Regeling indeling politieambtenaren Korps rijkspolitie bij de politieregio Utrecht

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 17-12-1994 t/m 01-01-2005

Regeling indeling politie-ambtenaren Korps rijkspolitie bij de politieregio Utrecht

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Besluit sociaal beleidskader:

het Besluit van 28 juli 1992, zoals vastgesteld op basis van de Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel;

b. Executieve ambtenaren afkomstig van het Korps rijkspolitie:

diegenen die werkzaam zijn bij het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie en die tussen de verzelfstandiging van dit instituut per 1 juli 1992 en een datum voor 1 april 1994 niet langer bij een dienstonderdeel van dit Korps waren geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De executieve ambtenaren van het Korps rijkspolitie worden ingedeeld bij het regiopolitiekorps Utrecht, voor zover niet reeds daar aangesteld en voorzover niet het dienstverband reeds om andere reden dan de reorganisatie politie is beëindigd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling indeling politieambtenaren Korps rijkspolitie bij de politieregio Utrecht’.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

's-Gravenhage, 6 december 1994

De

Minister

voornoemd,

Namens de Minister,

De

wnd. Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

,

H.A. van Brummen

Naar boven