Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-07-2011.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 16-12-1994 t/m heden

Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 52 van het Besluit woninggebonden subsidies;

Besluit:

§ 1. Intrekking van en overgangsbepalingen met betrekking tot de Locatiesubsidieregeling 1992

Artikel 1

  • 1 De Locatiesubsidieregeling 1992 wordt met ingang van 1 januari 1995 ingetrokken.

  • 2 Indien voor 1 januari 1995 een verzoek als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Locatiesubsidieregeling 1992 is ingediend of op grond van die regeling een verplichting is aangegaan of toezegging is gedaan, blijft die regeling van toepassing op de verlening van geldelijke steun voor de locatie in de zin van die regeling waarop dat verzoek, die verplichting of die toezegging betrekking heeft, en zijn voorts de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling van toepassing.

Artikel 2

  • 1 De minimumrekenprijzen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Locatiesubsidieregeling 1992, zijn voor het jaar 1995 gelijk aan die prijzen voor het jaar 1994, verhoogd of verlaagd met een positief of negatief percentage, dat gelijk is aan het percentage waarmee het prijsindexcijfer voor investeringen in woningen en gebouwen blijkens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gestegen respectievelijk gedaald in het jaar 1994.

  • 2 De minimumrekenprijzen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Locatiesubsidieregeling 1992, zijn voor een op het jaar 1995 volgend kalenderjaar gelijk aan die prijzen voor het aan dat kalenderjaar direct voorafgaande kalenderjaar, als gewijzigd overeenkomstig het eerste lid.

Artikel 3

De parameters voor renteverlies en rentewinst, bedoeld in punt 3.1 van bijlage I bij de locatiesubsidieregeling 1992, zijn voor een kalenderjaar gelijk aan het door de Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. bekendgemaakte gemiddelde rendement op geldleningen met een looptijd van 25 jaar, wederzijdse rente-aanpassingen om de tien jaar, jaarcoupon en geblijkblijvende jaarlijkse aflossingen, dat geldt voor het aan dat kalenderjaar direct voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 4

De parameters voor kosten- en voor opbrengstenstijgingen, bedoeld in punt 3.2 van bijlage I bij de Locatiesubsidieregeling 1992, voor een kalenderjaar worden uitgedrukt in een positief of negatief percentage dat gelijk is aan het percentage waarmee het prijsindexcijfer voor investeringen in woningen en gebouwen blijkens de gegevens van het Centraal Planbureau is gestegen respectievelijk gedaald in het aan dat kalenderjaar direct voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 5

In afwijking in zoverre van artikel 12, zesde lid, van de Locatiesubsidieregeling 1992 wordt de in dat lid bedoelde verklaring opgemaakt door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 2. Intrekking van en overgangsbepalingen met betrekking tot de Hoofdinfrastructuurregeling 1992

Artikel 6

  • 1 De Hoofdinfrastructuurregeling 1992 wordt met ingang van 1 januari 1995 ingetrokken.

  • 2 Indien voor 1 januari 1995 een verzoek als bedoeld in punt 4.1 van de bijlage bij de Hoofdinfrastructuurregeling 1992 is ingediend of op grond van die regeling een verplichting is aangegaan of toezegging is gedaan, blijft die regeling van toepassing op de verlening van geldelijke steun voor het project in de zin van die regeling waarop dat verzoek, die verplichting of die toezegging betrekking heeft, en is voorts artikel 7 van deze regeling van toepassing.

Artikel 7

In afwijking in zoverre van punt 7.3 van de bijlage bij de Hoofdinfrastructuurregeling 1992 en van het bij dat punt behorende model wordt de in dat punt bedoelde accountantsverklaring afgegeven en ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

's-Gravenhage, 30 november 1994

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

Naar boven