Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs afgesloten in 1985

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 15-12-1994 t/m 22-01-2014

Vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs, afgesloten in 1985

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen VI en VII, derde lid, van de wet van 21 mei 1992, Stb 1992, 245;

Besluit:

Artikel 1. Inleiding

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Bij circulaire BO/BO/H 89032375 d.d. 21 december 1989 heb ik aangekondigd om – afhankelijk van de ontwikkeling van de rentestand – telkenmale de rentecomponent van leningen na 10 jaar aan te passen. De voorliggende regeling voorziet in aanpassing van de rentecomponent van leningen die zijn afgesloten in het jaar 1985.

Artikel 2. Algemeen

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Per 1 januari 1995 zal de lening van het jaar 1985 worden omgezet. Het rentepercentage van deze stichtingsjaren wordt voor de vergoeding gewijzigd in het percentage dat de N.V. Bank voor de Nederlandsche Gemeenten (BNG) op 16 januari 1995 vaststelt voor langlopende leningen (20 jaren) met recht op wederzijdse renteaanpassing om de 10 jaren, onder het voorbehoud dat de rente op die datum een niveau heeft waarop oversluiting voor het Rijk voordelig is.

Uiteraard geldt dat de bijstelling slechts plaatsvindt voor de volgens de vergoedingsregeling genormeerde boekwaarden die behoren bij de op het moment van effectueren van de omzetting van leningen nog in vergoeding zijnde gebouwen bij het basisonderwijs. Hierin zijn begrepen de gebouwen die niet meer in gebruik zijn voor het geven van onderwijs doch die als gevolg van de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit tot buitengebruikstelling in aanmerking komen voor doorvergoeding van het schuldrestant.

Artikel 3. Rentepercentages

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Conform de opgave van de BNG wordt het rentepercentage voor leningen met een lineaire aflossingsmethodiek (looptijd 20 jaar) en voor leningen met een annuitaire methodiek (looptijd 20 jaar) vastgesteld op 16 januari 1995. Telkenmale na 10 jaar zal ik dit percentage brengen op het dan geldende niveau van een lening van opnieuw 20 jaar. Een en ander in overeenstemming met de bepalingen van de in 1987 in werking getreden Wet financiering lagere overheden.

Artikel 4. Boeterente

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Voor het vervroegd aflossen van geldleningen is een zogenaamde boeterente verschuldigd. Het bedrag dat ter bestrijding van de boeterente ter beschikking wordt gesteld bedraagt 5% van de restant hoofdsom na reguliere aflossing van de lening op het moment van vervroegd aflossen. De vergoeding van dit bedrag zal evenals in voorgaand jaar op basis van een door de gemeenten af te sluiten 15-jarige annuiteitenlening ter grootte van het bedrag worden vergoed. Het bijbehorende rentepercentage is conform de eerder bedoelde opgave van de BNG.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt de dag na publikatie in OCenW-Regelingen in werking. Bij de effectuering van de maatregel om vergoedingsbedragen bij te stellen op basis van de huidige rentepercentages, zullen in verband met de opening van het jaar 1995 de vergoedingsbedragen van het Rijk aan gemeenten voor rente en aflossing, per 1 januari 1995 worden aangepast, met dien verstande dat vooralsnog de voorlopige percentages uit de programma's van eisen 1995 worden gehanteerd. Dit betekent dat bij de definitieve afrekening eventueel de eerder genoemde vastgestelde percentages per 16 januari worden toegepast.

Artikel 6. Uitzondering lokaalgroepen ex-KO

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Met ingang van de renteconversie 1994 is de berekening van de jaarvergoeding na oversluiting bij 60-jarige annuitaire financieringen ten behoeve van lokaalgroepen ex-KO gewijzigd.

Tot 1994 werd uitgegaan van de oorspronkelijke financiering op het moment van oversluiting in plaats van de boekwaarde en de resterende looptijd. Een en ander resulteerde op het overzicht financieringsverplichtingen in een lagere boekwaarde op datum oversluiting en een lagere jaarvergoeding.

Hoewel de verschillen marginaal zijn zal bij het afrekenen het (definitieve) ‘oversluit-rentepercentage’ zodanig worden verhoogd dat de jaarvergoeding op het juiste niveau wordt gebracht.

Bij het toekomstige redesign van het WBO-systeem zal de wijziging van de looptijd na oversluiting van annuïtaire financieringen in de programmatuur worden aangebracht.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs afgesloten in 1985.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven