctanol (isooctylalcohol)*

26952-21-6

Isopropanol (isopropylalcohol, IPA)

67-63-0

Limoneen (dipenteen)

138-86-3

Magnesiumchloride-oplossing

7786-30-3

Methanol (methylalcohol)

67-56-1

Methylethylketon (butanon)

78-93-3

Methylisobutylketon (4-methylpentaan-2-on)

108-10-1

Methyl-tert-butylether (MTBE)

1634-04-4

Melasse

57-50-1

Montaanwas

8002-53-7

Paraffinewas

8002-74-2

63231-60-7

Stof (synoniemen)

CAS nr.

Pentaan

109-66-0

Fosforzuur (orthofosforzuur)

7664-38-2

Drinkwater is als vorige lading alleen aanvaardbaar wanneer de onmiddellijk daaraan voorafgaande lading op de lijst staat en daarvoor geen soortgelijke beperking geldt

 

Kaliumhydroxide (kaliloog) is als vorige lading alleen aanvaardbaar wanneer de onmiddellijk daaraan voorafgaande lading op de lijst staat en daarvoor geen soortgelijke beperking geldt

1310-58-3

n-Propylacetaat

109-60-4

Propyleentetrameer

6842-15-5

Propylalcohol (propaan-1-ol, 1-propanol)

71-23-8

Natriumhydroxide (natronloog) is als vorige lading alleen aanvaardbaar wanneer de onmiddellijk daaraan voorafgaande lading op de lijst staat en daarvoor geen soortgelijke beperking geldt

1310-73-2

Siliciumdioxide (microsilica)

7631-86-9

Natriumsilicaat (waterglas)

1344-09-8

Sorbitol (D-sorbitol, D-sorbiet, D-glucitol)

50-70-4

7664-93-9

Ureumammoniumnitraat-oplossing (UAN)

 

Wijnmoer (vinasse, argol, ruwe wijnsteen, ruw kaliumbitartraat)

868-14-4

Witte minerale olie (paraffineolie)

8042-47-5

Naar boven