Toelatingsregeling galeries 1995

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 04-12-1994 t/m 30-12-2004

Toelatingsregeling galeries 1995

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. minister:

  de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  b. galerie:

  een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar met als belangrijkste activiteit aaneensluitende wisselende tentoonstellingen plaatsvinden met als doel het verkopen van werk van beeldende kunstenaars, vormgevers of architecten;

  c. Stichting:

  de Mondriaan Stichting te Amsterdam.

  d. rentesubsidieregeling:

  de tussen de minister en de financieringsmaatschappij de Lage Landen gesloten overeenkomst inzake de verstrekking van geldleningen ten behoeve van het bij toegelaten galeries aankopen van kunstwerken op het gebied van de beeldende kunst, de bouwkunst of de vormgeving.

 • 2 Deze regeling is op werk van vormgevers alleen dan van toepassing indien er tenminste acht werken worden gepresenteerd in een tentoonstelling met als doel het geven van inzicht in vormopvattingen van een bepaalde vormgever, groep vormgevers of met betrekking tot een bepaald soort produkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met gebruikmaking van de rentesubsidieregeling kunnen uitsluitend kunstwerken worden verkocht van kunstenaars die hun vaste woonplaats hebben in een lid-staat van de Europese gemeenschap of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die aantoonbaar zijn gepresenteerd in een tentoonstelling van een op het moment van aankoop toegelaten galerie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Galeries die op grond van de Toelatingsregeling Galeries voor het jaar 1994 zijn toegelaten als verkooppunt voor de uitvoering van de rentesubsidieregeling, zijn tevens voor het jaar 1995 als zodanig toegelaten.

 • 2 De minister deelt de galeries, bedoeld in het eerste lid,

  • a. vóór 1 januari 1995 mede tot welk bedrag in de maanden januari, februari, maart 1995 kopers in aanmerking komen voor subsidies in de kosten van geldleningen, aangegaan ten behoeve van de aankopen van kunstwerken bij de desbetreffende galerie; en

  • b. vóór 1 april 1995 mede tot welk bedrag over het gehele jaar 1995 kopers in aanmerking komen voor subsidies in de kosten van geldleningen, aangegaan ten behoeve van de aankopen van kunstwerken bij de desbetreffende galerie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De minister kan, gehoord de Stichting, voor het jaar 1995 andere dan de in artikel 3 bedoelde galeries toelaten als verkooppunt voor de uitvoering van de rentesubsidieregeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Een galerie als bedoeld in artikel 4 wordt slechts toegelaten als verkooppunt indien:

 • a. de galerie is ingeschreven in het register van een Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • b. de galerie ten minste vier dagen per week voor het publiek geopend is;

 • c. de tentoonstellingen van de galerie naar het oordeel van de Stichting van voldoende kwaliteit getuigen, blijkens de tentoonstellingen die de galerie in de jaren 1993 en 1994 heeft gehouden;

 • d. kan worden aangetoond aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken dat de galerie in ieder geval in de jaren 1993 en 1994 heeft gefunctioneerd als galerie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Een galerie als bedoeld in artikel 4 kan een aanvraag voor toelating indienen vóór 7 januari 1995.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend op het als bijlage I bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Op een aanvraag wordt beslist vóór 1 april 1995.

 • 2 Indien de beslissing een toelating inhoudt, deelt de minister daarbij mede tot welk bedrag in 1995 kopers in aanmerking komen voor subsidie in de kosten van geldleningen, aangegaan ten behoeve van de aankopen van kunstwerken bij de desbetreffende galerie.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Een toegelaten galerie doet zo spoedig mogelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot toelating. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Indien blijkt dat een toegelaten galerie bij aanvraag door de koper van een geldlening op grond van de tussen de minister en de financieringsmaatschappij de Lage Landen gesloten overeenkomst, gegevens heeft verstrekt waarvan de galerie wist dan wel redelijkerwijs kon weten dat deze onjuist zijn of in strijd met voorwaarden van deze regeling of vorenbedoelde overeenkomst, dan wel indien een galerie niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 5, of aan artikel 8 kan de minister de toelating intrekken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De Toelatingsregeling galeries wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Toelatingsregeling galeries 1995.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Naar boven