Regeling handel levende dieren en levende producten

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m 06-07-2018

Regeling handel levende dieren en levende producten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224), Richtlijn nr. 90/675/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 373), Richtlijn nr. 91/496/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PbEG L 268), Richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121), Richtlijn nr. 72/462/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen, geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (PbEG L 302), Richtlijn nr. 90/426/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEG L 224), Richtlijn nr. 90/539/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PbEG L 303), Richtlijn nr. 91/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PbEG L 46), Richtlijn nr. 88/407/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan (PbEG L 194), Richtlijn nr. 90/429/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PbEG L 224), Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PbEG L 320), Richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268), Richtlijn nr. 94/28/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer uit derde landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en embryo's en tot wijziging van Richtlijn 77/504/EEG betreffende raszuivere fokrunderen (PbEG L 178) en Richtlijn nr. 94/42/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 201) alsmede op de daarop gebaseerde regelgeving van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132);

Gelet op de artikelen 10, 11, 12, 13, 77, 81, 94, eerste lid, 107 en 108 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, op artikel 19 van de Landbouwwet, op artikel 2 van het Besluit uitvoer dieren en producten van dierlijke oorsprong en op de artikelen 2, 4 en 8 van het Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 1.1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  wet:

  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

  minister:

  Minister van Economische Zaken;

  EER-Verdrag:

  Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

  richtlijn 90/425/EEG:

  richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

  richtlijn 91/496/EEG:

  richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PbEG L 268);

  richtlijn 92/65/EEG:

  richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

  richtlijn 96/22/EG:

  richtlijn (EG) nr. 96/22 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1996 betreffende het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (PbEG L 125);

  richtlijn 97/78/EG:

  richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG, L 24);

  richtlijn 2004/68/EG:

  richtlijn nr. 2004/68/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2004 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG en tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG (PbEU L 139);

  richtlijn 2008/71/EG:

  richtlijn nr. 2008/71/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en registratie van varkens (PbEU L 213);

  beschikking 93/444/EEG:

  beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen inzake het intracommunautaire handelsverkeer van bepaalde levende dieren en producten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen (PbEG L 208);

  beschikking 2000/571/EG:

  beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 september 2000 tot vaststelling van de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die bestemd zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen (PbEG L 240);

  beschikking 2004/211/EG:

  beschikking (EG) nr. 2004/211 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 januari 2004 (PbEU L 73) tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG;

  verordening 1760/2000/EG:

  verordening (EG) nr. 1760/2000 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van verordening nr. 820/97 van de Raad van de Europese Unie;

  verordening (EG) nr. 999/2001:

  verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

  verordening 282/2004/EG:

  Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEU L 49);

  verordening (EG) 1/2005:

  verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU L 3);

  verordening (EG) nr. 798/2008:

  verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PbEU L 226);

  verordening (EU) nr. 206/2010:

  verordening (EU) nr. 206/2010 van de Europese Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PbEU L 73);

  verordening (EU) nr. 139/2013:

  verordening (EU) nr. 139/2013 van de Europese Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (PbEU L 47);

  Verordening (EU) nr. 576/2013:

  verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PbEU L 178);

  communautaire uitvoeringsmaatregel:

  verordening, richtlijn of beschikking als bedoeld in artikel 249 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, vastgesteld krachtens een richtlijn of verordening met betrekking tot veterinairrechtelijke eisen inzake de handel in levende dieren, of levende dierlijke producten;

  NVWA:

  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  ambtenaar:

  ambtenaar, bedoeld in artikel 114, eerste of tweede lid van de wet;

  keuringsdierenarts:

  dierenarts verbonden aan de NVWA;

  officiële dierenarts:

  door de bevoegde centrale autoriteit van het land van verzending aangewezen dierenarts;

  lid-staat:

  staat, niet zijnde Nederland, die als lid deel uitmaakt van de Europese Unie; staat die partij is bij het EER-Verdrag: Noorwegen;

  derde land:

  land, niet zijnde Nederland en niet zijnde een lid-staat of een andere staat die partij is bij het EER-Verdrag;

  punt van uitgang:

  douanekantoor van uitgang, of in een lid-staat gelegen plaats als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van beschikking 93/444/EEG, van waaruit dieren of producten rechtstreeks naar het derde land van bestemming worden vervoerd;

  pluimvee:

  kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels (Ratites) en duiven, die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de produktie van vlees of van voor consumptie bestemde eieren of om in het wild te worden uitgezet;

  apen:

  apen, bedoeld in artikel 5 van richtlijn 92/65/EEG;

  hoefdieren:

  hoefdieren, bedoeld in artikel 6, onder A, eerste tot en met derde lid, van richtlijn 92/65/EEG;

  vogels:

  vogels, bedoeld in artikel 7, onder A, eerste en tweede lid, van richtlijn 92/65/EEG;

  bijen:

  bijen, bedoeld in artikel 8 van richtlijn 92/65/EEG;

  lagomorfen met gezondheidscertificaat:

  lagomorfen die zijn bestemd voor een lid-staat die een gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van richtlijn 92/65/EEG eist;

  lagomorfen zonder gezondheidscertificaat:

  lagomorfen die zijn bestemd voor Nederland dan wel voor een lid-staat die geen gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van richtlijn 92/65/EEG eist;

  dieren:

  vee, pluimvee alsmede dieren bedoeld in artikel 2, onderdeel a, sub-onderdeel 1, van het Besluit uitvoer dieren en producten van dierlijke oorsprong;

  dieren als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn 92/65/EEG:

  dieren, die vatbaar zijn voor de in bijlage A bij richtlijn 92/65/EEG genoemde ziekten, dan wel dieren die vatbaar zijn voor ziekten, waarvoor de lid-staat van bestemming op grond van regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen aanvullende garanties, als bedoeld in de artikelen 14 en 15, van richtlijn 92/65/EEG mag stellen;

  producten als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn 92/65/EEG:

  producten van dieren als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn 92/65/EEG;

  paardachtigen:

  als huisdier gehouden of in het wild levende paarden, zebra’s, ezels of kruisingen daarvan;

  geregistreerde paarden:

  paardachtigen die in een stamboek zijn ingeschreven, dan wel in een stamboek zijn geregistreerd of in aanmerking komen om te worden ingeschreven overeenkomstig de krachtens artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 90/427/EEG vastgestelde voorschriften en die zijn geïdentificeerd door middel van een hippisch paspoort;

  slachtpaarden:

  paardachtigen die zijn bestemd om rechtstreeks dan wel via een verzamelcentrum naar een slachthuis te worden gebracht om daar te worden geslacht;

  fok- en gebruikspaarden:

  paardachtigen, niet zijnde geregistreerde paarden en slachtpaarden;

  slachtdieren:

  dieren die kennelijk bestemd zijn om te worden geslacht;

  broedeieren:

  eieren van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;

  sperma:

  rundersperma, varkenssperma alsmede sperma van schapen, geiten en eenhoevige dieren als bedoeld in artikel 9.1;

  embryo's:

  runderembryo's en embryo's van varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren als bedoeld in artikel 10.1;

  eicellen:

  eicellen van varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren;

  producten:

  sperma, eicellen, embryo's en broedeieren;

  inspectiepost:

  op Nederlands grondgebied gelegen inspectiepost aan de grens die voldoet aan de bij of krachtens artikel 6 van richtlijn 91/496/EEG dan wel bij of krachtens artikel 6 van richtlijn 97/78/EG gestelde voorschriften en uit dien hoofde overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 91/496/EEG, onderscheidenlijk artikel 6 van richtlijn 97/78/EG is aangewezen en erkend voor de controle van bepaalde soorten dieren of producten;

  douane-entrepot:

  opslagruimte als bedoeld in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

  ruimte voor tijdelijke opslag:

  opslagruimte als bedoeld in artikel 147, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

  bedrijf:

  op Nederlands grondgebied gelegen landbouwbedrijf of handelaarsstal, waar gewoonlijk dieren, niet zijnde paardachtigen, worden gehouden of gefokt alsmede op Nederlands grondgebied gelegen landbouwbedrijf of entrainement, stal, iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik;

  instelling, instituut of centrum:

  instelling, instituut of centrum als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 92/65/EEG;

  verzamelcentrum:

  plaats, met inbegrip van bedrijven of markten, waar dieren afkomstig van verschillende bedrijven van oorsprong worden samengebracht met het oogmerk om een voor het handelsverkeer bestemde partij te vormen;

  partij:

  hoeveelheid dieren of producten van dezelfde soort, waarvoor eenzelfde certificaat of document zoals voorgeschreven in deze regeling geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en afkomstig is uit hetzelfde land of gedeelte van een land;

  importeur:

  natuurlijke persoon of rechtspersoon die een partij met het oog op het brengen in Nederland bij een erkende inspectiepost ten onderzoek aanbiedt, dan wel diens gemachtigde;

  belanghebbende bij de lading:

  belanghebbende bij de lading als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van richtlijn 97/78/EG;

  handelaar:

  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een partij met het oog op de verhandeling onder zich heeft, dan wel diens gemachtigde;

  raszuiver:

  ingeschreven in:

  • -

   een stamboek als bedoeld in artikel 1 van richtlijn nr. 2009/157/EG van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 betreffende raszuivere fokrunderen (PbEU L 323), artikel 1 van Richtlijn nr. 88/661/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens (PbEG L 382), artikel 2 van Richtlijn nr. 89/361/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten (PbEG L 153) of artikel 2 van Richtlijn nr. 90/427/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften in het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PbEG L 224);

  • -

   een stamboek of register als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn nr. 91/174/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 maart 1991 inzake zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in rasdieren en tot wijziging van de Richtlijnen 77/504/EEG en 90/425/EEG (PbEG L 85), of

  • -

   een stamboek of register als bedoeld in artikel 4, eerste gedachtenstreepje, van Richtlijn nr. 94/28/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer uit derde landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en embryo's en tot wijziging van Richtlijn 77/504/EEG betreffende raszuivere fokrunderen (PbEG L 178), dan wel, zolang de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze richtlijn nog niet is vastgesteld, in een stamboek of register in een derde land;

  hybride:

  ingeschreven in:

  • -

   een register als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn nr. 88/661/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens (PbEG L 382);

  • -

   een register als bedoeld in artikel 4, eerste gedachtenstreepje, van Richtlijn nr. 94/28/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer uit derde landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en embryo's en tot wijziging van Richtlijn 77/504/EEG betreffende raszuivere fokrunderen (PbEG L 178), dan wel, zolang de lijst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze richtlijn nog niet is vastgesteld, in een register in een derde land;

  werkelijke kosten:

  de kosten die betrekking hebben op de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de onderzoeken en keuringen belaste personen van de RVV als mede de kosten van laboratoriumonderzoek.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van de afdelingen 2, 3, 4 en 7 van hoofdstuk 2, onder dieren verstaan vee, pluimvee, apen, hoefdieren, bijen, honden, katten, fretten en lagomorfen met gezondheidscertificaat.

 • 4 Voor de toepassing van hoofdstuk 2 wordt onder ‘keuringsdierenarts’ mede verstaan degene die namens de keuringsdierenarts onder diens gezag en verantwoordelijkheid optreedt.

 • 5 Voor de toepassing van de artikelen 3.13, 4.8, 7.7 en 7a.1 wordt, zolang de daarin vermelde lijsten, garanties, voorschriften, specifieke bepalingen of uitvoeringsbepalingen nog niet zijn vastgesteld, daaronder begrepen, voor zover van toepassing, de lijsten, garanties, voorschriften, bepalingen of uitvoeringsbepalingen van beschikking 79/542/EEG.

Artikel 1.2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in een communautaire uitvoeringsmaatregel, is de minister.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is, ingeval een communautaire uitvoeringsmaatregel de bevoegde autoriteit een taak opdraagt die niet bestaat in het nemen van een besluit, de bevoegde autoriteit de NVWA.

 • 3 De officiële dierenarts, bedoeld in een communautaire uitvoeringsmaatregel, is een dierenarts, verbonden aan de NVWA.

 • 4 Een communautaire uitvoeringsmaatregel, of een wijziging daarvan, treedt voor de toepassing van deze regeling in werking met ingang van de dag waarop daaraan uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven, of bij gebreke daarvan, de dag waarop de maatregel is vastgesteld.

Hoofdstuk 2. Controlebepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Afdeling 1. Verbods- en vrijstellingsbepalingen (artikelen 2.1 tot en met 2.3)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van:

  • -

   duiven en loopvogels, bestemd voor een lid-staat, bestemd om via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land te worden gebracht dan wel bestemd voor een staat niet zijnde een lid-staat die partij is bij het EER-Verdrag;

  • -

   apen, hoefdieren, bijen, honden, katten, fretten en lagomorfen met gezondheidscertificaat en van producten, bestemd voor een lid-staat dan wel bestemd om via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land te worden gebracht en van rundersperma, varkenssperma, runderembryo's en broedeieren, bestemd voor een staat, niet zijnde een lid-staat, die partij is bij het EER-Verdrag, of

  • -

   vogels, nertsen en vossen, lagomorfen zonder gezondheidscertificaat alsmede van de dieren en producten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn 92/65/EEG, bestemd voor een lid-staat, en

  • -

   producten, genoemd in artikel 1, eerste alinea, van richtlijn 92/65/EEG, niet zijnde sperma, eicellen, embryo's en broedeieren, bestemd voor een lid-staat is verboden.

 • 2 Het brengen in Nederland van:

  • -

   vee, pluimvee, apen, hoefdieren, bijen, honden, katten, fretten en lagomorfen met gezondheidscertificaat en van producten, verzonden vanuit een lid-staat of een andere staat die partij is bij het EER-Verdrag dan wel vanuit een derde land en via het grondgebied van een lid-staat in Nederland worden gebracht;

  • -

   vogels, nertsen en vossen, lagomorfen zonder gezondheidscertificaat alsmede van de dieren en producten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn 92/65/EEG, die zijn verzonden vanuit een lid-staat of een andere staat die partij is bij het EER-Verdrag dan wel vanuit een derde land en via het grondgebied van een lid-staat in Nederland worden gebracht en bestemd zijn voor Nederland, een lid-staat of een andere staat die partij is bij het EER-Verdrag;

  • -

   dieren en producten, die zijn verzonden vanuit een derde land en via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht,

  • -

   entstoffen en

  • -

   producten, genoemd in artikel 1, eerste alinea, van richtlijn 92/65/EEG, niet zijnde sperma, eicellen, embryo's en broedeieren, is verboden.

Artikel 2.2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Van het verbod, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de wet, wordt vrijstelling verleend voor de rechtstreekse uitvoer naar derde landen van pluimvee en van vee, niet zijnde runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen en voor de uitvoer naar een staat, niet zijnde een lid-staat, die partij is bij het EER-verdrag, van vee, niet zijnde runderen, varkens, schapen, geiten, en paardachtigen.

 • 2 Onverminderd het eerste lid wordt van de verboden, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de wet en in artikel 2.1, eerste lid, eerste tot en met derde gedachtenstreepje, en tweede lid, eerste tot en met derde gedachtenstreepje, vrijstelling verleend:

  • -

   voor wat het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten betreft, die niet voldoen aan de van toepassing zijnde communautaire voorschriften en die zijn bestemd om via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land te worden gebracht, en

  • -

   voor wat het brengen in Nederland van dieren of producten betreft, die niet voldoen aan de van toepassing zijnde communautaire voorschriften en die zijn bestemd om via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land te worden gebracht, op voorwaarde dat de minister en de bevoegde autoriteit van de lid-staat van doorvoer vooraf toestemming hebben gegeven voor het vervoer van de dieren of producten over Nederlands grondgebied, respectievelijk het grondgebied van de lid-staat van doorvoer.

 • 4 Onverminderd het tweede lid wordt van het verbod, bedoeld in artikel 2.1, eerste en tweede lid, vrijstelling verleend voor het zonder handelsoogmerk anders dan in doorvoer buiten Nederland en in Nederland brengen van honden, katten of fretten, bedoeld in verordening (EU) nr. 576/2013, indien is voldaan aan afdeling 8 van hoofdstuk 8.

 • 5 Onverminderd het tweede en derde lid wordt van het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, eerste gedachtenstreepje, vrijstelling verleend terzake van de doorvoer door Baarle-Nassau van:

  • a. vee, dat door veehouders, gevestigd in de in Nederland gelegen enclaves van de Belgische gemeente Baarle-Hertog, is aangekocht van dan wel verkocht aan in België gevestigde personen en dat ter levering van België naar vorenbedoelde enclaves, onderscheidenlijk van deze enclaves naar België wordt vervoerd;

  • b. vee, dat van de in onderdeel a bedoelde enclaves naar België wordt vervoerd ter beweiding of beakkering van landerijen aldaar of dat na deze beweiding of beakkering van België naar vorenbedoelde enclaves wordt teruggevoerd, daaronder begrepen de dieren, welke gedurende het laatste jaar in België uit dit vee zijn geboren.

 • 6 Onverminderd de voorgaande leden wordt van de verboden, bedoeld in artikel 2.1, eerste en tweede lid, en in artikel 77, eerste lid van de wet, vrijstelling verleend voor het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen en het in Nederland brengen van pluimvee, dat bestemd is voor tentoonstellingen, concoursen of wedstrijden.

Artikel 2.3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Afdeling 2. Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten, bestemd voor een lid-staat (artikelen 2.4 tot en met 2.15)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Uitzondering van het verbod op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten, bestemd voor een lid-staat (artikel 2.4)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.4

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bewijsstukken worden afgegeven door de minister.

§ 2. Nadere voorschriften voor het afgeven van bewijsstukken (artikelen 2.5 tot en met 2.15)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.5

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, wordt slechts afgegeven indien op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek is gebleken dat voldaan wordt aan, voor zover van toepassing, de artikelen 2.6 tot en met 2.15, en aan:

Artikel 2.6

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Runderen, varkens alsmede schapen en geiten zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de tweede afdeling van de hoofdstukken 3, 4 en 7 is gesteld, geregistreerde paarden en fok- en gebruikspaarden, bedoeld in artikel 5.1, zijn geïdentificeerd overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de tweede afdeling van hoofdstuk 5 is gesteld, honden en katten zijn geïdentificeerd overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de tweede afdeling van hoofdstuk 8 is gesteld en de overige dieren zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 90/425/EEG.

Artikel 2.7

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De dieren of producten zijn afkomstig van een bedrijf, centrum of instelling, waarop regelmatig een controle door de keuringsdierenarts wordt verricht, teneinde na te gaan of aan de onderhavige regeling wordt voldaan.

Artikel 2.8

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De dieren of producten zijn niet afkomstig van een bedrijf, centrum, instelling, zone of gebied, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, subonderdelen i tot en met iv, van richtlijn 90/425/EEG.

Artikel 2.9

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Indien de dieren of producten naar meer dan één bestemming worden vervoerd gaat elke partij vergezeld van het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a.

Artikel 2.10

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De dieren of producten behoeven niet in het kader van een programma tot uitroeiïng van niet in bijlage C bij richtlijn 90/425/EEG vermelde ziekten te worden vernietigd en er geldt ook overigens geen verbod om de desbetreffende dieren of producten in Nederland in de handel te brengen.

Artikel 2.11

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De partij wordt vervoerd met daarvoor geschikte vervoermiddelen die voorafgaand aan het vervoer van de betreffende partij zijn gereinigd en ontsmet.

Artikel 2.12

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De handelaar is ingeschreven in het in artikel 2.62, eerste lid, bedoelde register, terwijl die inschrijving niet is getroffen door een beslissing als bedoeld in artikel 2.62, derde lid.

Artikel 2.13

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Op grond van de regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen geldt geen verbod om de dieren of producten anders dan in doorvoer buiten Nederland te brengen.

 • 2 De verzending van de dieren of producten is in overeenstemming met op grond van artikel 10, vierde lid, van richtlijn 90/425/EEG door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde maatregelen.

Artikel 2.14

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Raszuivere dieren, hybride varkens en producten hiervan gaan vergezeld van de zoötechnische documenten die bij of krachtens het Fokkerijbesluit zijn voorgeschreven voor het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van raszuivere dieren, hybride varkens en producten hiervan, bestemd voor een lid-staat.

Artikel 2.15

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien de partij op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5, geschikt is bevonden om anders dan in doorvoer buiten Nederland te worden gebracht, wordt zij onmiddellijk na het onderzoek, langs de kortste weg naar het transportmiddel vervoerd, waarmee zij buiten Nederland zal worden gebracht en wordt zij zo spoedig mogelijk, rechtstreeks, buiten Nederland gebracht.

Afdeling 3. Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten, bestemd voor een derde land (artikelen 2.16 tot en met 2.21)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Uitzondering op het verbod op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten, bestemd voor een derde land (artikel 2.16)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.16

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De verboden, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de wet, en in artikel 2.1, eerste lid, eerste en tweede gedachtenstreepje, voor zover deze betrekking hebben op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten, bestemd voor een derde land, gelden niet, indien:

  • a.

   • runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen vergezeld gaan van een bewijsstuk dat een verklaring van de minister bevat, dat tenminste wordt voldaan aan hetgeen in:

   • dieren of producten vergezeld gaan van het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, dat, indien het dieren betreft, tenminste bestemd is voor slachtdieren, alsmede van een bewijsstuk, bestaande uit het veterinaire document of certificaat, dat aan de veterinaire voorschriften van het derde land van bestemming voldoet, tenzij de NVWA niet over die voorschriften beschikt, in welk geval op het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, de vermelding ‘Dieren of producten voor uitvoer naar (naam van het derde land)’ is opgenomen, waarbij de naam van het derde land van bestemming als het gedeelte tussen haakjes is ingevuld), indien de dieren of producten via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land worden gebracht;

  • b. de bewijsstukken, bedoeld in onderdeel a, volledig zijn ingevuld, gedagtekend en ondertekend, terwijl de geldigheidsduur ervan niet is verstreken.

 • 2 Indien de dieren of producten via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land worden gebracht, geldt ter zake van het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, onderdeel a, dat:

  • -

   het in overeenstemming met de regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen is opgesteld;

  • -

   daarop, in voorkomend geval, de gelijkwaardige, bijkomende waarborgen zijn opgenomen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel iv, van richtlijn 90/425/EEG, voor zover deze waarborgen betrekking hebben op slachtdieren;

  • -

   het in de Nederlandse taal en in tenminste in één van de talen van de lid-staat waar zich het punt van uitgang bevindt, is gesteld;

  • -

   daarop het punt van uitgang als plaats van bestemming is vermeld;

  • -

   daarop als ontvanger is vermeld, met naam en adres, de ontvanger bij het punt van uitgang, als bedoeld in artikel 4, tweede gedachtenstreepje, van beschikking 93/444/EEG.

§ 2. Nadere voorschriften voor het afgeven van bewijsstukken (artikelen 2.17 tot en met 2.21)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.17

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onderdeel a, eerste gedachtenstreepje, wordt slechts afgegeven, indien op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek, dat onmiddellijk vóór het brengen van de partij buiten Nederland heeft plaatsgevonden, is gebleken dat voldaan wordt aan de artikelen 2.19, 2.20, tweede lid, en 2.21, en dat tenminste wordt voldaan aan hetgeen in:

Artikel 2.18

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De bewijsstukken, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onderdeel a, tweede gedachtenstreepje, worden slechts afgegeven, indien op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek is gebleken dat voldaan wordt aan de artikelen 2.19, 2.20, 2.21 en aan:

Artikel 2.19

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Runderen, varkens, schapen en geiten, zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de tweede afdeling van de hoofdstukken 3, 4 en 7 is gesteld, geregistreerde paarden en fok- en gebruikspaarden, bedoeld in artikel 5.1, zijn geïdentificeerd overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de tweede afdeling van hoofdstuk 5 is gesteld, honden en katten zijn geïdentificeerd overeenkomstig hetgeen hieromtrent in de tweede afdeling van hoofdstuk 8 is gesteld en de overige dieren zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 90/425/EEG.

Artikel 2.20

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien de partij via het grondgebied van een lid-staat naar een derde land wordt gebracht, vindt het vervoer van de partij over Nederlands grondgebied onder douanetoezicht plaats.

 • 2 Tijdens het vervoer over Nederlands grondgebied zijn de dieren of producten niet in aanraking gekomen met andere dieren of producten.

Artikel 2.21

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.15 is van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 4. Het brengen in Nederland van dieren en producten uit lid-staten (artikelen 2.22 tot en met 2.32)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Uitzondering op het verbod op het brengen in Nederland van dieren en producten uit lid-staten (artikel 2.22)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.22

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, eerste gedachtenstreepje, geldt niet ter zake van het brengen in Nederland van dieren en producten die zijn verzonden vanuit een lid-staat dan wel zijn verzonden vanuit een derde land en via het grondgebied van een lid-staat in Nederland worden gebracht, mits voldaan wordt aan, voor zover van toepassing, het tweede tot en met het vierde lid, en de artikelen 2.23 tot en met 2.31.

 • 3 Indien de dieren of producten zijn verzonden vanuit een lid-staat en bestemd zijn voor een derde land, gaat de partij vergezeld van het certificaat of document, genoemd in de derde afdeling van de hoofdstukken 3 tot en met 11, dat, indien het dieren betreft, ten-minste bestemd is voor slachtdieren, alsmede van de veterinaire documenten of certificaten, die aan de veterinaire voorschriften van het derde land van bestemming voldoen, tenzij op het certificaat of document, genoemd in de derde afdeling van de hoofdstukken 3 tot en met 11, de vermelding ‘Dieren of producten voor uitvoer naar (naam van het derde land)’ voorkomt, waarbij de naam van het derde land van bestemming als het gedeelte tussen haakjes is opgenomen.

 • 4 Indien de dieren of producten zijn verzonden vanuit een derde land en via het grondgebied van een lid-staat in Nederland worden gebracht, gaat de partij vergezeld van:

  • a. het Gemeenschappelijke veterinaire document van binnenkomst, bedoeld in verordening 282/2004/EG, alsmede het document, onderscheidenlijk de documenten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, eerste gedachtestreepje, van richtlijn 91/496/EEG, indien het dieren betreft;

  • b. indien het producten bestemd voor Nederland of een lid-staat betreft, een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst als bedoeld in verordening 136/2004/EG en van een gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG;

  • c. indien het producten bestemd voor een derde land betreft, een bij de partij behorend document, waaruit tenminste de oorsprong van de partij en de verdere bestemming hiervan kan worden afgeleid, en van een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst als bedoeld in verordening 136/2004/EG, waarin is aangegeven langs welke grensinspectiepost de partij de Gemeenschap verlaat.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op vee, niet zijnde paarden niet bestemd voor de slacht, afkomstig uit België.

§ 2. Nadere voorschriften voor het brengen in Nederland van dieren en producten uit lid-staten (artikelen 2.23 tot en met 2.31)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.23

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Indien de dieren of producten zijn verzonden vanuit een lid-staat en bestemd zijn voor een derde land geldt, onverminderd het eerste lid, ter zake van het certificaat of document, genoemd in de derde afdeling van de hoofdstukken 3 tot en met 11, dat:

  • -

   daarop, in voorkomend geval, de gelijkwaardige, bijkomende waarborgen zijn opgenomen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel IV, van richtlijn 90/425/EEG, voor zover deze waarborgen betrekking hebben op slachtdieren;

  • -

   het in tenminste één van de talen van de lid-staat van oorsprong is gesteld en in de Nederlandse taal of, indien de partij bestemd is om te worden doorgevoerd via een andere lid-staat, tevens in één van de talen van de lid-staat waar zich het punt van uitgang bevindt;

  • -

   daarop het punt van uitgang als de plaats van bestemming is vermeld;

  • -

   daarop als ontvanger is vermeld, met naam en adres, de handelaar die in Nederland bij het punt van uitgang bij de doorvoer van de partij betrokken is, dan wel, in geval de partij bestemd is om te worden doorgevoerd via een andere lid-staat, de ontvanger bij het punt van uitgang, bedoeld in artikel 4, tweede gedachtenstreepje, van beschikking 93/444/EEG.

Artikel 2.24

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Indien de partij bestemd is voor een lid-staat, gaat zij tijdens het vervoer naar de plaats waar zij weer buiten Nederland wordt gebracht, vergezeld van het certificaat of document, genoemd in de derde afdeling van de hoofdstukken 3 tot en met 11, en van de documenten, artikel 22, vierde lid, onderdeel a of b.

Artikel 2.25

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. de partij rechtstreeks via een geregelde lijndienst vanuit een inspectiepost wordt vervoerd naar een andere op het grondgebied van de Europese Gemeenschap gelegen plaats;

  • b. de partij is verzonden vanuit een derde land en bestemd is voor een derde land.

Artikel 2.26

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De ontvanger geeft van elke aanvoer van een partij kennis aan de NVWA. De kennisgeving geschiedt tussen 08.00 uur en 17.00 uur en ten laatste op de dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, voorafgaande aan de dag van aankomst op de plaats van bestemming. Bij de kennisgeving wordt de plaats en het vermoedelijke tijdstip van aankomst alsmede de hoeveelheid en de soort dieren of producten opgegeven.

 • 3 Indien het runderen of varkens betreft, die niet op een bepaald bedrijf geboren zijn en niet gedurende de laatste dertig dagen op het grondgebied van de lid-staat van verzending verbleven hebben, voegt de ontvanger de partij eerst aan het beslag op zijn bedrijf toe, nadat de dierenarts, verantwoordelijk voor de toevoeging aan dit beslag, heeft geconstateerd dat de dieren de gezondheidsstatus van dit beslag niet in gevaar kunnen brengen.

 • 5 De ontvanger bewaart de in het vierde lid bedoelde certificaten of documenten ten minste zes maanden vanaf de datum van aanvoer van de partij.

Artikel 2.27

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De dieren zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 90/425/EEG en, voor zover van toepassing, richtlijn 2008/71/EG en verordening 1760/2000/EG.

Artikel 2.28

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien de partij bestemd is voor Nederland dan wel een lid-staat, is de handelaar ingeschreven in het in artikel 2.62, eerste lid, bedoelde register, terwijl die inschrijving niet is getroffen door een beslissing als bedoeld in artikel 2.62, derde lid.

 • 2 Het eerste lid geldt tevens voor de handelaar die in Nederland bij het punt van uitgang bij de doorvoer van de partij naar een derde land betrokken is.

Artikel 2.29

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Op grond van de regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn geen maatregelen genomen, houdende de instelling van een verbod om de dieren of producten uit de betrokken lid-staat uit te voeren of houdende de machtiging tot de instelling van een verbod om de betreffende dieren of producten in Nederland te brengen, noch is de lid-staat van verzending ingevolge deze regelgeving gehouden de afgifte van de certificaten of vervoersdocumenten, zulks in verband met het brengen in Nederland op te schorten.

 • 2 Ingevolge de regelgeving van de lid-staat van verzending is er geen verbod om de betrokken partij op het grondgebied van die lid-staat in de handel te brengen.

 • 3 Ten aanzien van een partij is, in voorkomend geval, voldaan aan de ingevolge artikel 10, derde en vierde lid, van richtlijn 90/425/EEG vastgestelde regelgeving van de Europese Gemeenschap of aan de regelgeving van de lid-staat van verzending zelf, in geval van een uitbraak van een epidemische dierziekte in de lid-staat van verzending.

Artikel 2.30

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien uit de certificaten of documenten, bedoeld in artikel 2.24, derde lid, blijkt dat de partij vanuit Nederland rechtstreeks naar het derde land wordt gebracht, wordt zij buiten Nederland gebracht via het punt van uitgang dat op het certificaat of document, genoemd in de derde afdeling van de hoofdstukken 3 tot en met 11, is vermeld.

 • 2 Indien uit de certificaten of documenten, bedoeld in artikel 2.22, derde lid, dan wel de documenten, bedoeld in artikel 2.22, vierde lid, blijkt dat de partij is verzonden:

  • a. vanuit een lid-staat en bestemd is voor een derde land;

  • b. vanuit een derde land, bestemd is voor een derde land en via het grondgebied van een lid-staat in Nederland wordt gebracht;

   vindt het vervoer naar de plaats waar de partij weer buiten Nederland wordt gebracht onder douanetoezicht plaats.

Artikel 2.31

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien dieren tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming in Nederland dan wel naar de plaats waar zij weer buiten Nederland worden gebracht, zijn gestorven of afgemaakt, zijn de kadavers vernietigd volgens de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

§ 3. Maatregelen in geval van niet-naleving van de voorschriften voor het brengen in Nederland van dieren en producten uit lid-staten (artikel 2.32)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.32

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien wordt vermoed of geconstateerd dat er verwekkers van ziekten, zoönosen, of andere aandoeningen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 90/425/EEG, aanwezig zijn of dat de dieren of producten afkomstig zijn uit een met een epidemische dierziekte besmet gebied, worden, zonder vergoeding van Staatswege en voor rekening van de verzender, diens gemachtigde of degene die met de zorg van de dieren of de producten is belast, al naar gelang de minister daaromtrent heeft besloten en met inachtneming van diens aanwijzingen:

  • a. de dieren, met inachtneming van artikel 6, van richtlijn 90/425/EEG, in tijdelijke afzondering geplaatst, of

  • b. de dieren of producten gedood of vernietigd.

 • 2 Onverminderd het eerste lid worden, indien niet wordt voldaan aan de onderhavige regeling dan wel in de gevallen bedoeld in artikel 2, tweede lid, van beschikking nr. 93/444/EEG, zonder vergoeding van Staatswege en voor rekening van de verzender, diens gemachtigde of degene die met de zorg voor de dieren of producten is belast, al naar gelang de minister daaromtrent heeft besloten en met inachtneming van de aanwijzingen van de keuringsdierenarts.:

  • a. de dieren of producten onder toezicht van de keuringsdierenarts geplaatst;

  • b. de dieren geslacht;

  • c. de producten vernietigd, of

  • d. de dieren of producten teruggezonden naar de Lid-Staat van verzending, mits deze hiervoor toestemming verleent.

 • 3 Tenzij hygiënische of veterinairrechtelijke voorschriften zich hiertegen verzetten, laat de minister de keuze tussen de in het tweede lid bedoelde maatregelen aan de verzender of diens gemachtigde.

Afdeling 5. Het brengen in Nederland van dieren uit derde landen (artikelen 2.33 tot en met 2.42)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Uitzondering van het verbod op het brengen in Nederland van dieren uit derde landen (artikelen 2.33 en 2.34)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.33

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, derde gedachtenstreepje, geldt niet ter zake van het brengen in Nederland van dieren die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht en zijn verzonden vanuit een derde land of een deel van een derde land, mits voldaan wordt aan, voor zover van toepassing, verordening 282/2004/EG, verordening (EU) nr. 139/2013 en de artikelen 2.35 tot en met 2.41 en aan:

Artikel 2.34

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, derde gedachtenstreepje, geldt niet ter zake van het in Nederland brengen van dieren die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht on:

 • a. zijn verzonden vanuit een derde land of deel van een derde land;

 • b. zijn aangevoerd met een vliegtuig of een schip en met een vliegtuig, onderscheidenlijk een schip het Nederlandse grondgebied rechtstreeks via dezelfde luchthaven, onderscheidenlijk haven van aanvoer weer verlaten;

 • c. waarvan de eerst volgende bestemming blijkens de bij de partij behorende documenten een derde land is, en

 • d. zij tussentijds niet in contact komen met andere dieren en, indien zij tussentijds het transportmiddel verlaten, het daartoe door de keuringsdierenarts aangewezen terrein niet verlaten,

  mits het voornemen om de dieren in Nederland te brengen tijdig bij de NVWA is gemeld en, voor zover van toepassing, voldaan wordt aan de artikelen 2.39 en 2.40.

§ 2. Nadere voorschriften voor het brengen in Nederland van dieren uit derde landen: aankomst en onderzoek op de inspectiepost, vervoer na onderzoek op de erkende inspectiepost (artikelen 2.35 tot en met 2.41)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.35

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De dieren zijn geïdentificeerd en worden aangevoerd via een inspectiepost.

 • 2 De melding van de aanvoer van een partij vindt plaats aan de NVWA overeenkomstig artikel 1, eerste tot en met derde lid, van verordening 282/2004/EG.

 • 3 De dieren worden bij aankomst op de inspectiepost ten onderzoek aangeboden aan de keuringsdierenarts, waarbij aan hem wordt overgelegd:

 • 4 Het certificaat, genoemd in afdeling vier van de hoofdstukken 3 tot en met 8 of in afdeling 4a of afdeling 4b van hoofdstuk 8, en de zoötechnische documenten die bij of krachtens het Fokkerijbesluit zijn voorgeschreven voor het brengen in Nederland van raszuivere dieren en hybride varkens die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht zijn originelen, waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken. Zij zijn in overeenstemming met de regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen afgegeven, volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend.

Artikel 2.35a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In afwijking in zoverre van artikel 2.35, tweede lid, kan de belanghebbende bij de lading de melding van de aanvoer van een partij, bedoeld in artikel 2.35, tweede lid, op elektronische wijze verrichten, mits de minister daarmee heeft ingestemd.

 • 2 De minister kan aan zijn instemming, bedoeld in het eerste lid, voorwaarden stellen en nadere voorschriften verbinden.

 • 3 De minister kan zijn instemming, bedoeld in het eerste lid in, intrekken, indien de belanghebbende bij de lading:

  • a. niet meer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, of

  • b. niet voldoet aan de nadere voorschriften, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het melden van de aanvoer, bedoeld in het eerste lid, geschiedt via een daarvoor bestemd elektronisch systeem met behulp van een door de minister beschikbaar gestelde toegang.

 • 5 De minister kan een elektronische aanmelding weigeren, indien deze niet overeenkomstig artikel 2.35, tweede lid, is ingediend.

Artikel 2.36

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien de dieren bestemd zijn voor een derde land:

 • a. is door de minister vooraf toestemming verleend voor het brengen van de dieren in Nederland;

 • b. is, indien het vervoer over het grondgebied van een of meer lid-staten zal plaatsvinden, door de bevoegde centrale autoriteit van die lid-staat of lid-staten toestemming verleend voor dit vervoer, en

 • c. wordt door de importeur aan de keuringsdierenarts aangetoond dat het eerste derde land waarnaar de dieren worden vervoerd de verplichting op zich neemt de dieren, waarvan het toelaat dat zij op zijn grondgebied worden gebracht, in geen geval te weigeren of terug te zenden.

Artikel 2.37

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien de dieren zijn verzonden vanuit een derde land waarvoor de geharmoniseerde veterinairrechtelijke voorschriften nog niet op grond van de veterinairrechtelijke regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn vastgesteld, wordt voldaan aan artikel 8, onderdeel A, tweede lid, eerste, derde, vierde en vijfde gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG en worden fok- en gebruiksdieren overeenkomstig artikel 10, eerste lid, eerste tot en met derde gedachtenstreepje en met inachtneming van de bijzondere waarborgen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, tweede alinea, van richtlijn 91/496/EEG, in tijdelijke afzondering geplaatst.

 • 2 Het vervoer van de dieren naar een in artikel 10, eerste lid, tweede gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG, bedoeld quarantainestation, vindt rechtstreeks en onder veterinair toezicht plaats.

Artikel 2.38

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Met betrekking tot de partij is door de minister een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst als bedoeld in verordening 282/2004/EG afgegeven.

Artikel 2.39

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Noch op grond van artikel 18, eerste lid, eerste gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG, noch op grond van andere regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot wering of bestrijding van besmettelijke dierziekten, zijn maatregelen genomen, houdende de instelling van een verbod om de betrokken dieren in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is dan wel in Nederland te brengen.

 • 2 Ten aanzien van een partij is, in voorkomend geval, voldaan aan de op grond van artikel 18, eerste lid, tweede gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG dan wel op grond van andere regelgeving van de Europese Gemeenschap vastgestelde bijzondere voorschriften.

Artikel 2.40

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien de dieren voor een lid-staat dan wel een derde land zijn bestemd en tijdens het vervoer over Nederlands grondgebied zijn gestorven of afgemaakt, worden de kadavers vernietigd volgens de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 2.41

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Tijdens het vervoer vanaf de erkende inspectiepost gaat de partij vergezeld van een afschrift van het certificaat, genoemd in afdeling 4 van de hoofdstukken 3 tot en met 8 of in afdeling 4a of afdeling 4b van hoofdstuk 8, van het aldaar bedoelde document en van het reisschema, genoemd in afdeling 4 van de hoofdstukken 3, 4, 5 en 7, alsmede van een afschrift van de zoötechnische documenten die bij of krachtens het Fokkerijbesluit zijn voorgeschreven voor het brengen in Nederland van raszuivere dieren of hybride varkens die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht, alsmede van het document, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG.

 • 2 Indien de partij bestemd is voor een derde land vindt het vervoer over Nederlands grondgebied plaats onder douanetoezicht.

§ 3. Maatregelen in geval van niet-naleving van de voorschriften voor het brengen in Nederland van dieren uit derde landen (artikel 2.42)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.42

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien wordt vermoed of geconstateerd dat er verwekkers van ziekten, zoönosen, of andere aandoeningen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van richtlijn 90/425/EEG, aanwezig zijn, kan de minister, indien hij de aanwezigheid van verwekkers van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen vermoedt, gelasten dat de dieren in tijdelijke afzondering worden geplaatst, dan wel worden de dieren gedood of vernietigd, al naar gelang hetgeen de keuringsdierenarts daaromtrent heeft besloten, met inachtneming van diens aanwijzingen, zonder vergoeding van Staatswege en voor rekening van de importeur of diens gemachtigde.

 • 2 Indien wordt vermoed of geconstateerd dat niet is voldaan aan de overige voorschriften van de onderhavige regeling of dat de dieren afkomstig zijn uit een met een epidemische dierziekte besmet gebied, worden de dieren, zonder vergoeding van Staatswege en voor rekening van de importeur of diens gemachtigde, al naar gelang de minister daaromtrent heeft besloten en met inachtneming van de aanwijzingen van de keuringsdierenarts:

  • a. ondergebracht, gevoerd, gedrenkt en verzorgd;

  • b. in tijdelijke afzondering geplaatst;

  • c. doorgestuurd naar een derde land;

  • d. geslacht, dan wel

  • e. gedood en vernietigd.

Afdeling 6. Het brengen in Nederland, alsmede het inslaan, opslaan of uitslaan van producten uit derde landen (artikelen 2.43 tot en met 2.50f)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Uitzondering van het verbod op het brengen in Nederland van producten uit derde landen (artikel 2.43)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.43

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, derde gedachtenstreepje, geldt, niet ter zake van het brengen in Nederland van producten die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht en zijn verzonden vanuit een derde land of een deel van een derde land, mits wordt voldaan aan, voor zover van toepassing, de artikelen 2.44 tot en met 2.50b en:

  • a. voor zover de producten bestemd zijn voor Nederland of een lid-staat:

  • b. voor zover de producten bestemd zijn voor een derde land, de betrokken partij vergezeld gaat van een bij die partij behorend origineel document, dat is gesteld in de Nederlandse, Duitse, Franse of Engelse taal, waaruit tenminste de oorsprong van de partij alsmede de bestemming hiervan kan worden afgeleid.

§ 2. Nadere voorschriften voor het brengen in Nederland van producten uit derde landen: aankomst en onderzoek op de inspectiepost en vervoer na onderzoek op de erkende inspectiepost (artikelen 2.44 tot en met 2.49)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.44

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Elke partij wordt aangevoerd via een inspectiepost.

 • 2 De melding van de aanvoer van een partij vindt plaats aan de NVWA overeenkomstig artikel 2, eerste tot en met derde lid, van verordening 136/2004/EG.

 • 3 Bij de aankomst op de inspectiepost wordt de keuringsdierenarts overgelegd:

  • a. het originele certificaat, bedoeld in afdeling 4 van de hoofdstukken 6, 9, 10 en 11, onderscheidenlijk het originele document, bedoeld in artikel 2.43, onderdeel b;

  • b. indien het producten van raszuivere dieren of hybride varkens betreft, de zoötechnische documenten die bij of krachtens het Fokkerijbesluit zijn voorgeschreven voor het brengen in Nederland van producten van raszuivere dieren en hybride varkens die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht.

 • 4 Ten aanzien van het in het derde lid bedoelde originele certificaat of document alsmede de aldaar bedoelde zoötechnische documenten geldt dat:

  • a. de geldigheidsduur ervan niet is verstreken;

  • b. zij, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de voor het desbetreffende produkt geldende regelgeving van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn opgesteld en afgegeven, volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend.

 • 5 De partij wordt bij aankomst op de inspectiepost ter onderzoek aangeboden aan de keuringsdierenarts.

 • 6 De keuringsdierenarts onderwerpt de voor Nederland of een lidstaat bestemde partij in de inspectiepost aan een documentencontrole, een overeenstemmingscontrole en een materiële controle overeenkomstig artikel 4, derde en vierde lid, van richtlijn 97/78/EG. In de gevallen bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van richtlijn 97/78/EG, is de keuringsdierenarts bevoegd om niet elke partij aan een materiële controle te onderwerpen.

 • 7 De controles, bedoeld in het zesde lid, worden niet verricht indien de in dat lid bedoelde partij via een haven of luchthaven op Nederlands grondgebied wordt gebracht en vanuit die haven of luchthaven over zee of door de lucht naar de haven of luchthaven van bestemming wordt vervoerd, mits de haven of luchthaven van bestemming over een inspectiepost of, indien het een haven of luchthaven in een lidstaat betreft, over een grensinspectiepost als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel g, van richtlijn 97/78/EG beschikt. Indien de partij in de eerstgenoemde haven of luchthaven wordt gelost of wordt opgeslagen en daarbij de krachtens artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder i, van richtlijn 97/78/EG vastgestelde minimale periode wordt overschreden, wordt de partij in de inspectiepost onderworpen aan een documentencontrole. Zolang de in de vorige zin bedoelde minimale periode niet is vastgesteld, bedraagt deze periode 7 dagen indien de partij in een haven wordt gelost of opgeslagen, of 24 uur, indien de partij in een luchthaven wordt gelost op opgeslagen.

 • 8 De keuringsdierenarts onderwerpt een partij als bedoeld in artikel 2.43, tweede lid, in de inspectiepost aan een documentencontrole en een overeenstemmingscontrole overeenkomstig artikel 4, derde en vierde lid, van richtlijn 97/78/EG.

 • 9 De keuringsdierenarts onderwerpt de voor een derde land bestemde partij in de inspectiepost aan een documentencontrole en een overeenstemmingscontrole overeenkomstig artikel 4, derde en vierde lid, van richtlijn 97/78/EG.

 • 10 De keuringsdierenarts is bevoegd de controles, bedoeld in het negende lid, achterwege te laten, indien de in dat lid bedoelde partij via een haven of luchthaven op Nederlands grondgebied wordt gebracht en vanuit die haven of luchthaven over zee of door de lucht naar een haven of luchthaven in een derde land wordt aangevoerd en, indien de partij in de eerstgenoemde haven of luchthaven wordt gelost of wordt opgeslagen, daarbij de krachtens artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder i, van richtlijn 97/78/EG vastgestelde minimale periode niet wordt overschreden. Zolang de in de vorige zin bedoelde minimale periode niet is vastgesteld, bedraagt deze 7 dagen indien de partij in een haven wordt gelost of opgeslagen, of 24 uur, indien de partij in een luchthaven wordt gelost op opgeslagen.

 • 11 Het zesde en negende lid zijn van overeenkomstige toepassing op een in die leden bedoelde partij die op het grondgebied van de Europese Gemeenschap wordt opgeslagen in een van de in artikel 2.50 genoemde opslagruimten.

 • 12 Onverminderd het zesde tot en met elfde lid, verricht de keuringsdierenarts indien er naar zijn oordeel gevaar bestaat dat de gezondheid van mens of dier wordt bedreigd of in in de artikelen 14, eerste lid, en 20, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG bedoelde gevallen voorts alle door hem passend geachte veterinaire controles.

Artikel 2.44a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In afwijking in zoverre van artikel 2.44, tweede lid, kan de belanghebbende bij de lading de melding van de aanvoer van een partij, bedoeld in artikel 2.44, tweede lid, op elektronische wijze verrichten, mits de minister daarmee heeft ingestemd.

 • 2 De minister kan aan zijn instemming, bedoeld in het eerste lid, voorwaarden stellen en nadere voorschriften verbinden.

 • 3 De minister kan zijn instemming, bedoeld in het eerste lid in, intrekken, indien de belanghebbende bij de lading:

  • a. niet meer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, of

  • b. niet voldoet aan de nadere voorschriften, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het melden van de aanvoer, bedoeld in het eerste lid, geschiedt via een daarvoor bestemd elektronisch systeem met behulp van een door de minister beschikbaar gestelde toegang.

 • 5 De minister kan een elektronische aanmelding weigeren, indien deze niet overeenkomstig artikel 2.44, tweede lid, is ingediend.

Artikel 2.45

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Met betrekking tot een partij die bestemd is voor een derde land:

  • a. heeft de minister vooraf toestemming verleend voor het brengen van de partij in Nederland;

  • b. heeft de belanghebbende bij de lading voorafgaand aan het brengen van de partij in Nederland aan de NVWA schriftelijk toegezegd de partij weer in bezit te zullen nemen, alsmede schriftelijk toegezegd de producten overeenkomstige artikel 2.51, tweede lid, te behandelen, indien de producten in het derde land worden geweigerd;

  • c. vindt na het verlaten van de inspectiepost, of na uitslag uit een van de in artikel 2.50b bedoelde opslagruimten, het vervoer over Nederlands grondgebied onder douanetoezicht plaats, zonder splitsing of lossing van de partij, in verzegelde voertuigen of in verzegelde containers;

  • d. verlaat de partij binnen 30 dagen na het vertrek uit de inspectiepost de Europese Gemeenschap.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde partij in het derde land wordt geweigerd, is de belanghebbende bij de lading verplicht om op eerste vordering van de minister de partij overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, in bezit te nemen en te behandelen.

Artikel 2.45a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een partij als bedoeld in artikel 2.43, tweede lid, wordt na het verlaten van de inspectiepost in verzegelde en lekvrije voertuigen of containers rechtstreeks vervoerd naar de inrichting van oorsprong waar het certificaat, bedoeld in artikel 2.43, tweede lid, onderdeel b, is afgegeven.

Artikel 2.46

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Met betrekking tot de partij is door de minister een certificaat afgegeven als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG.

 • 2 Onverminderd het eerste lid is met betrekking tot de voor Nederland of een lidstaat bestemde partij door de minister een gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG, afgegeven.

 • 3 Indien de partij in de inspectiepost in meerdere delen is gesplitst, geldt het eerste lid voor elk van de deelpartijen.

Artikel 2.47

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Terzake van een partij producten die zich aan boord bevindt van een vliegtuig of schip dat bij vervoer tussen twee derde landen op Nederlands grondgebied landt of aanlegt, overlegt de belanghebbende bij de lading aan de keuringsdierenarts, desgevraagd het originele document, bedoeld in artikel 2.43, eerste lid, onderdeel b.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde partij van het ene vliegtuig of schip in het andere wordt overgeladen, stelt de belanghebbende bij de lading de keuringsdierenarts hiervan in kennis en overlegt hij hem desgevraagd het originele document, bedoeld in artikel 2.43, eerste lid, onderdeel b.

 • 3 In de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen gaat de desbetreffende partij bij verzending naar het derde land vergezeld van het originele document, bedoeld in artikel 2.43, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 2.48

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Noch op grond van artikel 22, eerste lid eerste gedachtenstreepje, van richtlijn 97/78/EG, noch op grond van andere regelgeving van de Europese Gemeenschap zijn maatregelen genomen houdende instelling van een verbod om de betrokken producten op het grondgebied van de Europese Gemeenschap, dan wel op het grondgebied van Nederland te brengen.

 • 2 Ten aanzien van de partij is, in voorkomend geval, voldaan aan de op grond van artikel 22, eerste lid, tweede en derde gedachtenstreepje van richtlijn 97/78/EG, dan wel op grond van andere regelgeving van de Europese Gemeenschap vastgestelde bijzondere voorschriften.

Artikel 2.49

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De partij producten die voor Nederland is bestemd, gaat tijdens het vervoer over Nederlands grondgebied vanaf de erkende inspectiepost naar de plaats van bestemming vergezeld van het certificaat, bedoeld in artikel 2.46, eerste lid, en het gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 2.46, tweede lid.

 • 2 De partij producten die voor een lid-staat is bestemd, gaat tijdens het vervoer over Nederlands grondgebied vanaf de erkende inspectiepost vergezeld van het certificaat, bedoeld in artikel 2.46, eerste lid, en het gewaarmerkt afschrift, bedoeld in artikel 2.46, tweede lid.

 • 4 De partij, bestemd voor een derde land, die:

  • a. in een douane-entrepot in Nederland moet worden opgeslagen en die niet aan de in deze regeling voor het desbetreffende produkt gestelde voorschriften voor het brengen op Nederlands grondgebied voldoet;

  • b. in een douane-entrepot in een lid-staat moet worden opgeslagen en die niet aan van toepassing zijnde voorschriften voor het brengen van de producten in de betreffende lid-staat voldoet, wordt onder douanetoezicht vervoerd, in een gesloten, geïdentificeerd lekvrij en verzegeld vervoermiddel, dat, indien het vervoer over land heeft plaatsgevonden, voorafgaand aan elk nieuw vervoer over Nederlands grondgebied onder toezicht van de keuringsdierenarts wordt gereinigd en ontsmet.

§ 2a. Nadere voorschriften voor het inslaan, opslaan of uitslaan van producten uit derde landen (artikelen 2.50 tot en met 2.50f)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.50

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Degene die voornemens is een partij producten in te slaan in of uit te slaan uit een douane-entrepot of een ruimte voor tijdelijke opslag geeft hiervan uiterlijk tot 14.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van in- of uitslag melding aan de NVWA binnen wiens kring de opslagfaciliteit is gelegen, onder vermelding van de naam en het adres van de opslagfaciliteit, de dag van in- of uitslag en de aard en hoeveelheid van de producten.

Artikel 2.50a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Opslag van een partij die bestemd is:

  • a. voor Nederland of een derde land en die voldoet aan de in deze regeling voor het desbetreffende product gesteld voorschriften voor het brengen op Nederlands grondgebied, of

  • b. voor een lidstaat en die voldoet aan de voorschriften terzake van het brengen van het desbetreffende product op het grondgebied van de betreffende lidstaat,

   vindt plaats in een op grond van artikel 2.50c, eerste lid, geregistreerd douane-entrepot, geregistreerde ruimte voor tijdelijke opslag, dan wel in een op grond van artikel 2.50b, erkend douane-entrepot, mits dat erkend douane-entrepot beschikt over lokalen waarin de in dit artikellid bedoelde producten gescheiden van de in het tweede lid bedoelde producten kunnen worden opgeslagen.

 • 2 De in het eerste bedoelde opslag, alsmede de opslag, bedoeld in artikel 2.50b, vindt slecht plaats indien de belanghebbende bij de lading voorafgaand aan de opslag heeft voldaan aan artikel 12, eerste lid, eerste zin, van richtlijn 97/78/EG, met dien verstande dat de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 12, eerste lid, eerste zijn, van richtlijn 97/78/EG de minister is.

Artikel 2.50b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Opslag van een partij die bestemd is voor een derde land en die niet voldoet aan de in deze regeling voor het desbetreffende product gestelde voorschriften voor het brengen op Nederlands grondgebied, vindt slechts plaats in een op grond van artikel 2.50c, derde lid, erkend douane-entrepot, mits de minister, hiervoor toestemming heeft verleend.

Artikel 2.50c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een douane-entrepot dan wel ruimte voor tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 2.50a wordt slechts geregistreerd, indien de opslagfaciliteit:

  • a. voor zover van toepassing, op grond van de betrokken regelgeving is erkend voor de opslag van de betrokken producten;

  • b. beschikt over een geldige vergunning als bedoeld in artikel 211 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) onderscheidenlijk een vergunning als bedoeld in artikel 148, eerste lid, van voornoemde verordening;

  • c. beschikt over geschikte lokalen die uitsluitend worden gebruikt door de keuringsdierenarts en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen;

  • d. ten behoeve van de NVWA over de volgende voorzieningen beschikt die om niet ter beschikking worden gesteld:

   • 1º. indien de keuringsdierenarts of de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen gewoonlijk meer dan 2 uur per dag op de opslagfaciliteit aanwezig zijn:

    • -

     een afsluitbare ruimte met een afsluitbare kast, een bureau, stoelen en de door de VWS gewenste telecommunicatiemiddelen;

    • -

     een kleedruimte met wasgelegenheid en toilet;

    • -

     indien gewoonlijk meer dan vier medewerkers van de NVWA aanwezig zijn, een verblijfruimte ingericht met voldoende stoelen en tafels;

   • 2º. Indien de keuringsdierenarts of de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen gewoonlijk minder dan 2 uur per dag op de opslagfaciliteit aanwezig zijn:

    • -

     een afsluitbare kast;

    • -

     de door de NVWA gewenste telecommunicatiemiddelen.

 • 2 In een douane-entrepot dan wel ruimte voor tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 50a:

  • a. is iedere partij gedurende de opslag voorzien van een gesloten verpakking en duidelijk geïdentificeerd door middel van het nummer van het bij de partij behorende certificaat, bedoeld in artikel 2.46, eerste lid;

  • b. zijn uitsluitend partijen als bedoeld in artikel 2.50a opgeslagen.

 • 3 Erkenning van een douane-entrepot als bedoeld in artikel 2.50b vindt slechts plaats indien het entrepot:

  • a. beschikt over een geldige vergunning als bedoeld in artikel 211 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

  • b. voor zover van toepassing, op grond van de betrokken regelgeving is erkend voor de opslag van de betrokken producten, dan wel, indien voor de opslag van de betrokken producten geen voorschriften voor de erkenning van inrichtingen gelden, aan hoofdstuk I van bijlage II bij verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 226);

  • c. beschikt over geschikte lokalen die uitsluitend worden gebruikt door de keuringsdierenarts en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen;

  • d. kan worden afgesloten met een ambtelijk slot, en

  • e. ten behoeve van de NVWA over de in het eerste lid, onderdeel d, genoemde voorzieningen beschikt die om niet ter beschikking worden gesteld.

 • 4 In een douane-entrepot waar producten als bedoeld in artikel 2.50b zijn opgeslagen

  • a. is iedere partij bij inslag en gedurende de opslag voorzien van een gesloten verpakking met daarop een vermelding van het land van oorsprong en de aard van het product en duidelijk geïdentificeerd door middel van het nummer van het bij de partij behorende certificaat, bedoeld in artikel 2.46, eerste lid;

  • b. zijn partijen als bedoeld in artikel 2.50b onderling ruimtelijk van elkaar opgeslagen en zijn, indien in dat entrepot tevens partijen als bedoeld in artikel 2.50a, eerste lid, zijn opgeslagen, die partijen in andere lokalen opgeslagen dan partijen als bedoeld in artikel 2.50b;

  • c. ondergaat een partij als bedoeld in artikel 2.50b geen andere vorm van goederenbehandeling dan die welke noodzakelijk is voor de opslag of voor splitsing van de partij in meerdere partijen zonder wijziging van de verpakking;

  • d. is iedere partij, bedoeld in artikel 2.50b, bij uitslag voorzien van een gesloten verpakking met daarop een vermelding van het land van oorsprong en de aard van het product.

 • 5 De exploitant of de eigenaar, dan wel diens vertegenwoordiger, van een douane-entrepot dan wel ruimte voor tijdelijke opslag, draagt er zorg voor dat:

  • a. een boekhouding wordt gevoerd waarin dagelijks aantekening wordt gemaakt van de partijen die de opslagfaciliteit binnenkomen en verlaten, en waarmee de keuringsdierenarts op enig moment een overzicht kan worden geboden van de in het entrepot opgeslagen partijen;

  • b. van iedere ingeslagen partij het certificaat, bedoeld in artikel 2.46, eerste lid, gedurende drie jaren na uitslag wordt bewaard;

  • c. het entrepot voldoet aan het eerste, onderscheidenlijk derde lid;

  • d. in de opslagfaciliteit opgeslagen partijen voldoen aan het tweede, onderscheidenlijk vierde lid;

  • e. indien het een douane-entrepot als bedoeld in artikel 2.50b betreft, de toegang van het entrepot duidelijk wordt voorzien van de vermelding ‘douane-entrepot, uitsluitend bestemd voor de opslag van niet-EG-waardige producten van dierlijke oorsprong’, en

  • f. de keuringsdierenarts alle medewerking wordt verleend die deze redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taken in het kader van de inslag, opslag of uitslag van partijen noodzakelijk acht en dat diens aanwijzingen ter zake door het personeel van de opslagfaciliteit worden opgevolgd.

 • 6 Een douane-entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag staat onder permanente controle van de keuringsdierenarts.

Artikel 2.50d

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een registratie als douane-entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 2.50a wordt door de minister verleend nadat uit een door de keuringsdierenarts ingesteld onderzoek is gebleken dat aan de voorschriften van artikel 2.50c, eerste lid, is voldaan.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is een opslagfaciliteit als bedoeld in dat lid tot en met 31 december 1997 geregistreerd, indien de eigenaar of exploitant ten genoegen van de minister kan aantonen dat de opslag faciliteit op 1 juli 1997 over een geldige vergunning als bedoeld in artikel 2.50c, eerste lid, onderdeel b, beschikte of in die faciliteit op laatstgenoemde datum partijen als bedoeld in artikel 2.50a waren opgeslagen.

 • 3 Een erkenning als douane-entrepot als bedoeld in artikel 2.50b wordt door de minister verleend nadat uit een door de keuringsdierenarts ingesteld onderzoek is gebleken dat aan de voorschriften van artikel 2.50c, derde lid, is voldaan.

 • 4 In afwijking van het derde lid is een opslagfaciliteit als bedoeld in dat lid tot en met 31 december 1997 geregistreerd, indien de eigenaar of exploitant ten genoegen van de minister kan aantonen dat in die faciliteit op 1 juli 1997 partijen als bedoeld in artikel 2.50b waren opgeslagen.

 • 5 De aanvraag voor een registratie erkenning wordt ingediend bij de NVWA op een daartoe bestemd formulier.

 • 6 Aan een opslagfaciliteit die op grond van dit artikel is geregistreerd of erkend, wordt een registratie onderscheidenlijk erkenningsnummer toegekend.

 • 7 De minister schort een op grond van het eerste, onderscheidenlijk derde lid verleende registratie of erkenning, dan wel een erkenning als bedoeld in het tweede, onderscheidenlijk vierde lid tijdelijk op, indien de keuringsdierenarts heeft geconstateerd dat de op de betrokken opslagfaciliteit van toepassing zijnde voorschriften van artikel 2.50c, tweede, vierde of vijfde lid, niet worden nageleefd.

 • 8 Indien blijkt dat de exploitant of de eigenaar, dan wel diens vertegenwoordiger van de opslagfaciliteit de geconstateerde gebreken na opschorting niet alsnog binnen een daartoe gestelde termijn heeft verholpen, trekt de minister de registratie of erkenning in.

 • 9 De minister trekt een op grond van het eerste, onderscheidenlijk derde lid verleende registratie of erkenning in, indien de keuringsdierenarts heeft geconstateerd dat de op de betrokken opslagfaciliteit van toepassing zijnde voorschriften van artikel 2.50c, eerste of derde lid, niet worden nageleefd.

 • 10 Opschorting en intrekking als bedoeld in het zevende, onderscheidenlijk negende lid geschiedt niet dan na voorafgaande waarschuwing en na het verstrijken van een daarbij te stellen termijn, waarbinnen alsnog aan de betrokken voorschriften dient te zijn voldaan.

Artikel 2.50e

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Uitslag van een partij producten die niet voldoet aan de in deze regeling voor desbetreffende producten gestelde voorschriften voor het brengen op Nederlands grondgebied uit een opslagruimte als bedoeld in artikel 2.50b, is slechts toegestaan indien de partij bestemd is:

 • a. voor een derde land en elders geen opslag van de partij plaatsvindt;

 • b. om te worden vernietigd, met inachtneming van artikel 12, zevende lid, derde gedachtenstreepje, van richtlijn 97/78/EG.

Artikel 2.50f

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Degene die om inslag dan wel opslag in, of uitslag uit een van de in artikel 2.50 genoemde opslagruimten verzoekt, voldoet de kosten voor keuringen en controles welke de NVWA bij de inslag, opslag of uitslag verricht.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde kosten betreffen de kosten die in rechtstreeks verband staan met deze keuringen en controles.

§ 3. Maatregelen in geval van niet-naleving van de voorschriften voor het brengen in Nederland van producten uit derde landen (artikel 2.51)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.51

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien wordt vermoed of geconstateerd dat in de partij verwekkers van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen aanwezig zijn of dat de producten afkomstig zijn uit een met een epidemische dierziekte besmet gebied, kan de minister, indien hij de aanwezigheid van verwekkers van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen vermoedt, gelasten dat de producten voor rekening van verzender of diens gemachtigde, dan wel de afnemer, in tijdelijke afzondering worden geplaatst, dan wel worden, zonder vergoeding van Staatswege en:

  • a. voor rekening van de verzender of diens gemachtigde, al naar gelang de minister daaromtrent heeft besloten en met inachtneming van de aanwijzingen van de keuringsdierenarts, de producten vernietigd, of

  • b. voor rekening van de afnemer, al naar gelang de minister daaromtrent heeft besloten en met inachtneming van aanwijzingen van de keuringsdierenarts, voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd.

 • 2 Indien aan de hand van de op grond van deze regeling uitgevoerde controles wordt vastgesteld dat een voor Nederland of een lidstaat bestemd product niet voldoet aan de op grond van deze regeling voor dat product gestelde voorschriften of dat een onregelmatigheid is begaan, besluit de minister in overleg met de belanghebbende bij de lading:

  • a. dat het product in ieder geval binnen 60 dagen nadat is geconstateerd dat niet aan de onderhavige regeling wordt voldaan vanuit de inspectiepost met hetzelfde vervoermiddel wordt teruggezonden naar een derde land indien veterinairrechtelijke of gezondheidsredenen zich daar niet tegen verzetten;

  • b. indien terugzending als bedoeld in onderdeel a onmogelijk is of de in dat onderdeel bedoelde termijn is verstreken, dat de partij wordt vernietigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 97/78/EG;

  • c. dat de partij voor andere doeleinden dan de menselijke consumptie wordt gebruikt.

 • 3 Indien een partij in Nederland is gebracht zonder dat, voorzover van toepassing, die partij is onderworpen aan de in artikel 2.44 bedoelde controles, besluit de minister dat de partij overeenkomstig het tweede lid, onderdeel b, wordt vernietigd of wordt teruggezonden naar een derde land indien veterinairrechtelijke of gezondheidsredenen zich daar niet tegen verzetten.

 • 4 In afwachting van de terugzending of de vernietiging van een partij als bedoeld in het tweede en derde lid, wordt de partij onder toezicht van de keuringsdierenarts in tijdelijke afzondering geplaatst en opgeslagen.

 • 5 Alle kosten die in verband met de in het tweede, derde en vierde lid bedoelde maatregelen worden gemaakt, komen ten laste van de belanghebbende bij de lading.

Afdeling 7. Controles in het handelsverkeer met staten, niet zijnde lid-staten, die partij zijn bij het EER-Verdrag (artikelen 2.52 tot en met 2.59)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten, bestemd voor een staat, niet zijnde een lid-staat, die partij is bij het EER-Verdrag (artikelen 2.52 tot en met 2.59)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.52

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bewijsstukken worden afgegeven door de minister.

Artikel 2.53

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.52, wordt slechts afgegeven indien op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek is gebleken dat voldaan wordt aan, voor zover van toepassing, de artikelen 2.54 en 2.55 en aan:

Artikel 2.54

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Noch op grond van regelgeving van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, noch op grond van het EER-Verdrag geldt een verbod om de dieren of producten vanuit Nederland in een staat, niet zijnde een lid-staat, die partij is bij het EER-Verdrag te brengen.

Artikel 2.55

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien de partij op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.53, geschikt is bevonden om anders dan in doorvoer buiten Nederland te worden gebracht, wordt zij onmiddellijk na het onderzoek, langs de kortste weg naar het transportmiddel vervoerd, waarmee zij buiten Nederland zal worden gebracht en wordt zij zo spoedig mogelijk, rechtstreeks, buiten Nederland gebracht.

§ 2. Het brengen in Nederland van dieren en producten uit staten, niet zijnde lid-staten, die partij zijn bij het EER-Verdrag (artikel 2.56 tot en met 2.59)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.56

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, eerste en tweede gedachtenstreepje, voor zover dit betrekking heeft op het brengen in Nederland van dieren uit staten, niet zijnde lid-staten, die partij zijn bij het EER-Verdrag, geldt niet, mits voldaan wordt aan de artikelen 2.39 en 2.40 en:

  • a. de dieren zijn aangevoerd met een vliegtuig of een schip en met een vliegtuig, onderscheidenlijk een schip het Nederlands grondgebied rechtstreeks via dezelfde luchthaven, onderscheidenlijk haven van aanvoer weer verlaten;

  • b. de eerstvolgende bestemming blijkens de bij de partij behorende documenten een derde land of een staat, niet zijnde een lid-staat, die partij is bij het EER-Verdrag is, en

  • c. de dieren tussentijds niet in contact komen met andere dieren en, indien zij tussentijds het transportmiddel verlaten, het daartoe door de keuringsdierenarts aangewezen terrein niet verlaten, mits het voornemen om de dieren in Nederland te brengen tijdig bij de NVWA is gemeld.

Artikel 2.57

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Er wordt voldaan aan de artikelen 2.35 tot en met 2.41, met dien verstande dat:

 • -

  de staten, niet zijnde lid-staten, die partij zijn bij het EER-Verdrag voor de toepassing van deze artikelen worden aangemerkt als derde landen;

 • -

  het certificaat, bedoeld in artikel 2.35, derde lid, onderdeel a, en vierde lid, en in artikel 2.41, eerste lid, het certificaat of document, genoemd in de derde afdeling van de hoofdstukken 3 tot en met 7 en in de vierde afdeling van hoofdstuk 8 is;

 • -

  de zoötechnische documenten, bedoeld in artikel 2.35, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, en in artikel 2.41, eerste lid, de zoötechnische documenten zijn die bij of krachtens het Fokkerijbesluit zijn voorgeschreven voor het brengen in Nederland van raszuivere dieren of hybride varkens die zijn verzonden vanuit een lid-staat, dan wel, indien het apen, hoefdieren, bijen, honden, katten, lagomorfen, vogels, fretten, nertsen en vossen betreft, de zoötechnische documenten zijn die bij of krachtens het Fokkerijbesluit zijn voorgeschreven voor het brengen in Nederland van raszuivere dieren die via Nederland voor het eerst in de gebieden waarvoor het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is worden gebracht, en

 • -

  bij aankomst op de inspectiepost, slechts op verzoek van de keuringsdierenarts de dieren aan hem ten onderzoek worden aangeboden en het in het tweede gedachtenstreepje bedoelde certificaat of document, alsmede de in het derde gedachtenstreepje bedoelde zoötechnische documenten aan hem worden overgelegd.

Artikel 2.58

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, eerste en tweede gedachtenstreepje, voor zover dit betrekking heeft op het brengen in Nederland van producten uit staten, niet zijnde lid-staten, die partij zijn bij het EER-Verdrag, geldt niet, mits voldaan wordt aan artikel 2.59 en:

 • a. voor zover de producten bestemd zijn voor Nederland of een lid-staat, aan:

 • b. voor zover de producten bestemd zijn voor een derde land of een staat, niet zijnde een lid-staat, die partij is bij het EER-Verdrag, de betrokken partij vergezeld gaat van een bij die partij behorend origineel document, dat is gesteld in de Nederlandse, Duitse, Franse of Engelse taal, waaruit tenminste de oorsprong van de partij alsmede de bestemming daarvan kan worden afgeleid.

Artikel 2.59

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Er wordt voldaan aan de artikelen 2.44 tot en met 2.50f, met dien verstande dat:

Artikel 2.59a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het verbod, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, vijfde gedachtenstreepje, voorzover dit betrekking heeft op het brengen in Nederland van producten, genoemd in artikel 1, eerste alinea van richtlijn 92/65/EEG, niet zijnde sperma, eicellen, embryo's en broedeieren, uit staten, niet zijnde lid-staten, die partij zijn bij het EER-Verdrag en de producten zijn bestemd voor een lid-staat, een andere staat die partij is bij het EER-Verdrag dan wel een derde land, geldt niet, mits de betrokken partij voldoet aan de voorschriften van het land van bestemming.

Afdeling 8. Overige bepalingen (artikelen 2.60 tot en met 2.64)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Het van rijkswege ingestelde onderzoek (artikelen 2.60 en 2.61)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.60

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het onderzoek, bedoeld in de artikelen 2.5, 2.17, 2.18 en 2.53, wordt uiterlijk vóór 14.00 uur op de tweede werkdag voorafgaand aan het tijdstip van de voorgenomen uitvoer aangevraagd bij de NVWA op een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Per aanvraagformulier kan slechts voor één partij een onderzoek worden aangevraagd.

Artikel 2.60a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 7 van verordening 282/2004/EG.

Artikel 2.61

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het in artikel 2.5, 2.17, 2.18 en 2.53 bedoelde onderzoek geschiedt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen. Op maandag tot en met vrijdag geschiedt dit onderzoek uitsluitend tussen 6.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag tussen 06.00 uur en 12.00 uur op een door de keuringsdierenarts, na overleg met de betrokken aanvrager te bepalen tijdstip doch niet vóór zonsopgang en na zonsondergang, tenzij op de plaats van onderzoek – ter beoordeling van de keuringsdierenarts – een zodanige verlichting aanwezig is, dat het onderzoek naar behoren kan plaatsvinden.

§ 2. Registratie van de handelaar (artikel 2.62)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.62

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De minister houdt een register van handelaren bij. Hij gebruikt daartoe een eigen register dan wel maakt daartoe gebruik van een door een andere instantie beheerd register.

 • 2 Een handelaar wordt door de minister slechts ingeschreven in het in het eerste lid bedoelde eigen register en de inschrijving van een handelaar in het in het eerste lid bedoelde register, dat door een andere instantie wordt beheerd, wordt voor de toepassing van deze regeling slechts erkend:

  • a. indien hij een administratie voert waarin tenminste de leveringen van dieren of producten en de verdere bestemming hiervan zijn vermeld en alle op die dieren of producten betrekking hebbende bescheiden zijn opgenomen;

  • b. indien hij de vorenbedoelde administratie tenminste drie jaren bewaart;

  • c. hij er zorg voor draagt dat elke partij vergezeld gaat van de voorgeschreven certificaten of documenten en dat de dieren, waarvan hij blijkens de daarbij behorende certificaten of documenten niet tevens de ontvanger is, bij de afvoer van zijn bedrijf en tijdens het vervoer overeenkomstig deze regeling zijn geïdentificeerd;

  • d. meldt nalatigheden en onregelmatigheden met betrekking tot een levering van een partij onmiddellijk aan de NVWA en houdt de betrokken dieren of producten in afzondering totdat door de minister, zonodig na een onderzoek van de dieren of producten is beslist.

 • 3 Indien een handelaar zich niet aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften houdt, kan de directeur van de rijksdienst beslissen dat zijn inschrijving in het in het eerste lid bedoelde eigen register wordt doorgehaald dan wel de inschrijving in het in het eerste lid bedoelde register, dat door een andere instantie wordt beheerd, niet wordt erkend.

§ 3. Erkenning van verzamelcentra voor vee (artikel 2.63)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.63

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 4. Toelating van slachthuizen (artikel 2.64)

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2.64

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een slachthuis als bedoeld in de artikelen 3.14 van hoofdstuk 3, 4.9 van hoofdstuk 4, 5.10 van hoofdstuk 5 en 7.8 van hoofdstuk 7, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. het voorzien is van een afsluitbare gelegenheid tot opstalling van de slachtdieren met een zodanige capaciteit, dat de voor het slachthuis bestemde partijen in Nederland gebrachte slachtdieren daarin geheel gestald en verzorgd kunnen worden;

 • b. het voorzien is van voldoende voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen;

 • c. het zodanig is ingericht en geoutilleerd, dat gewaarborgd is dat de in onderdeel a bedoelde dieren het terrein van het slachthuis niet meer verlaten en alle dieren zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen – zaterdagen, zondagen en officieel erkende feestdagen niet meegerekend – na aankomst aldaar op hygiënisch verantwoorde wijze worden geslacht, en

 • d. het onder zodanig toezicht van ambtenaren als bedoeld in artikel 114, eerste of tweede lid, van de wet staat, dat gewaarborgd is dat uitlading, stalling en slachting van de in onderdeel a bedoelde dieren steeds onder dat toezicht plaatsvinden.

Hoofdstuk 3. Runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Afdeling 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 1.1 wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

  • richtlijn 64/432/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

  • runderen: runderen, de soorten Bison bison en Bubalus bubalus daaronder begrepen;

  • slachtrunderen: runderen die kennelijk bestemd zijn om te worden geslacht;

  • fok- en gebruiksrunderen: runderen, niet zijnde slachtrunderen, die kennelijk bestemd zijn voor de fokkerij, voor de melk- en vleesproductie of die als trekkracht worden gebruikt of die bestemd zijn voor tentoonstellingen en manifestaties, culturele en sportieve manifestaties daarvan uitgezonderd;

  • paspoort: document dat is opgesteld en afgegeven in overeenstemming met artikel 6 van verordening 1760/2000/EG en met de op basis van artikel 10 van verordening 1760/2000/EG vastgestelde voorschriften.

  • beslag: op een bedrijf als een afzonderlijke epidemiologische eenheid gehouden rund of groep runderen met dien verstande dat wanneer er meerdere beslagen op een bedrijf zijn elk beslag een afzonderlijke epidemiologische eenheid vormt met eenzelfde gezondheidsstatus;

  • handelaar: natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet rechtstreeks runderen voor handelsdoeleinden koopt en verkoopt, een regelmatige omzetsnelheid heeft en die de runderen uiterlijk 30 dagen na aankoop doorverkoopt of van de ene bedrijfsruimte naar de andere, waarvan hij geen eigenaar is, verplaatst en voldoet aan artikel 3.15;

  • blokperiode: tijdseenheid van maximaal 144 uur te rekenen vanaf het tijdstip van eerste verzameling op een verzamelcentrum dan wel, indien een verzamelcentrum beschikt over meerdere epidemiologische eenheden, te rekenen vanaf het tijdstip van eerste verzameling in een epidemiologische eenheid;

  • eerste verzameling: eerste aanvoer van runderen op een verzamelcentrum nadat deze is ontvolkt, gereinigd en ontsmet dan wel, indien een verzamelcentrum beschikt over meerdere epidemiologische eenheden, eerste aanvoer van runderen op een epidemiologische eenheid nadat deze is ontvolkt, gereinigd en ontsmet;

  • aanbieder: exploitant, eigenaar of diens vertegenwoordiger van een verzamelcentrum;

  • epidemiologische eenheid: fysiek volledig afgescheiden stalruimte op een runderverzamelcentrum voor de huisvesting van een afzonderlijk beslag zodat geen contact met de overige op het verzamelcentrum aanwezige beslagen mogelijk is en die alleen via een eigen hygiënesluis te betreden is. Ingeval er meerdere epidemiologische eenheden op een runderverzamelcentrum zijn ondergebracht is elke epidemiologische eenheid ook fysiek volledig van de overige epidemiologische eenheden afgescheiden;

  • hygiënesluis: ruimte die zodanig gesitueerd is dat zij gepasseerd moet worden voordat een epidemiologische eenheid op een runderverzamelcentrum betreden kan worden.

 • 2 In het eerste lid wordt voor de toepassing van afdeling 6 in de begripsomschrijvingen van blokperiode, epidemiologische eenheid, eerste verzameling en aanbieder onder ‘verzamelcentrum’ mede verstaan: de bedrijfsruimte, bedoeld in artikel 3.15, tweede lid.

Artikel 3.1a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De vervoerder van runderen voldoet aan artikel 12, eerste lid, onderdeel a, eerste gedachtestreepje, en derde lid, van richtlijn nr. 64/432/EEG.

Afdeling 2. Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, wordt met het oog op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van runderen, bestemd voor een lid-staat, vastgesteld het gezondheidscertificaat dat op grond van artikel 5, eerste lid, van richtlijn 64/432/EEG voor de desbetreffende soort runderen is voorgeschreven.

Artikel 3.3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5, is gebleken dat voldaan wordt aan:

  • a. artikel 3, tweede lid, onderdelen a, b en d, van richtlijn 64/432/EEG;

  • b. artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG;

  • c. artikel 5, eerste lid, van richtlijn 64/432/EEG;

  • d. artikel 6, eerste en tweede lid, onderdelen a, b, c, en d, van richtlijn 64/432/EEG, indien het fok- of gebruiksrunderen betreft, met dien verstande dat:

   • - de in artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn 64/432/EEG bedoelde intradermale tuberculinatie niet is vereist;

   • - de in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 64/432/EEG bedoelde serumagglutinatietest niet is vereist, en

   • - de in artikel 6, tweede lid, onderdeel c, van richtlijn 64/432/EEG bedoelde test niet is vereist en

  • e. artikel 6, derde lid, van richtlijn 64/432/EEG, indien het slachtrunderen betreft;

  • f. de voorwaarden uit bijlage VIII, hoofdstuk D, van verordening (EG) nr. 999/2001.

Artikel 3.4

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Onverminderd artikel 3.3, is op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5, gebleken dat:

 • a. indien de runderen verblijven op een verzamelcentrum:

 • b. indien de runderen zijn aangekocht bij een handelaar:

 • c. indien de vervoersafstand meer dan 50 km bedraagt:

  • -

   de runderen worden vervoerd door een vervoerder waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 10 of artikel 11 van verordening (EG) 1/2005;

  • -

   hiervan aantekening is gemaakt op het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 3.2.

 • d. indien de runderen zijn aangekocht op een bedrijf waarop fok- en gebruiksrunderen zijn binnengebracht afkomstig uit derde landen, deze fok- en gebruiksrunderen overeenkomstig artikel 3.13c, eerste lid, aan het beslag zijn toegevoegd dan wel gedurende een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de fok- en gebruiksrunderen op het bedrijf zijn binnengebracht overeenkomstig artikel 3.13, tweede lid, afgezonderd worden gehouden van de op dat bedrijf aanwezige dieren;

 • e. in voorkomend geval, de runderen voldoen aan de met betrekking tot de in bijlage E (II) van richtlijn 64/432/EEG vermelde ziekten gestelde aanvullende garanties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, en in artikel 10, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG en hiervan aantekening is gemaakt op het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 3.5

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De runderen zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig het bij of krachtens het Besluit identificatie en registratie van dieren bepaalde en gaan, voor zover de runderen bestemd zijn voor een lidstaat dan wel via het grondgebied van een lidstaat naar een derde land worden gebracht, vergezeld van een paspoort.

Afdeling 3. Het brengen in Nederland van runderen uit lid-staten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.6

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een partij is verzonden vanuit een lidstaat en bestemd is voor Nederland of een lidstaat, gaat zij vergezeld van het gezondheidscertificaat dat op grond van artikel 5, eerste lid, van richtlijn 64/432/EEG voor de desbetreffende soort runderen is voorgeschreven, met dien verstande dat indien de partij bestemd is voor een lidstaat, in voorkomend geval, uit het gezondheidscertificaat blijkt dat, voldaan wordt aan de met betrekking tot de in bijlage E (II) van richtlijn 64/432/EEG vermelde ziekten gestelde aanvullende garanties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, en in artikel 10, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG.

 • 2 Het gezondheidscertificaat, bedoeld in het eerste lid, gaat, indien een partij is verzonden vanuit een lidstaat en via een verzamelcentrum, als bedoeld in artikel 3.7, derde lid, in Nederland is binnengebracht en bestemd is voor een lidstaat, vergezeld van een tweede certificaat, als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van richtlijn 64/432/EEG, dat vanaf het verzamelcentrum gedurende het vervoer naar de plaats waar de partij buiten Nederland wordt gebracht, is gehecht aan het gezondheidscertificaat, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.7

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een partij is bestemd voor Nederland of voor een Lidstaat komt de partij tot de plaats van bestemming respectievelijk tot de plaats waar de partij buiten Nederland wordt gebracht niet in aanraking met andere evenhoevige dieren die niet over dezelfde gezondheidsstatus beschikken. Fok- en gebruiksrunderen komen tot de plaats van bestemming respectievelijk tot de plaats waar zij de buiten Nederland worden gebracht eveneens niet in aanraking met slachtrunderen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde partij wordt vervoerd in een vervoermiddel dat voldoet aan artikel 4, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG.

 • 3 Indien een partij via een verzamelcentrum in Nederland wordt binnengebracht, vindt zulks plaats in een overeenkomstig artikel 2.63, eerste lid, erkend verzamelcentrum.

Artikel 3.7a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een partij is verzonden vanuit een lidstaat en bestemd is voor Nederland gaan de runderen tot en met de ontvangst door de ontvanger vergezeld van een paspoort.

 • 2 Indien een partij is verzonden vanuit een lidstaat en bestemd is voor een lidstaat gaan de runderen tijdens het vervoer naar de plaats waar zij weer buiten Nederland worden gebracht, vergezeld van een paspoort.

Afdeling 4. Het brengen in Nederland van runderen uit derde landen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.13

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een partij runderen is afkomstig uit een derde land dat voorkomt op een krachtens artikel 3, eerste lid, van richtlijn 2004/68/EG vastgestelde lijst.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde derde land biedt de in artikel 7 van richtlijn 2004/68/EG gegeven garanties en de partij runderen voldoet, voor zover van toepassing, aan de krachtens artikel 6, eerste lid, van richtlijn 2004/68/EG vastgestelde veterinairrechtelijke voorschriften, tenzij krachtens artikel 8 van richtlijn 2004/68/EG specifieke bepalingen zijn vastgesteld, in welk geval die gelden.

 • 3 Een partij runderen gaat vergezeld van een veterinair certificaat als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van richtlijn 2004/68/EG.

 • 4 Een partij runderen voldoet, voor zover van toepassing, aan de krachtens artikel 13 van richtlijn 2004/68/EG vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Afdeling 4a. In Nederland gebrachte runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.13c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In Nederland gebrachte en voor Nederland bestemde fok- en gebruiksrunderen worden rechtstreeks naar het bedrijf van bestemming vervoerd en aan het beslag op het bedrijf van bestemming toegevoegd nadat de voor dat bedrijf verantwoordelijke dierenarts heeft geconstateerd dat deze runderen geen bedreiging vormen voor de gezondheidsstatus van dat bedrijf.

 • 2 Runderen afkomstig uit derde landen mogen, behoudens wanneer de in het eerste lid bedoelde runderen bij aankomst op het bedrijf van bestemming terstond ten genoege van de officiële dierenarts op zodanige wijze afgezonderd worden gehouden van reeds op dat bedrijf aanwezige dieren zodat ieder contact tussen de betrokken runderen en de overige op dat bedrijf aanwezige dieren is uitgesloten, gedurende een periode van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de in het eerste lid bedoelde runderen op het bedrijf van bestemming zijn binnengebracht, niet van het bedrijf worden afgevoerd, behoudens de rechtstreekse afvoer naar een in Nederland gelegen slachthuis.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op runderen, afkomstig uit derde landen, die zijn bestemd voor dierentuinen, pretparken, wildparken en jachtgebieden.

 • 4 Runderen die binnen Nederland worden gebracht, worden per vervoerseenheid rechtstreeks vervoerd naar en afgeleverd op één bedrijf, één erkend verzamelcentrum of één slachthuis.

 • 5 Het vierde lid is niet van toepassing ingeval runderen rechtstreeks worden vervoerd naar een lidstaat of derde land.

 • 6 In Nederland gebrachte fok- en gebruiksrunderen, bestemd voor een Lidstaat, worden zo snel mogelijk naar de Lidstaat van bestemming vervoerd en gaan vergezeld van de documenten, bedoeld in artikel 2.22, vierde lid, onderdeel a.

Afdeling 5. Het slachten van in Nederland gebrachte slachtrunderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.14

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In Nederland gebrachte slachtrunderen, bestemd voor Nederland, worden:

 • -

  indien het slachtrunderen betreft die afkomstig zijn uit een lid-staat, rechtstreeks vervoerd naar en onmiddellijk geslacht in een slachthuis dan wel

 • -

  indien het slachtrunderen betreft die afkomstig zijn uit een lid-staat, rechtstreeks vervoerd naar een erkend runderverzamelcentrum en vervolgens rechtstreeks vervoerd naar een slachthuis.

Afdeling 6. Handelaren in runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 3.15

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een handelaar wordt door de minister slechts erkend indien: -voldaan wordt aan artikel 13, eerste lid, onderdelen a, en b, van richtlijn 64/432/EEG en voor zover van toepassing aan artikel 13, eerste lid, onderdeel c van richtlijn 64/432/EEG; -voor zover van toepassing, zijn bedrijfsruimte voldoet aan het bepaalde in het tweede lid.

 • 2 Elke bedrijfsruimte die door een handelaar beroepshalve wordt gebruikt, staat onder toezicht van de ambtenaren en wordt door de minister slechts erkend en geregistreerd in een register indien voldaan wordt aan de in de artikelen 21, eerste lid, 23 en 43 tot en met 46 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s met betrekking tot voor verzamelplaatsen voor runderen gestelde eisen, met dien verstande dat in afwijking van onderdeel 2 van bijlage 1 bij deze regeling de bedrijfsruimte deel kan uitmaken van een bedrijf waar runderen en pluimvee zijn gehuisvest, doch waarbij de voor handelsdoeleinden bestemde beslagen in een epidemiologische eenheid gescheiden worden gehouden van de door de handelaar op zijn bedrijf gehouden niet voor handelsdoeleinden bestemde beslagen, zodanig dat geen enkel contact tussen deze beslagen mogelijk is.

Hoofdstuk 4. Varkens

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Afdeling 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Onverminderd artikel 1.1 wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

richtlijn 64/432/EEG:

richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

slachtvarkens:

varkens die kennelijk bestemd zijn om te worden geslacht;

fok- en gebruiksvarkens:

varkens, niet zijnde slachtvarkens, die kennelijk bestemd zijn voor de fokkerij, voor de vleesproductie of die bestemd zijn voor tentoonstellingen en manifestaties, culturele en sportieve manifestaties daarvan uitgezonderd;

beslag:

op een bedrijf als een afzonderlijke epidemiologische eenheid gehouden varken of groep varkens met dien verstande dat wanneer er meerdere beslagen op een bedrijf zijn elk beslag een afzonderlijke eenheid vormt met eenzelfde gezondheidsstatus;

handelaar:

natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet rechtstreeks varkens voor handelsdoeleinden koopt en verkoopt, een regelmatige omzetsnelheid heeft en die de varkens uiterlijk 30 dagen na aankoop doorverkoopt of van de ene bedrijfsruimte naar de andere, waarvan hij geen eigenaar is, verplaatst en voldoet aan artikel 4.10;

varkensverzamelcentrum:

varkensverzamelcentrum dat op grond van artikel 21, eerste lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s erkend is.

Artikel 4.1a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De vervoerder van varkens voldoet aan artikel 12, eerste lid, onderdeel a, eerste gedachtestreepje, en derde lid, van richtlijn nr. 64/432/EEG.

Afdeling 2. Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van varkens, bestemd voor een lid-staat

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, wordt met het oog op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van varkens, bestemd voor een lid-staat, vastgesteld het gezondheidscertificaat dat op grond van artikel 5, eerste lid, van richtlijn 64/432/EEG voor de desbetreffende soort varkens is voorgeschreven, met dien verstande dat ter zake van het gezondheidscertificaat voor fok- en gebruiksvarkens de verklaring in paragraaf V, onderdeel b, eerste gedachtenstreepje, van bijlage F, van richtlijn 64/432/EEG vervalt.

Artikel 4.3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5, is gebleken dat voldaan wordt aan:

Artikel 4.4

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Onverminderd artikel 4.3. is op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5, gebleken dat:

 • a. indien de varkens zijn aangekocht op een verzamelcentrum:

  • -

   de varkens voldoen aan artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van richtlijn 64/432/EEG;

  • -

   hiervan aantekening is gemaakt op het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 4.2;

 • b. indien de varkens zijn aangekocht bij een handelaar:

 • c. indien de vervoersafstand meer dan 50 km bedraagt:

  • -

   de varkens worden vervoerd door een vervoerder waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 10 of artikel 11 van verordening (EG) nr. 1/2005;

  • -

   hiervan aantekening is gemaakt op het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 4.2;

 • d. indien de varkens zijn aangekocht op een bedrijf waarop fok- en gebruiksvarkens zijn binnengebracht afkomstig uit derde landen, deze fok- en gebruiksvarkens overeenkomstig artikel 4.8b, eerste lid, aan het beslag zijn toegevoegd dan wel gedurende een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de fok- en gebruiksvarkens op het bedrijf zijn binnengebracht overeenkomstig artikel 4.8b, tweede lid, afgezonderd worden gehouden van de op dat bedrijf aanwezige dieren;

 • e. [Red: vervallen;]

 • f. de varkens niet worden vervoerd in een vervoermiddel, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, waarmee kennelijk varkens zijn of zullen worden vervoerd, tenzij dit vervoermiddel voldoet aan genoemde regeling;

 • g. in voorkomend geval, de varkens voldoen aan de met betrekking tot de in bijlage E (II) van richtlijn 64/432/EEG vermelde ziekten gestelde aanvullende garanties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, en in artikel 10, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG en hiervan aantekening is gemaakt op het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 4.2.

Artikel 4.5

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De varkens zijn geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig het bij of krachtens het Besluit identificatie en registratie van dieren bepaalde.

Afdeling 3. Het brengen in Nederland van varkens uit lid-staten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.6

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien een partij is verzonden vanuit een lidstaat en bestemd is voor Nederland of een lidstaat, gaat zij vergezeld van het gezondheidscertificaat dat op grond van artikel 5, eerste lid, van richtlijn 64/432/EEG voor de desbetreffende soort varkens is voorgeschreven, met dien verstande dat, indien de partij bestemd is voor een Lid- Staat, in voorkomend geval, uit het gezondheidscertificaat blijkt dat voldaan wordt aan de met betrekking tot de in bijlage E (II) van richtlijn 64/432/EEG vermelde ziekten gestelde aanvullende garanties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, en in artikel 10, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG.

Artikel 4.7

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een partij is bestemd voor Nederland of voor een Lidstaat komt de partij tot de plaats van bestemming respectievelijk tot de plaats waar de partij buiten Nederland wordt gebracht niet in aanraking met andere evenhoevige dieren die niet over dezelfde gezondheidsstatus beschikken.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde partij wordt vervoerd in een vervoermiddel dat voldoet aan artikel 4, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG.

 • 3 Het binnen Nederland brengen van varkens als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, kan plaatsvinden via een varkensverzamelcentrum.

Artikel 4.7b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Indien de varkens bijeen worden gebracht ten behoeve van de export dient tevens te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. er is voldaan aan artikel 3, tweede lid, onderdelen b, c en d, en artikel 4 van richtlijn nr. 64/432/EEG, en

  • b. voorzover de varkens fok- en gebruiksvarkens zijn, hebben de varkens ten minste 30 dagen vóór aanvoer op het varkensverzamelcentrum, of, ingeval de varkens minder dan 30 dagen oud zijn, sinds de geboorte op het bedrijf van herkomst verbleven.

Artikel 4.7c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 41 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s en van artikel 2.26, eerste lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten stelt de aanbieder van varkens afkomstig uit een andere lidstaat de NVWA uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de aanvoer op het varkensverzamelcentrum schriftelijk in kennis van de aanvoer van die varkens onder vermelding van de aanvoerdatum, de categorie varkens, het aantal varkens en het bestemmingsadres van de varkens.

Afdeling 4. Het brengen in Nederland van varkens uit derde landen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.8

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een partij varkens is afkomstig uit een derde land dat voorkomt op een krachtens artikel 3, eerste lid, van richtlijn 2004/68/EG vastgestelde lijst.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde derde land biedt de in artikel 7 van richtlijn 2004/68/EG gegeven garanties en de partij varkens voldoet, voor zover van toepassing, aan de krachtens artikel 6, eerste lid, van richtlijn 2004/68/EG vastgestelde veterinairrechtelijke voorschriften, tenzij krachtens artikel 8 van richtlijn 2004/68/EG specifieke bepalingen zijn vastgesteld, in welk geval die gelden.

 • 3 Een partij varkens gaat vergezeld van een veterinair certificaat als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van richtlijn 2004/68/EG.

 • 4 Een partij varkens voldoet, voor zover van toepassing, aan de krachtens artikel 13 van richtlijn 2004/68/EG vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

Afdeling 4a. In Nederland gebrachte varkens

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.8b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In Nederland gebrachte en voor Nederland bestemde fok- en gebruiksvarkens worden rechtstreeks naar het bedrijf van bestemming vervoerd en aan het beslag op het bedrijf van bestemming toegevoegd nadat de voor dat bedrijf verantwoordelijke dierenarts heeft geconstateerd dat deze varkens geen bedreiging vormen voor de gezondheidsstatus.

 • 2 Behoudens wanneer de in het eerste lid bedoelde varkens bij aankomst op het bedrijf van bestemming terstond ten genoegen van de officiële dierenarts op zodanige wijze afgezonderd worden gehouden van reeds op dat bedrijf aanwezige dieren zodat ieder contact tussen de betrokken varkens en de overige op dat bedrijf aanwezige dieren is uitgesloten, mogen gedurende een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de in het eerste lid bedoelde varkens op het bedrijf van bestemming zijn binnengebracht geen dieren van het bedrijf worden afgevoerd, behoudens de rechtstreekse afvoer naar een in Nederland gelegen slachthuis.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op varkens, afkomstig uit derde landen, die zijn bestemd voor dierentuinen, pretparken, wildparken en jachtgebieden.

 • 4 In Nederland gebrachte fok- en gebruiksvarkens, bestemd voor een lidstaat, worden zo snel mogelijk naar de Lidstaat van bestemming vervoerd en gaan vergezeld van de documenten, bedoeld in artikel 2.22, vierde lid, onderdeel a.

Afdeling 5. Het slachten van in Nederland gebrachte slachtvarkens en de erkenning van verzamelcentra voor varkens

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.9

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In Nederland gebrachte slachtvarkens, bestemd voor Nederland, worden rechtstreeks vervoerd naar en geslacht in een slachthuis.

Afdeling 6. De erkenning van handelaren

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 4.10

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een handelaar wordt door de minister slechts erkend indien voldaan wordt aan artikel 13, eerste lid, onderdelen a en b van richtlijn 64/432/EEG.

Hoofdstuk 5. Paardachtigen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Afdeling 5.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 5.1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Onverminderd artikel 1.1, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

richtlijn nr. 2009/156/EG:

richtlijn nr. 2009/156/EG van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEU L 192);

richtlijn 90/427/EEG:

richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PbEG L 224);

Verordening (EU) nr. 262/2015:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 262/2015 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort) (PbEU 2015 L 59/1);

identificatiedocument:

identificatiedocument als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 262/2015.

Afdeling 2. Het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van paardachtigen, bestemd voor een lid-staat

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 5.2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Als bewijsstuk, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, wordt met het oog op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van paardachtigen, bestemd voor een lid-staat, vastgesteld:

  • a. het identificatiedocument, vergezeld van de verklaring met betrekking tot de gezondheid, bedoeld in bijlage II van richtlijn nr. 2009/156/EG, indien het geregistreerde paarden betreft;

  • b. het identificatiedocument vergezeld van het gezondheidscertificaat, bedoeld in bijlage III van richtlijn nr. 2009/156/EG, indien het fok en gebruikspaarden betreft;

  • c. het gezondheidscertificaat, bedoeld in bijlage III van richtlijn nr. 2009/156/EG, indien het slachtpaarden betreft;

 • 2 Indien aan paardachtigen diergeneesmiddelen zijn toegediend die allyltrenbolon of ß-agonisten bevatten en de dieren binnen de wachttermijn worden verhandeld, zijn op de documenten bedoeld in het eerste lid, aard en datum van de behandeling vermeld.

Artikel 5.3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.5, is gebleken dat:

 • a. voldaan wordt aan artikel 4, eerste tot en met derde en vijfde lid, van richtlijn nr. 2009/156/EG, en

 • b. dat de paardachtigen niet afkomstig zijn van het grondgebied of een deel van het grondgebied van Nederland waarvoor in verband met paardepest beperkende maatregelen gelden, of

 • c. indien de paardachtigen afkomstig zijn van het grondgebied of een deel van het grondgebied van Nederland waarvoor in verband met paardepest beperkende maatregelen gelden, voldaan wordt aan artikel 5, vijfde lid, van richtlijn nr. 2009/156/EG.

Artikel 5.4

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Indien gebleken is dat slachtpaarden voldoen aan artikel 5.3 worden zij zonodig van een merk voorzien.

Artikel 5.5

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 2.15 moeten de paardachtigen zo spoedig mogelijk,