Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1995

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 18-12-1994 t/m 27-08-2004

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 1994, nr. VMP/FAV-943612, inzake het verlenen van rijksbijdragen aan instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening voor ambtenaren uitvoeren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. heffingsgrondslag:

het inkomen van de deelnemer, bedoeld in onderdeel c, waarover procentuele premie wordt geheven door de instelling, bedoeld in onderdeel b;

b. instelling:

een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoert alsmede de Dienst geneeskundige verzorging politie, genoemd in artikel 10 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

c. deelnemer:

een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als deelnemer wordt aangemerkt;

d. gezinslid

: een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als gezinslid wordt aangemerkt.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1995 wordt ten behoeve van de instellingen gezamenlijk een bijdrage van éénhonderdendriemiljoen gulden (f 103.000.000,-) op jaarbasis beschikbaar gesteld ter verlaging van de procentuele premie die de instellingen aan de deelnemers in rekening brengen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Aan elk der instellingen wordt van het in artikel 2 genoemde bedrag een bijdrage toegekend, welke in dezelfde verhouding tot dat bedrag staat als de heffingsgrondslagen van het tweede jaar, voorafgaande aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, bij elk van die instellingen, tot het totaal der heffingsgrondslagen van dat jaar bij de instellingen gezamenlijk.

  • 2 De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffingsgrondslagen per instelling wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken, gehoord de Kontaktkommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren te Nieuwegein, vastgesteld.

  • 3 De toekenning van de in het eerste lid bedoelde bijdrage geschiedt onder de voorwaarde dat het bestuur van elk der instellingen na een daartoe gedaan verzoek schriftelijk verklaart dat de rijksbijdrage geheel is aangewend ter verlaging van de procentuele premie die aan de deelnemers in rekening wordt gebracht en dat aan de deelnemers voor henzelf en voor hun gezinsleden, niet zijnde kinderen, gedurende het jaar 1995 een nominale premie van tenminste f 141,- op jaarbasis per volwassene in rekening is gebracht, en ook overigens aan deze regeling wordt voldaan.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

De toekenning van de rijksbijdrage geschiedt onder voorbehoud van herziening en verrekening, indien later mocht blijken dat aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden niet of niet geheel is voldaan. De ingevolge artikel 3 vastgestelde bedragen kunnen bij wijze van voorschot betaalbaar worden gesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

De instelling verstrekt aan de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren of andere personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze regeling is of wordt bepaald.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina