Extra vergoeding voor leermiddelen t.b.v. gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 17-12-1994 t/m 30-12-2004

Extra vergoeding leermiddelen voor gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XXII van de Wet Toerusting en Bereikbaarheid (Stb 1993, 716) en op artikel 95 van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aangewezen groep van scholen

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling geldt voor bassisscholen die in de periode van 1 augustus 1992 tot en met 1 oktober 1994 zijn gefuseerd in het kader van de Wet Toerusting en Bereikbaarheid.

Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 genoemde groep van scholen ontvangen eenmalig een extra bedrag van f 14,50 per leerling bovenop het vergoedingsbedrag betreffende de in artikel 92, derde lid, van de WBO bedoelde voorzieningen ten behoeve van scholen.

Artikel 3. Doeluitkering

[Vervallen per 31-12-2004]

Het extra bedrag is bedoeld om kosten te dekken die voortvloeien uit de onderlinge aansluiting van leermethodes van de bij de fusie betrokken scholen.

Artikel 4. Bepaling aantal leerlingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de bepaling van het aantal leerlingen geldt het aantal ingeschreven leerlingen bij de gefuseerde school op de peildatum 1 oktober 1993. Voor de scholen die nà deze datum gefuseerd zijn geldt voor de gefuseerde school de som van het aantal ingeschreven leerlingen bij elke bij de fusie betrokken school op de peildatum 1 oktober 1993.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Extra vergoeding voor leermiddelen t.b.v. gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid.

De

staatsecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina