Regeling definitieve vaststelling waardeoverdracht pensioenen loodsen en loodsdienstondersteunend personeel

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 22-12-1994 t/m 31-12-2021

Regeling definitieve vaststelling waardeoverdracht pensioenen loodsen en loodsdienstondersteunend personeel

De minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 65, derde en vierde lid, van de Loodsenwet;

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 3 van de regeling van de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1988, S/J 31.420/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Hoofdafdeling Wetgeving en Juridische Zaken (Stcrt. 168);

Gehoord de directies van de pensioenfondsen, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Loodsenwet en het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het bedrag aan over te dragen middelen, bedoeld in artikel 65, derde lid, van de Loodsenwet, wordt definitief vastgesteld op f 139,5 miljoen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

  • 2 Van het bedrag van f 139,5 miljoen, bedoeld in artikel 1, is een bedrag van f 39,5 miljoen bestemd voor de Stichting Pensioenfonds Loodswezen ter dekking van pensioenrechten van degenen, die per 1 september 1988 een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 63, derde lid, van de Loodsenwet hebben gesloten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

  • 1 De Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen betaalt uiterlijk binnen dertien weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling het verschil tussen het bedrag van f 100 miljoen, genoemd in artikel 2, eerste lid, en het bedrag van f 103 miljoen, genoemd in artikel 1, onderdeel a, van de regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1988, S/J 31.420/88, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Hoofdafdeling Wetgeving en Juridische Zaken (Stcrt. 168) terug aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

  • 2 De Stichting Pensioenfonds Loodswezen betaalt uiterlijk binnen dertien weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling het verschil tussen het bedrag van f 39,5 miljoen, genoemd in artikel 2, tweede lid, en het bedrag van f 41 miljoen, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de in het eerste lid genoemde regeling terug aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Over de door de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen en de Stichting Pensioenfonds Loodswezen terug te betalen bedragen, bedoeld in artikel 3, zijn de genoemde stichtingen bij overschrijding van de termijn, bedoeld in artikel 3, vanaf de eerste dag van overschrijding tot de dag, waarop de bedragen door genoemde stichtingen zijn betaald, een vergoeding verschuldigd op basis van het wettelijke rentepercentage.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling definitieve vaststelling waardeoverdracht pensioenen loodsen en loodsdienstondersteunend personeel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift aan de Algemene Rekenkamer worden gezonden.

's-Gravenhage, 9 december 1994

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink.

De

minister

van Financiën,

G. Zalm.

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven