Wijziging beperking openbaarheid rechterlijke archiefbescheiden

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 29-03-1995 t/m heden

Wijziging beperking openbaarheid rechterlijke archiefbescheiden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7a, tweede en derde lid, van de Archiefwet 1962,

Gehoord de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De in de rijksarchiefbewaarplaatsen berustende archiefbescheiden van

 • a. de Hoge Raad der Nederlanden, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en kantongerechten en het openbaar ministerie;

 • b. de raden en inrichtingen voor kinderbescherming, rijkswerkinrichtingen, rijksopvoedingsgestichten, rijksasielinrichtingen en overige onder de Minister van Justitie ressorterende of geressorteerd hebbende instellingen voor strafrechtstoepassing mogen, voor zover jonger dan 75 jaar, slechts worden geraadpleegd door de verzoeker die schriftelijk heeft verklaard

  • a. dat uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker aangegeven doel zullen worden aangewend;

  • b. dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;

  • c. dat hij niet tot publikatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats;

  • d. dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis zullen komen en waarvoor geen toestemming tot publikatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;

  • e. dat hij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging door de verzoeker.

Artikel 2

Van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden mogen slechts met toestemming van de beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats en onder door hem te bepalen voorwaarden, reprodukties worden vervaardigd.

Artikel 3

De overige aan de openbaarheid van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden gestelde beperkingen worden opgeheven.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het met de bijbehorende toelichting wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

Naar boven