Beschikking Organisatie Centrale Sector VROM

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 16-12-1994 t/m 30-06-2004

Beschikking Organisatie Centrale Sector VROM

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende dat ten gevolge van enige reorganisaties, de overkomst van een dienstonderdeel en de instelling van een aantal nieuwe onderdelen de organisatie van de Centrale Sector wijziging/aanvulling behoeft;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Op te heffen:

 • 1.1. de afdeling Personeelszaken Centrale Sector (PZCS), te rekenen van 1 januari 1993;

 • 1.2. de afdeling Financiële Zaken Centrale Sector/Facilitair Management Centrale Sector (FZCS/FMCS), te rekenen van 1 januari 1993;

 • 1.3. de afdeling Informatie Management Centrale Sector/Algemene Secretarie Centrale Sector (IMCS/ASCS), te rekenen van 1 januari 1993;

 • 1.4. de afdeling Onteigeningen als organiek onderdeel van het Bureau Adviseur ten behoeve van de Raad van State, te rekenen van 1 september 1994.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

In te stellen:

 • 2.1. de directie Bedrijfsvoering en Managementondersteuning (DBM), per 1 januari 1993;

 • 2.2. de secretariaten voor de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), de Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO), de Raad voor het Milieubeheer (RMb) en het bureau Secretariaten Adviesraden (BSA), met ingang van 1 augustus 1994;

 • 2.3. de Gemeenschappelijke dienst Informatietechnologiebeheer (GDI), per 1 april 1993.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Toe te voegen:

 • 3.1. het bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer (BABM), afkomstig van het directoraat-generaal voor het Milieubeheer, te rekenen van 1 januari 1994;

 • 3.2. de afdeling Onteigeningen aan de directie Juridische Zaken, afkomstig van het bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State, te rekenen van 1 september 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Onder de Centrale Sector van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ressorteren:

 • 4.1. het Bureau secretaris-generaal (BSG);

 • 4.2. de directie Bedrijfsvoering en Managementondersteuning (DBM);

 • 4.3. de Accountantsdienst (AD);

 • 4.4. het bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State (BARST);

 • 4.5. het bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer (BABM);

 • 4.6. de Secretariaten voor:

  • -

   de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO);

  • -

   de Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO);

  • -

   de Raad voor het Milieubeheer (RMb);

   het bureau Secretariaten Adviesraden (BSA);

 • 4.7. de centrale directie Financiële en Economische Zaken (DFEZ);

 • 4.8. de centrale directie Informatie-management en Organisatie (DIO);

 • 4.9. de centrale directie Juridische Zaken (DJZ);

 • 4.10. de centrale directie Personele Zaken (DPZ);

 • 4.11. de centrale directie Voorlichting en Externe Betrekkingen (DVEB);

 • 4.12. de dienst Documentaire Informatie (DDI);

 • 4.13. de dienst Recherchezaken (DRZ);

 • 4.14. de Facilitaire Dienst (FD);

 • 4.15. de Gemeenschappelijk Dienst Informatietechnologiebeheer (GDI);

 • 4.16 het Interim Management VROM (IMV).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

De algemene leiding van de Centrale Sector wordt uitgeoefend door de secretaris-generaal, overeenkomstig het bepaalde in de beschikking nummer MPZ29693014 van 29 juni 1993.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Bij afwezigheid van de secretaris-generaal is de vervanging als volgt geregeld:

 • 6.1. de plaatsvervangend secretaris-generaal, overeenkomstig het bepaalde in de beschikking nummer MPZ29693014 van 29 juni 1993;

 • 6.2. bij afwezigheid van zowel de secretaris-generaal als de plaatsvervangend secretaris-generaal worden de taken waargenomen door de loco-secretaris-generaal, de heer mr. J.A.A.A. Samson, directeur Juridische Zaken, overeenkomstig de beschikking nummer b 91.010 hba/lto van 25 september 1991;

 • 6.3. indien naast de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal ook de loco-secretaris-generaal afwezig is heeft de heer H.W. Bakker, hoofd Bureau secretaris generaal, tekenbevoegdheid voor zover het zaken betreft die geen uitstel gedogen en die niet zijn gemandateerd of gedelegeerd aan diensthoofden en/of directeuren van de centrale sector, een en ander conform de beschikking b 92.023 hba/lto van 18 juni 1992.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

De taakgebieden van de organisatieonderdelen van de Centrale Sector zijn:

 • 7.1. Bureau secretaris-generaal (BSG)

  Het Bureau secretaris-generaal bestaat uit:

  • -

   het bedrijfsbureau;

  • -

   vier beleidssectoren;

   • Volkshuisvesting;

   • Ruimtelijke Ordening;

   • Milieubeheer;

   • Algemeen Beheer/Rijksgebouwendienst;

  • -

   Kabinetszaken;

  • -

   Beveiliging.

  Het Bureau secretaris-generaal heeft de volgende hoofdtaken:

  • 7.1.1. verlenen van assistentie aan de politieke en ambtelijke leiding bij de voorbereiding, de vorming en de uitvoering van het beleid;

  • 7.1.2. behandelen van parlementaire zaken;

  • 7.1.3. voeren van secretariaten alsmede het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;

  • 7.1.4. coördineren van de behandeling van ministerraadstukken;

  • 7.1.5. coördineren van de processen met betrekking tot de taken van BSG, zowel inhoudelijk als procedureel;

  • 7.1.6. behandelen van aanvragen betreffende koninklijke onderscheidingen;

  • 7.1.7. protocollaire aangelegenheden;

  • 7.1.8. procedurele behandeling van wetten, AMVB's en Koninklijke Besluiten;

  • 7.1.9. verzorgen van publikaties in het Staatsblad en de Staatscourant;

  • 7.1.10. zorgdragen voor de beleidsmatige aspecten van de beveiliging, bewaking en bedrijfszelfbescherming.

 • 7.2. Directie Bedrijfsvoering en Managementondersteuning (DBM)

  De directie Bedrijfsvoering en Managementondersteuning bestaat uit:

  • -

   het Bedrijfsbureau (BB);

  • -

   de afdeling Financieel en Facilitair Management (FFM);

  • -

   de afdeling Informatie Management (IM);

  • -

   de afdeling Personeel Management (PM);

  • -

   de afdeling Planning en Control (P&C).

  De directie Bedrijfsvoering en Managementondersteuning heeft de volgende hoofdtaken:

  • 7.2.1. het adviseren en ondersteunen van de dienstleiding en de hoofden van de Centrale Sector ten aanzien van het beleid en beheer op het gebied van financiën, personeel, informatiemanagement, planning en facilitair management;

  • 7.2.2. het vertalen van departementale beleids- en beheerskaders in op de Centrale Sector toegespitste richtlijnen en voorschriften voor de uitvoering van het beleid op voornoemde gebieden;

  • 7.2.3. het adviseren en ondersteunen van de dienstleiding en de hoofden van de diensteenheden van de Centrale Sector ten aanzien van het beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering op voornoemde gebieden;

  • 7.2.4. het verrichten van facilitaire taken ten behoeve van de Centrale Sector op voornoemde gebieden;

  • 7.2.5. het beheren van de totaalbudgetten van de Centrale Sector op voornoemde gebieden.

 • 7.3. Accountantsdienst (AD)

  De Accountantsdienst bestaat uit:

  • -

   de Controle- en Adviesgroep I;

  • -

   de Controle- en Adviesgroep II;

  • -

   de Controle- en Adviesgroep III i.o.;

  • -

   de Sector EDP/EAS i.o.;

  • -

   de afdeling PIOFAH-Management i.o.;

  • -

   een stafmedewerker Vaktechniek en Kwaliteitsbewaking i.o.

  De Accountantsdienst heeft de volgende hoofdtaken:

  • 7.3.1. het controleren van:

   • -

    de administraties die bij het ministerie worden gevoerd ter ondersteuning van het beheer en ten behoeve van de verantwoording die over het beheer moet worden afgelegd;

   • -

    het beheer van de middelen zoals dat blijkt uit de administraties van het ministerie;

   • -

    het stelsel van interne controlemaatregelen dat is opgenomen in de administratieve organisatie van het ministerie;

   • -

    de jaarlijkse financiële verantwoording van het ministerie, die aan het einde en ter afsluiting van het dienstjaar wordt opgesteld aan de hand van de administratie, gevoerd door de centrale directie Financieel-economische Zaken van het ministerie;

  • 7.3.2. het signaleren van de onvolkomenheden die bij de controle, bedoeld onder 7.3.1. zijn geconstateerd;

  • 7.3.3. het adviseren ter zake van de maatregelen ter opheffing van de gesignaleerde onvolkomenheden, bedoeld onder 7.3.2., en ter zake van de beleidsrichtlijnen op het gebied van de controle bij het ministerie;

  • 7.3.4. de departementale accountantsdienst heeft tevens tot taak in opdracht van Onze minister andere werkzaamheden te verrichten dan die bedoeld in de leden 7.3.1. tot en met 7.3.3.

 • 7.4. Bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State (BARST)

  Het bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State bestaat uit:

  • -

   de afdeling Administratief Beheer;

  • -

   de afdeling Stedebouwkundige Plannen.

  Het bureau heeft de volgende hoofdtaak:

  • 7.4.1. voorbereiden en opstellen van aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State uit te brengen adviezen inzake ingestelde beroepen op het gebied van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en aanverwante wetten.

 • 7.5. Bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer (BABM)

  Het bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer bestaat uit:

  • -

   de afdeling Juridische Aangelegenheden;

  • -

   de afdeling Technische Aangelegenheden;

  • -

   de afdeling Algemene Zaken.

  Het bureau heeft de volgende hoofdtaak:

  • 7.5.1. zelfstandig en onafhankelijk uitbrengen van adviezen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, inzake ingestelde beroepen tegen beschikkingen op grond van de verschillende milieuwetten.

 • 7.6. De secretariaten voor de:

  • 7.6.1. Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO);

  • 7.6.2. Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO):

  • 7.6.3. Raad voor het Milieubeheer (RMb), alsmede

  • 7.6.4. het Bureau Secretariaten Adviesraden (BSA)

  Voor de Secretariaten voor de RARO, de RAVO en de RMb geldt de volgende taakstelling:

  • -

   in nauwe samenwerking met de raad(sleden) mede gestalte geven aan inhoud en reikwijdte van de adviezen;

  • -

   op het inhoudelijke vlak initiatieven nemen, die zowel de inhoud van concrete adviezen betreft alswel betrekking heeft op het signaleren van ontwikkelingen in de politiek en de samenleving, wanneer die nopen tot stellingname van de raad;

  • -

   in organisatorische zin het verzorgen van de totstandkoming en de verspreiding van adviezen;

  • -

   de organisatie en verslaglegging van de inspraak bij planologische kernbeslissingen (pkb).

  Voor BSA geldt de volgende taakstelling:

  • -

   verrichten van ondersteunende werkzaamheden die voor het goed functioneren van de RARO, de RAVO en de RMb en hun inhoudelijke secretariaten (de ‘beleidskolommen’) noodzakelijk zijn. In grote lijnen zijn de werkzaamheden aan te duiden met de volgende trefwoorden: secretariaatsvoering van in- en externe overleggen, waaronder het voorzitters- en secretarissenoverleg; documentatie- en informatievoorziening, systeembeheer, financiële administratie, secretaressetaken, het verzendklaar maken van stukken, het opzetten en beheren van een adressenadministratie.

 • 7.7. Centrale Directie Financiële en Economische Zaken (DFEZ)

  De directie Financiële en Economische Zaken bestaat uit:

  • -

   het Bedrijfsbureau;

  • -

   de hoofdafdeling Economische Beleidsadvisering;

  • -

   de hoofdafdeling Financieel Beleid en Beheer;

  • -

   de hoofdafdeling Financiële Infrastructuur en Concerncontrole.

  De hoofdtaken van de directie Financiële en Economische Zaken zijn:

  • 7.7.1. zorgdragen voor de voorbereiding en het tot stand brengen van de VROM-(ontwerp)begrotingen;

  • 7.7.2. beoordelen van en adviseren over departementale beleidsvoor stellen;

  • 7.7.3. zorgdragen voor een optimaal begrotingsbeheer door middel van toezicht op en advisering over de decentrale begrotingsuitvoering bij de VROM-diensten;

  • 7.7.4. uitvoeren en stimuleren van doelmatigheidsonderzoek;

  • 7.7.5. toezien op en initiëren van acties ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het departementale financiële management in afstemming met beleids-vorming en beleidsuitvoering voor wat betreft de opzet en implementatie van maatregelen op het gebied van de administratieve organisatie, de interne controle en de ontwikkelingen en het beheer van (geautomatiseerde) financieel-administratieve systemen;

  • 7.7.6. geven van richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de departementale (concern-) en de dienst- (divisie-)administraties en met betrekking tot het departementale controlebeleid;

  • 7.7.7. toezien op de betrouwbaarheid en tijdigheid van de departementale verantwoording;

  • 7.7.8. verzorgen van de informatievoorziening, gericht op de decharge en verantwoording, een en ander uitmondend in een departementale rekening;

  • 7.7.9. volgen van de algemene economische ontwikkeling en de hiermee samenhangende algemeen-economische grootheden en het vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de beleidsterreinen van VROM, zoals taken betreffende het uitvoeren van scenariostudies omtrent de consequenties van mogelijke economische omstandigheden voor de VROM beleidsterreinen en het adviseren van de diverse directoraten-generaal omtrent de genoemde aspecten;

  • 7.7.10. onafhankelijk toetsen en beoordelen van beleidsvoorstellen met algemeen-economische effecten van de diverse directoraten-generaal binnen VROM en van andere departementen, alsmede het zorgdragen voor beleidscoördinatie op departementaal niveau;

  • 7.7.11. ondersteunen van de diensten binnen VROM bij de beleidsontwikkeling en het in dit kader inbrengen van het algemeen economisch beheer;

  • 7.7.12. adviseren van de hoogste ambtelijke en politieke leiding van het departement omtrent allerhande algemeen-economische vraagstukken.

 • 7.8. Centrale Directie Informatiemanagement en Organisatie (DIO)

  De directie Informatiemanagement en Organisatie bestaat uit:

  • -

   het bureau Bestuurlijk Beleid;

  • -

   het bureau Objectbeleidsontwikkeling;

  • -

   het bureau Documentaire Informatie-voorziening;

  • -

   het bureau Planning, Voortgang en Secretariaat (PVS).

  De directie heeft de volgende hoofdtaken:

  • 7.8.1. ondersteunen van de departementsleiding bij haar taak ten aanzien van het informatiemanagement, de organisatie en de documentaire informatie-voorziening;

  • 7.8.2. in verband daarmee formuleren van strategische hoofdlijnen van het VROM-informatiebeleid met inbegrip van het automatiserings- en archiefbeleid;

  • 7.8.3. adviseren, coördineren en vertegenwoordigen van VROM inzake informatie-management, organisatie en documentaire informatievoorziening;

  • 7.8.4. voeren van het voorzitterschap en het secretariaat van de Ideeëncommissie.

 • 7.9. Centrale Directie Juridische Zaken (DJZ)

  De directie Juridische Zaken bestaat uit:

  • -

   de afdeling Wetgeving;

  • -

   de afdeling Algemeen juridische en bestuurlijke zaken;

  • -

   de afdeling Onteigeningen.

  De directie heeft de volgende hoofdtaak:

  Behandelen van aangelegenheden van wetgeving en andere juridische zaken, hetgeen ondermeer inhoudt:

  • 7.9.1. verzorgen van de wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en Koninklijke Besluiten;

  • 7.9.2. behandelen van:

   • -

    kroonberoepen en gerechtelijke procedures, met uitzondering van ambtenarenzaken, op het terrein van het ministerie;

   • -

    verzoeken tot goedkeuring van besluiten tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, daaronder begrepen het onderzoek terplaatse;

   • -

    vraagstukken van privaatrechtelijke aard;

  • 7.9.3. coördineren en behandelen van:

   • -

    verzoeken om schorsing en vernietiging van besluiten van andere organen op het werkterrein van het ministerie;

   • -

    zaken op het terrein van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 7.10. Centrale Directie Personele Zaken (DPZ)

  De directie Personele Zaken bestaat uit:

  • -

   het bureau Intern Beheer;

  • -

   de hoofdafdeling Financiële, Juridische en Materiële Zaken;

  • -

   de hoofdafdeling Personeelsmanagement;

  • -

   de hoofdafdeling Personeelsinformatie en Administratie.

  De hoofdtaken van de directie Personele Zaken zijn:

  • 7.10.1. zorgdragen voor de verdere ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het departementale personeelsbeleid van het ministerie;

  • 7.10.2. leveren van bijdragen aan het management van het ministerie in zijn geheel en het adviseren van de leiding van het ministerie inzake algemene managementvraagstukken;

  • 7.10.3. zorgdragen voor de samenstelling van de personele (meerjaren)begroting van het ministerie;

  • 7.10.4. zorgdragen voor het te voeren formatiebeleid en het vaststellen (namens de minister van VROM) van formaties boven schaal 15;

  • 7.10.5. met inachtneming van eventuele bovendepartementale regelgeving zorgdragen voor het ontwikkelen en (doen uitvoeren) van het beleid op de deelterreinen van het P-beleid, zoals vorming en opleiding, promotie, beoordeling, sociaal beleid, werving en selectie en dergelijke, afgestemd op het primaire beleid;

  • 7.10.6. zorgdragen voor de salarisbetalingen voor het ministerie en de levering van kwantitatieve personeelsinformatiegegevens;

  • 7.10.7. zorgdragen voor en toezien op het voeren van het overleg met dienstcommissies, de bijzondere commissie en dergelijke;

  • 7.10.8. leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het bovendepartementale beleid;

  • 7.10.9. zorgdragen voor de ontwikkeling van het beleid van het ministerie ten aanzien van materiële zaken;

  • 7.10.10. zorgdragen voor de coördinatie met betrekking tot het Milieuzorgprogramma VROM, het Meerjarenprogramma Rijkshuisvesting VROM en het Vervoermanagementplan VROM;

  • 7.10.11 zorgdragen voor de advisering van de leiding van het ministerie met betrekking tot de inrichting van de organisatie van het ministerie.

 • 7.11. Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen (DVEB)

  De directie Voorlichting en Externe Betrekkingen bestaat uit:

  • -

   het Bedrijfsbureau;

  • -

   Externe Contacten Bewindslieden;

  • -

   Internationale Betrekkingen;

  • -

   de afdeling Pers- en Publieksvoorlichting;

  • -

   de afdeling Interne Voorlichting;

  • -

   de afdeling Voorlichtingsmiddelen.

  De directie heeft de volgende hoofdtaken:

  • 7.11.1. adviseren van de bewindslieden en de leiding van het departement en van de departementsonderdelen over de effecten van het gevoerde, danwel te voeren departementale beleid;

  • 7.11.2. ontwikkelen en uitvoeren van een voorlichtingsbeleid voor het departement, mede met het oog op de functie van voorlichting als beleidsinstrument en het mede ontwikkelen van en richting geven aan de voorlichting binnen de rijksoverheid in interdepartementaal verband;

  • 7.11.3. verzorgen van de woordvoering en persvoorlichting als instrument voor presentatie en acceptatie van het beleid;

  • 7.11.4. coördineren en begeleiden van de (nationale en internationale) werkbezoeken, gesprekken en interviews ten behoeve van bewindslieden en de departementsleiding;

  • 7.11.5. voorbereiden en uitvoeren van voorlichtingscampagnes en andere activiteiten in de sfeer van de publieksvoorlichting ter realisatie van de beleidsdoelstellingen;

  • 7.11.6. verrichten van persoonsgerichte voorlichting op de beleidsterreinen van het departement, zowel mondeling, schriftelijk als via beurzen;

  • 7.11.7. mede ontwikkelen en uitvoeren van een voorlichtingsbeleid voor het buitenland;

  • 7.11.8. ontwikkelen en uitvoeren van een beleid voor de interne voorlichting;

  • 7.11.9. ontwikkelen en uitvoeren van een mediabeleid en het zorgdragen voor de toepassing van geëigende media en middelen bij de voorlichting;

  • 7.11.10. zorgdragen voor de produktie en distributie van voorlichtingsmateriaal,

  • 7.11.11. ontwikkelen en uitvoeren van een beleid ten aanzien van de interne informatievoorziening, met name gericht op de ondersteuning van medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van het departementale beleid, alsmede ten aanzien van de daarvan afgeleide externe informatievoorziening.

 • 7.12. Dienst Documentaire Informatie (DDI)

  De dienst Documentaire Informatie bestaat uit:

  • -

   het Bedrijfsbureau;

  • -

   het bureau Automatisering;

  • -

   de afdeling Bibliotheek;

  • -

   de afdeling Documentatie;

  • -

   de afdeling Semi-statisch Archief.

  DDI heeft als hoofdtaak de in- en externe gebruikers op de beleidsterreinen DGVH, DGM, RPD, RGD en centrale diensten op een actieve wijze voorzien van (documentaire) informatie, die nodig is bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

  Deze taak is als volgt onder te verdelen:

  • 7.12.1. opbouwen, toegankelijk maken, beschikbaar stellen en beheren van naar DDI overgeplaatste archieven van het ministerie, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, op een zodanige wijze dat een optimale informatievoorziening gewaarborgd is;

  • 7.12.2. opbouwen, toegankelijk maken, beschikbaar stellen en beheren van een collectie (vak)literatuur, waarvan het accent ligt op de beleidsterreinen van het ministerie, alsmede van de NIROV-collectie;

  • 7.12.3. zoeken naar mogelijkheden om de opgebouwde informatiebestanden (enerzijds archiefdossiers en anderzijds boeken, tijdschriften enz.) zodanig te integreren, dat voor de gebruiker een doorzichtige informatievoorziening ontstaat;

  • 7.12.4. (actief en passief) verspreiden van informatie onder de gebruikers.

 • 7.13. Dienst Recherchezaken (DRZ)

  De Dienst Recherchezaken bestaat uit:

  • -

   het Bedrijfsbureau;

  • -

   de regio Zuid;

  • -

   de regio Noord-Oost;

  • -

   de regio West;

  • -

   de Criminele Inlichtingendienst (CID).

  De dienst Recherchezaken heeft de volgende hoofdtaken:

  • 7.13.1. verrichten van bestuurlijke en strafrechtelijke onderzoeken terzake van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen op het terrein van het ministerie;

  • 7.13.2. verrichten van administratieve, bestuurlijke en civielrechtelijke onderzoeken op het terrein van het ministerie;

  • 7.13.3. verrichten van informatieve onderzoeken ten behoeve van de leiding van het ministerie;

  • 7.13.4. optreden als criminele inlichtingendienst;

  • 7.13.5. optreden als Centraal Informatiepunt binnen VROM (CIP) met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit en de belangen en verantwoordelijkheden van het ministerie daarin.

 • 7.14. Facilitaire Dienst (FD)

  De Facilitaire Dienst bestaat uit:

  • -

   de afdeling Beheerszaken;

  • -

   de afdeling Interne Services;

  • -

   de afdeling Gebouwenzorg;

  • -

   de afdeling Inkoop en Logistiek;

  De Facilitaire Dienst heeft de volgende hoofdtaken;

  • 7.14.1. binnen de budgettaire en beleidsmatige randvoorwaarden verlenen van facilitaire diensten aan de gebruikers van de hoofdvestiging en dependances van het ministerie op het gebied van de huisvesting, services en logistiek, zoals: vervoer, bewaking, beveiliging, reprografie, receptie, telefooncentrale, schoonmaak, groenonderhoud, catering, vuilafvoer, vergaderzalenbeheer, fitness-centrum, bedrijfshulpverlening en organiseren van buitenlandse dienstreizen;

  • 7.14.2. uitvoeren van de help-desk-functie;

  • 7.14.3. zorgdragen voor een op de wensen van gebruikers afgestemde

   efficiënte, juridisch en logistiek verantwoorde inkoop;

  • 7.14.4. tijdige en juiste bezorging en afvoer van goederen en post binnen de nieuwbouw;

  • 7.14.5. zorgdragen voor een optimaal beheer van ruimten, installaties en overige bouwkundige voorzieningen van de VROM gebouwen, afgestemd op de wensen van de gebruikers en binnen de budgettaire en beleidsmatige randvoorwaarden.

 • 7.15. Gemeenschappelijke Dienst Informatietechnologiebeheer (GDI)

  De Gemeenschappelijke Dienst Informatietechnologiebeheer bestaat uit de eenheden:

  • -

   Bedrijfsbureau;

  • -

   Gemeenschappelijke Automatiseringsmiddelen;

  • -

   Netwerkbeheer;

  • -

   Lokale Automatiseringsmiddelen.

  De dienst heeft de volgende hoofdtaak:

  • 7.15.1. verantwoordelijkheid voor die beheersdiensten en -taken, die of gebouwgebonden zijn en/of behoren tot de basisvoorzieningen ten aanzien van de VROM-brede IT-infrastructuur, zoals:

   • -

    datacommunicatienetwerken (zowel lokaal als tussen de gebouwen onderling);

   • -

    centraal opgestelde automatiseringsmiddelen (rekencentra, mini-computers en een computerzaal);

   • -

    lokale automatiseringsmiddelen (pc's, fileservers en standaard-software, c.q. basisdiensten);

   • -

    telecommunicatievoorzieningen.

 • 7.16. Interim Management VROM (IMV)

  Het IMV heeft de volgende hoofdtaak:

  • 7.16.1. verlenen van diensten op het gebied van het interim- en project-management ten behoeve van VROM.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Met inachtneming van het gestelde in artikel 1 worden alle instellingsbeschikkingen, betrekking hebbende op een van de onderdelen van de Centrale Sector, met een datum ouder dan 31 oktober 1994, ingetrokken, alsmede de beschikking van 29 maart 1993, nummer MPZ26393043, voor zover die laatste betrekking heeft op organisatieonderdelen behorende tot de Centrale Sector, alsook de brief van 5 januari 1993, nummer MBM05193012 (FFM).

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Beschikking Organisatie Centrale Sector VROM’. Het besluit treedt in werking op de derde dag na publikatie in de Nederlandse Staatscourant en heeft terugwerkende kracht tot 31 oktober 1994.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 15-07-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2004]

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, de hoofden van dienst en de hoofden van de dienstonderdelen van de Centrale Sector van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, alsmede aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 30 november 1994

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze: de

secretaris-generaal,

R. den Dunnen

Naar boven