Uitvoering artikel 30 Wet gewetensbezwaren militaire dienst

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Uitvoering artikel 30 Wet gewetensbezwaren militaire dienst

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 30 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Stb. 1980, 6);

Besluit:

Artikel I

Als persoon bevoegd tot het opleggen van disciplinaire straffen ingevolge de Wet gewetensbezwaren militaire dienst wordt aangewezen het hoofd van de Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede – bij diens afwezigheid of ontstentenis – de stafjurist van evengenoemde directie.

Artikel III

Deze regeling, die met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

's-Gravenhage, 5 december 1994

De

Minister

voornoemd,

A. P. W. Melkert

Naar boven