Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

[Regeling vervallen per 14-12-2019.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 09-05-2012 t/m 13-12-2019

Besluit van 29 november 1994, houdende het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 1994, nr. DGV92/VVP/L941819, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395);

alsmede op artikel 1, vierde lid, artikel 9, onder b, artikel 13 en artikel 14, van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 8 juli 1994 met nummer 14796/(060/4/19/20/21)5;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1994, nr. W13.94.0548);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 1994, nr. DGV gz/VVP/L 942358, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder Richtlijn 89/662/EEG: Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

  • 1 Het is verboden eet- en drinkwaren binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

  • 2 Het is verboden eet- en drinkwaren af te leveren anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Eet- of drinkwaren worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht indien die waren bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik uit het oogpunt van gezondheid geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Onze Minister stelt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ter uitvoering van Richtlijn 89/662/EEG nadere regels vast met betrekking tot artikel 3.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer).

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 november 1994

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven