Aanwijzing kentekens als modellen

Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Aanwijzing kentekens als modellen

Artikel 1

Als modellen, bedoeld in artikel 2, zevende lid, tweede volzin, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, worden aangewezen de kentekens, bevattende de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers met de cijfergroepen 00–01 tot en met 69–99.

Artikel 2

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 december 1974, nr. A-2/27830, ter uitvoering van artikel 2, zevende lid, tweede volzin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (motorrijtuigen, welke ertoe bestemd zijn Nederland op korte termijn te verlaten), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven