Regeling werkgroep meldpunt kindermishandeling

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 21-12-1994 t/m 27-08-2004

Regeling werkgroep meldpunt kindermishandeling

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat het wenselijk is de uitvoering van het regeringsstandpunt over het meldpunt kindermishandeling te doen stimuleren en te doen begeleiden door een terzake deskundige werkgroep,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Ministers:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie;

b. de werkgroep:

de werkgroep genoemd in artikel 2;

c. LSBVK:

Landelijke Stichting Bureau Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De werkgroep heeft tot taak de ontwikkelingen gericht op de vormgeving van een herkenbaar meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling op provinciaal niveau te begeleiden en te stimuleren. Expliciet dient aandacht te worden besteed aan de samenwerking tussen de meldpunten en de Raden voor de Kinderbescherming op regionaal en provinciaal niveau.

 • 2 De werkgroep brengt een advies uit aan de Ministers over de wijze waarop en de vorm waarin dit meldpunt organisatorisch kan worden vormgegeven. Dit advies is zodanig opgesteld dat het de Ministers in staat stelt om na overleg met de provinciale besturen, na een periode van twee jaar een definitief oordeel te geven over de gewenste organisatorische vormgeving van de meldpunten.

  De werkzaamheden van de werkgroep omvatten tenminste de volgende elementen:

  • a. de opzet en begeleiding van experimenten;

  • b. advisering over de vervulling van functies, die thans nog door LSBVK worden uitgeoefend, in de toekomstige situatie;

  • c. advisering over (kwaliteits-)eisen die gesteld kunnen worden aan de meldpunten teneinde een uniforme werkwijze te waarborgen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep gaat bij uitoefening van haar taken uit van:

 • a. het regeringsstandpunt meldpunt kindermishandeling;

 • b. het regeringsstandpunt bevoegdheden bureaus vertrouwensarts inzake kindermishandeling;

 • c. het regeringsstandpunt regie in de jeugdzorg.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De werkgroep brengt voor 1 januari 1995 een interim-rapportage uit dat in elk geval een advies bevat over op te zetten experimenten.

 • 2 De werkgroep brengt naar aanleiding van de resultaten van de experimenten voor 1 januari 1996 een eindrapportage uit.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De werkgroep bestaat uit zeven leden, waaronder een voorzitter en een secretaris, die op grond van deskundigheid door Onze Ministers worden benoemd.

 • 2 De werkgroep wordt geadviseerd door:

  • a. twee leden namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. twee leden namens het Ministerie van Justitie;

  • c. een lid namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • d. twee leden namens het Inter Provinciaal Overleg;

  • e. twee leden namens Stichting Overleg Jeugdvoorzieningen Nederland.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 1994.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling werkgroep meldpunt kindermishandeling.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Rijswijk, 9 december 1994

De

staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.G. Terpstra

De

Staatssecretaris

van Justitie,

E.M.A. Schmitz

Terug naar begin van de pagina