Vaststelling modellen van akten van beëdiging

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 06-10-1995 t/m heden

Vaststelling modellen van akten van beëdiging

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 19 en 20 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

Ten behoeve van de beëdiging van een buitengewoon opsporingsambtenaar wordt gebruik gemaakt van een van de in de bijlage bij deze regeling gevoegde modellen A tot en met D. Voor de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar aan wie tevens de bevoegdheid wordt verleend om gedurende de uitoefening van zijn ambt bewapend te zijn, wordt gebruik gemaakt van een van de in de bijlage bij deze regeling gevoegde modellen E tot en met I.

Artikel 2

Voor het opmaken van het proces-verbaal van de aflegging van de eden, verklaring en beloften kan gebruik worden gemaakt van het in de bijlage bij deze regeling gevoegde model.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 7 december 1994.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad met uitzondering van de bijlagen die ter inzage liggen op het Ministerie van Justitie, Directie Politie.

's-Gravenhage, 9 december 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de Directie Politie

,

H. P. Wooldrik

Naar boven